ЛИЧНОСТИ

СИРА

УСЛОБИЯТА ЗА ВЕЛИДНОСТ (ОРУЧ)

а) ВьзнамерениеКакто и при останалите ибадети, така и в оруча възнамерението е условие. Шафиите и някои Маликии са сметнали възнамерението за стълб Според всеки един от тях при положение, че не се направи възнамерение, стоенето гладен от сутринта до вечерта не минава на мястото на оруч. От тази гледна точка …

Чети повече »

ИАТИКЯФ (УЕДИНЕНИЕ)

Като фъкъхски термин думата “иатикяф” означава: оттегляне и уединение в някой месджид с възнамрение за ибадет, спазвайки определени правила. Източниците по хадис предават, че след преселението към Медина Пратеника на Аллах (с.а.с.) всяка година в последните десет дни от месец Рамазан се оттеглял в уединение, и че по принцип съпругите …

Чети повече »

ИЗМИВАНЕ, НА, МЪРТВЕЦА

Мустехаб е колкото се може по-бързо мъртвеца да бъде измит, обвит в кефен, подготвен и погребан. За да се направи измиването, мъртвецът най-напред трябва да бъде поставен легнал на гръб върху маса, наречена тенешир така, че краката му да бъдат обърнати към кьбле. Около тази маса се пръска или задимява …

Чети повече »

ОБВИВАНЕТО НА МЪРТВЕЦА В КЕФЕН

Обвиването в кефен на загиналия мъж или жена така, че да се покрият телата им, е фарз. Кефенът е лененият или памучен плат, в който се обвива мъртвеца, след като е бил измит и подсушен. Този плат от една страна изпълнява ролята на покривало върху тялото на мъртвия, а от …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе намаз, след като мъртвият бъде измит и увит в кефен.Това задължение е фарз-и кифайе. Мюсюлманите, които ще застанат да кланят този намаз, се обръщат към Къбле, а мъртвецът се поставя отпред. Мюсюлманите кланят този намаз, …

Чети повече »

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ КЛАНЯ ДЖЕНАЗЕ НАМАЗА

Сафът се подрежда, насочен към мъртвеца и към къбле, прави се възнамерение (нийет). Човекът, който е имам, вземайки текбир, връзва ръцете си както в намаза. Джаматът, вземайки текбир наум, също връзва ръцете си. Този текбир, от една страна, е стълб, а от друга – условие. След този текбир както имамът, …

Чети повече »

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЖЕНАЗЕТО

Ако местоположението на къбле бъде търсено, и се скланя нама-зът спрямо това и после се разбере, че е била направена грешка, на-мазът се кланя отново. Но ако след намаза, се разбере, че джемаатът е бил без абдест, намазът не се възобновява, защото когато намазът на имама стане валиден, задължителността на …

Чети повече »

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, който Всемогъщият изпраща) и това, което ви е обещано“ (Аз-Зарият, 22), На му’мините е предписано да търсят препитание по халал начин, тъй като това се определя от кадара, няма да се увеличи с приемането на …

Чети повече »

КАЗАТА НА НАМАЗИТЕ

Кланянето на един намаз във времето му се нарича “еда” (изпълнение или отдлъжняване), а кланянето на даден намаз след определеното за него време се нарича “каза” (компенсиране или наваксване).Намазът, който не е бил откланян на време, се нарича фаайт (мн. ч. феуайт), което означава “намаз, който човек е изпуснал и …

Чети повече »

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето му в нормални положения, така и не се допуска неговото изоставяне в повечето случаи на извънредни положения. Вместо това спрямо същността и тежестата на извънредното положение са били осигурени някои улеснения в начина на кланяне …

Чети повече »