ФЪКЪХ

ФЪКЪХ

МОЛИТВАТА ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

Вечният е Аллах, а всяко живо същество ще вкуси смъртта. Също както раждането, така и смъртта е едно естествено събитие в непроменливия сюннет (закон) на Аллах. Но от гледна точка на ислямското убеждение смъртта не е един край, а тя е началото на един нов живот. Следователно това, което за …

Чети повече »

ИЗМИВАНЕ, НА, МЪРТВЕЦА

Мустехаб е колкото се може по-бързо мъртвеца да бъде измит, обвит в кефен, подготвен и погребан. За да се направи измиването, мъртвецът най-напред трябва да бъде поставен легнал на гръб върху маса, наречена тенешир така, че краката му да бъдат обърнати към кьбле. Около тази маса се пръска или задимява …

Чети повече »

ОБВИВАНЕТО НА МЪРТВЕЦА В КЕФЕН

Обвиването в кефен на загиналия мъж или жена така, че да се покрият телата им, е фарз. Кефенът е лененият или памучен плат, в който се обвива мъртвеца, след като е бил измит и подсушен. Този плат от една страна изпълнява ролята на покривало върху тялото на мъртвия, а от …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе намаз, след като мъртвият бъде измит и увит в кефен.Това задължение е фарз-и кифайе. Мюсюлманите, които ще застанат да кланят този намаз, се обръщат към Къбле, а мъртвецът се поставя отпред. Мюсюлманите кланят този намаз, …

Чети повече »

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ КЛАНЯ ДЖЕНАЗЕ НАМАЗА

Сафът се подрежда, насочен към мъртвеца и към къбле, прави се възнамерение (нийет). Човекът, който е имам, вземайки текбир, връзва ръцете си както в намаза. Джаматът, вземайки текбир наум, също връзва ръцете си. Този текбир, от една страна, е стълб, а от друга – условие. След този текбир както имамът, …

Чети повече »

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЖЕНАЗЕТО

Ако местоположението на къбле бъде търсено, и се скланя нама-зът спрямо това и после се разбере, че е била направена грешка, на-мазът се кланя отново. Но ако след намаза, се разбере, че джемаатът е бил без абдест, намазът не се възобновява, защото когато намазът на имама стане валиден, задължителността на …

Чети повече »

ПРЕНАСЯНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА МЪРТВЕЦА

Пренасянето на мъртвеца (теший), тоест отиването до гроба след него е сюннет. В това има голяма награда. Дори казано е, че пренасянето надженазето и изпращането му от роднини или съседи, които са познати с добротата си, ще е по-достойно от допълнителния намаз. Добре е подготвеното дженазе да бъде отнесено и …

Чети повече »

ПОГРЕБВАНЕТО

Когато дженазето бъде принесено до гроба и свалено от раменете, ако няма някаква пречка, джемаатът сяда. Както е мекрух сядането им преди дженазето да бъде свалено от раменете, така също е мекрух да се стои на крака след като дженазето бъде свалено на земята. Достатъчно е гробът да бъде дълбок …

Чети повече »

ЧЕТЕНЕ НА КОРАН И ТЕЛКИН (ПРИПОМНЯЩА РЕЧ КЪМ МЪРТВЕЦА)

След като мине известно време от погребването на мъртвеца, четенето на Коран до гроба в някои общества било добре прието. По принцип се четат сурите Мулк, Вакиа, Ихляс, Феляк и Насс, после Фа-тиха и първите 5 айета от сура Бакара. А севабът се подарява на душите на мъртвия и на …

Чети повече »

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, който е починал без да изпълни ибадетите и дълговете си като намаз, оруч, курбан, адак (обет), ке-фарет (изкупление) и т.н. Във фъкъха повече се използват термините искат-ъ садят и искат-ъ саум, които означават отпадане на …

Чети повече »