ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВЯРАТА И ДЕЛАТА (АМЕЛ)

Арабската дума “амел” означава работа, държане, поведение и действие, което се основава на волята.


Всъщност потвърждението от сърце (тасдик) и изразяването на вярата с език (икрар) също са едно дело (амел). Но когато се каже “амел”, повече се има предвид действията на органите, които са извън сърцето и езика. В това положение, въпреки че вярата и делата са две различни неща и че делата не са една част от вярата, то между тях двете съществува една много силна връзка и взаимотношение.


а) Делото не е неразделната част от вярата.


Според учените от Ехл-и суннет делото не е част от вярата, не е нейн стълб и нейн задължителен елемент. Поради тази причина човек, който е приел всички религиозни принципи от сърце, но поради различни причини не е извършил заповедите на религията или е потъпкал забраните на религията, докато не смята греха, който е извършил за хелал/позволен, се счита за вярващ. Защото:
а) В Корана съществуват много айети, които започват с думите: “Онези, които вярват и вършат праведни дела.” (ел-Бакара, 2/277; Юнус, 10/9; Худ, 11/23) В тези айети вярващите и вършещите праведни дела са споменати поотделно. Ако делото бе една част от вярата, то след като се кажеше “вярващите”, нямаше да има нужда и от споменаването на вършещите праведни дела”.
б) В някой айети, за да се счете едно дело за валидно/признато, е поставено условието да има вяра. Например в едно знамение се повелява: “А който върши праведни дела и е вярващ, не ще се страхува нито от угнетяване, нито от ощетяване.” (Таха, 20/112). Ако вярата и делото бяха едно и също нещо, или ако делото бе част от вярата, тогава те нямаше да се споменават поотделно и вярата нямаше да се счита като условия, за да бъде признато делото.
в) В някой айети е споменато, че големият грях и вярата могат да съшествуват/срещнат заедно. В един от тези айети се казва: “И ако две групи от вярващите се сбият, помирете ги…” (ел-Худжурат, 49/9; освен това вж. ел-Бакара, 2/178; ет-Тахрим, 66/8) и се говори за хората, които, вършейки убийство, което се счита за голям грях, са отрекли с думата “вярващи ”.

г) Големите религиозни учени от периода на пратеника са приели за вярващ онзи, който въпреки че има вяра в сърцето и изрича я засвидетелства с езика си, не върши делата, които религията е заповядала, и нарушава някои от забраните, стига той да не смята извършеното от него за позволено и правилно. И са казали, че тези вид хора са грешни вярващи. Това е общото мнение на учените от Ехл-и суннет.


б) Необходимостта от делото и връзката му с вярата


Между делото и вярата има едно близко взаимотношение. В много от айетите на Корана вярата и праведното дело са споменати един до друг редом. В тях настоятелно се желае от вярващите да осигурят своето материално и душевно развитие, вършейки праведни дела. Защото вярата, която не е успяла да излезне от сферата на мисълта и сърцето към сферата на действието и поведението, прилича на едно безплодно дърво. Непрестанното сияние на съществуващата в сърцето светлина на вярата и постепенното й усилване е възможно с праведните дела. Освен това, за да се достигне пълнотата на вярата, за да се повдигне нейното ниво и за да се достигне до безбройните блага, които Аллах е обещал на тези, коиго притежават такава вяра, е нужно действие/дела. Ако човек само потвърждава нещата, в които трябва да се вярва, и ако нарушава забраните, показвайки едно поведение, което не придава значение на делата, то неговата обвързаност към религията, Аллах и пратеника малко по малко намалява и някой ден пламъка на вярата в сърцето му ше загасне и изчезне. Следователно важността на делата е много голяма както от гледна точка на ролята, които вършат в усилването на вярата, така и от гледна точка на това, че те са средството, което предпазва вярващия от наказанието на огъня и му помагат да достигне до благата, и от гледна точка на извършването на задължението да служи на Аллах в истинския му смисъл.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir