ЛИЧНОСТИ

СИРА

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

ТЪРГОВСКИ, СТОКИ

В Корана се повелява: “О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен!” (ел-Бакара, …

Чети повече »

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), се вижда, че те имат свойството нами (увеличаващи се, носещи приходи). Едно отусловията, необходимо при имуществата, които подлежат на зекят, е то да бъде извън основните и належащи нужди на човека. Това се нарича хавай-дж-и …

Чети повече »

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, които се яздят, са сред основните потребности на човека и те са били освободени от зекят. Наистина къщата или апартаментът, в който човекът се е приютил със своето семейство, личното превозно средство, са сред основните …

Чети повече »

ЗАПЛАТА, ВЪЗНАГРАЖЕНИЕ/ПЛАЩАНЕ И ПЕЧАЛБИТЕ ОТ СВОБОДНО ПРАКТИКУВАНИТЕ ПРОФЕСИИ

В тесен смисъл “заплата” означава месечното възнаграждение, което се дава на някого срещу определена работа. Плащане се нарича цената на определен труд и услуга. Печалби от свободно практикувани професии са сумите, които се плащат за всякакъв вид такива дейности. По отношение на зекята върху заплатите на служителите, възнагражденията на работниците …

Чети повече »

АКЦИИ (ЗЕКЯТ)

Акциите са документ, които от правна гледна точка се считат за ценни книжа, които представляват една част от еднаквите дялове от капитала на една анонимна фирма или компания и е съставен съобразно законно-формалните изисквания. Те не са документ за дълг като облигациите, а документ за съдружие и собственост. Те носят …

Чети повече »

СТЪЛБОВЕТЕ (РУКУН) И УСЛОВИЯТА (ШАРТ) НА ОРУЧА

Думата “рукун” в ибадетите означава главните елементи, които задължително трябва да са налице, за да може този ибадет да се счита за изпълнен. Стълбът на оруча е “имсакът”, който означава стра-нене и въздържане от ядене, пиене и полов контакт. Възнамерение-то също, както ще се разясни по-долу според някои мезхеби, е …

Чети повече »

ВИЖДАНЕТО НА ПОЛУМЕСЕЦА (ЛУНАТА)

Както се разбира от името им, лунните месеци са месеци, чие-то начало и край се определя спрямо движенията на луната. Понеже рамазанският оруч се държи в месец Рамазан и понеже месец Рамазан се променя всяка година спрямо лунния календар, то, за да може да се започне оруч, преди всичко трябва …

Чети повече »

УСЛОВИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Когато се каже “условията за отговорността и задължителността за говеене”, се има предвид условията, които се търсят, за да може някой да се счита натоварен с ибадета оруч (т.е да е мукеллеф), и за да може някой оруч, който е фарз или ваджиб, да бъде установен като дълг за някого. …

Чети повече »

УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

За да бъде оручът валиден, условие е да се е възнамерило за държането на оруч и да се е странило от неща, които могат да развалят оруча. Всъщност въпреки че страненето от неща, които развалят оруча, е рукун (стълб) в технически смисъл, то понеже то е едно неизбежно условие, за …

Чети повече »