СЮННЕТ

СЮННЕТ – СИРА

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас от земята!” (ел-Бакара, 2/267) означава да се дава зекят от продуктите, които се произвеждат от почвата. Освен това, на мюсюлманите е заповядано “в деня на събирането на реколтата да дадат правата на своите продукти” (ел-Ен’ам, …

Чети повече »

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. Заедно с това може да се тълкува, че заповедта “Вземи от техните имоти милостиня.”(ет-Теубе, 9/103) обхваща и животните, защото те, особено в скитническите общества, може би са най-важното средство за препитание и богатство. Това, че …

Чети повече »

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, които се яздят, са сред основните потребности на човека и те са били освободени от зекят. Наистина къщата или апартаментът, в който човекът се е приютил със своето семейство, личното превозно средство, са сред основните …

Чети повече »

АКЦИИ (ЗЕКЯТ)

Акциите са документ, които от правна гледна точка се считат за ценни книжа, които представляват една част от еднаквите дялове от капитала на една анонимна фирма или компания и е съставен съобразно законно-формалните изисквания. Те не са документ за дълг като облигациите, а документ за съдружие и собственост. Те носят …

Чети повече »

СТЪЛБОВЕТЕ (РУКУН) И УСЛОВИЯТА (ШАРТ) НА ОРУЧА

Думата “рукун” в ибадетите означава главните елементи, които задължително трябва да са налице, за да може този ибадет да се счита за изпълнен. Стълбът на оруча е “имсакът”, който означава стра-нене и въздържане от ядене, пиене и полов контакт. Възнамерение-то също, както ще се разясни по-долу според някои мезхеби, е …

Чети повече »

ВИЖДАНЕТО НА ПОЛУМЕСЕЦА (ЛУНАТА)

Както се разбира от името им, лунните месеци са месеци, чие-то начало и край се определя спрямо движенията на луната. Понеже рамазанският оруч се държи в месец Рамазан и понеже месец Рамазан се променя всяка година спрямо лунния календар, то, за да може да се започне оруч, преди всичко трябва …

Чети повече »

УСЛОВИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Когато се каже “условията за отговорността и задължителността за говеене”, се има предвид условията, които се търсят, за да може някой да се счита натоварен с ибадета оруч (т.е да е мукеллеф), и за да може някой оруч, който е фарз или ваджиб, да бъде установен като дълг за някого. …

Чети повече »

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още повече държането на оруч, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дал някои препоръки. На първо място сред тях стои правенето на сахур. “Сахур” означава храната, която се яде при времето сехер (зазоряване), което е малко преди …

Чети повече »

ИАТИКЯФ (УЕДИНЕНИЕ)

Като фъкъхски термин думата “иатикяф” означава: оттегляне и уединение в някой месджид с възнамрение за ибадет, спазвайки определени правила. Източниците по хадис предават, че след преселението към Медина Пратеника на Аллах (с.а.с.) всяка година в последните десет дни от месец Рамазан се оттеглял в уединение, и че по принцип съпругите …

Чети повече »