НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още повече държането на оруч, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дал някои препоръки. На първо място сред тях стои правенето на сахур. “Сахур” означава храната, която се яде при времето сехер (зазоряване), което е малко преди втората зора. Със ставането на сахур, хем ядейки нещо, бива събрана енергия за оруча, хем бива извършен един сюннет и се е възползвало от благодатта и достойнството на времето сехер. От тази гледна точка уместно е правенето на сахур дори и седна глъдка вода и полагането на усилие яденето сахур да бъде, колкото се може, в последното време от нощта. Съществуват много хадиси на Пратеника (с.а.с.), които поощряват и съветват ставането за сахур;


“Онзи, който иска да говее, нека хапне нещо на сахур”. (Муснед, III, 367,379), “Станете за сахур, защото в яденето сахур има берекет” (Буахри, Саум, 20; Муслим, Сиям, 45). “Съсяденето сахур спечелете сила за оруча, който ще държите през деня, а със съня следобед (кайлюле)-сила за нощния/ техеджуд намаз.” (Ибн Мадже, Сиям, 22)
Освен че Пратеника на Аллах (с.а.с.) е препоръчал сахура да съвпадне, колкото се може, с последното време, но и той е поощрил иф-тарът да бъде направен веднага след като дойде времето. Смисълът, който може да бъде изкаран от тези две поощрения, е ибадетът да бъде улеснен, до колкото е възможно.

Когато влезе времето за ифтар, ако се пожелае да се кланя намаз, преди да се седне за ядене, уместно е преди това да се разгове с малко вода или една фурма и после да се кланя намаз.
Правенето на дуа, когато се разговява, е сюннет. Всеки може да изрази своя зикир, благодарност и молба, така както идва от душата му. Може да дадем като пример една от дуите, при разваляне на уруч, която се прави от отдавна в нашата страна:


“0, Аллах! държах оруч за да спечеля Твоето задоволство, раз-говах своя оруч с препитанието, което Ти даде. Повярвах в Теб и на Теб се уповах. О, господи, чиято милост и благоволение е широка! Опрости ме!”

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir