Recent Posts

8. СУРА АЛ-АНФАЛ (ПРИДОБИТОТО ВЪВ ВОЙНА)

  Al Anfal:    Мединска с изключение на знамения от 30 до 36, които са мекански. Съдържа 75 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Питат те за придобитото във война. Кажи [о, Мухаммед]: “Придобитото във война е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и се …

Чети повече »

9. СУРА АТ-ТАУБА (ПОКАЯНИЕТО)

  At Tawba:    Мединска с изключение на последните две знамения, които са мекански. Съдържа 129 знамения. 1.  Снемане от Аллах и от Неговия Пратеник на задълженията спрямо съдружаващите, с които се договорихте. 2.  Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и …

Чети повече »

10. СУРА ЮНУС (ЮНУС)

  Yuonus:    Меканска с изключение на знамения 40, 94, 95 и 96, които са медински. Съдържа 109 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на премъдрата Книга. 2.  Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: “Увещавай хората …

Чети повече »