ФЪКЪХ

ФЪКЪХ

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето му в нормални положения, така и не се допуска неговото изоставяне в повечето случаи на извънредни положения. Вместо това спрямо същността и тежестата на извънредното положение са били осигурени някои улеснения в начина на кланяне …

Чети повече »

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са ваджиб и фарз, с цел да се спечели повече севап. Освен това както ще се види и по-долу, кланя-нето на намазите суннет, които са в обхватността на нафиле, до кол-кото е възможно, е от добрите …

Чети повече »

БАЙРЯМСКАТА МОЛИТВА

Байрямската молитва е намаз, който се състой от два рекята и се кланя два пъти в годината – веднъж на Рамазан байрама и веднъж на Курбан байряма. Според ханефиите байрямската молитва е ваджиб за тези, които притежават условията за задължителността на петъч ната молитва. Според Шафиите и Маликиите тя е …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ВИТЪР

Думата ”витър” в арабския език означава противоположното на двойното, т.е. “единичност”. Пратеникът на Аллах е дал наставление и е поощрил последния намаз, който да кланяме през деня, да бъде еденичният намаз (витър). (Вж. Муслим, “Салят’ул-мусафирин”, 53) и относно времето за кланянето му е препоръчал да се кланя малко преди суннета …

Чети повече »

ПЕТЪЧНАТА МОЛИТВА

Петъкът е денят за седмичният групов ибадет, който се приема за много важен в ислямската религия. Това, което знаем от различни предания, петък първоначално е бил определен за ибадет на евреите и християните, но по-късно, евреите приели съботата, а християните – неделята, като ден за събрание и ибадет. А накрая …

Чети повече »

НАМАЗЪТ С ДЖАМААТ (ГРУПОВАТА МОЛИТВА)

А) НАМАЗЪТ С ДЖАМААТ а) Добродетелството на молитвата с джамаат Ислямската религия отдава голямо значение на единството и заедността. Поощряването за колективното кланяне на петкратната молитва, колективното кланяне на петъчната молитва един път в седмицата, и двата байрямски намаза през годината, са повод за вярващите да се видят един с …

Чети повече »

ЕЗАН И ИКАМЕТ

Езанът и каметът, които синволизират призива към молитвата, носят специално значение както в богослуженския живот на мюсюлманите, така и като се започне от музиката, архитектурата и литературата в ислямската култура и цивилизация. Тук ще се спрем единствено върху основните ислямско правни знания, свързани с езана и икамета.Речниковото значение на думата …

Чети повече »

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА МОЛИТВАТА НАМАЗ

Изпълнението на намаз, което съответства на фарзовете, ваджиби-те, суннетите и адаба в езика на вероучението, се нарича “сифату’с-салят”. Човекът, който ще кланя намаз застава с абдест и обърнат към Къбле. След това вдига ръцете си, и правейки възнамерение, казва Аллаху екбер, после връзвайки ръцете си казва: “Субаханеке’ллахумме уе бихамдике уе …

Чети повече »

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАМАЗА

Един мюсюлманин трябва да се стреми да изършва по най-добрия начин гореспоменатите фарзове, ваджиби, суннети и мусте-хаби на намаза, и да страни от всякакъв вид действия, които противоречат на смисъла и целта на този ибадет. Действията, които противоречат на намаза спрямо нивото на противоречивост, се разглеждат в две категорий; мекруховете …

Чети повече »

СУННЕТИТЕ И АДАБЪТ В НАМАЗА

Суннег е това, което пратеникът редовно е правил и което не е изоставял без някакво оправдание, или което е изоставял рядко без да има такова. Като пример може да покажем четенето в намаза на дуата субханеке и изричането на “еузу бесмеле”. Въпреки че за извършването на суннета има севап, то …

Чети повече »