САДАКАТА ФИТЪР

Речниковото значение на думата “фитр” е “разговяване”, а на думата “фътра” – сътворяване. Садаката фитър, която в нашия език се изрича “фитра”, като религиозен термин може да се определи по следния начин: садаката фитър е финансов ибадет, който мюсюлманите, които са достигнали до месец рамазан и имат определено имущество над основните им нужди, са задължени да извършат, както за самите себе си, така и за хората, които са под тяхното настойничество”.
Садаката фитър се нарича още и зекятът на главата или телесен зекят. Тези наименования се базират на свойството й, че тя се отнася за личността, че е финансово задължение, което е поставено на всяка личност.
Садаката фитър е станала задължителна във П-та година от преселението, когато е станал фарз рамазанският оруч в месец Шабан преди зекятът да стане фарз. Доводът за това, да се смята за религиозно задължение, са преданията от Пратеника на Аллах (с.а.с.). Тези хадиси в същото време показват и примери от практиката за садака фитър по времето на Пратеника.


Според преданието на Абдуллах ибн Омар “Пратеникът ни е направил садаката фитър фарз от една са’156 фурма и 1 са’ечемик за роби, мъже, жени, малки и големи и заповядал тя да бъде дадена преди хората да тръгнат за /байрямския намаз” (Бухари, Зекят, 76; Муслим, Зекят, 12).
Едно друго предание по тази тема, което е предадено от Ебу Са-ид ел-Худри, гласи следното: “По времето на Пратеника ние давахме фитрата в размер на 1 са’ от хранителните продукти. Тогава нещата, с които се хранехме, бяха ечемик, сушено грозде, фурми и бито сирене.” (Бухари, Зекят, 74)
Заедно с госреспоменатите хадиси, почти във всички източници се предават хадиси относно садаката фитър с подобен смисъл.
Анализирайки хадисите на тази тема, в четирите мезхеба се е стигнало до заключението, че заповедта за садака фитър съдържа една категорично и неотменимо задължение. Но шафиите, маликите и хан-белиите, които използват в подобно положение термините “фарз” и уаджиб като синоними и не виждат разлика между категоричността и некатегоричността на довода, който изгражда основата на постановлението, са потвърдили, че садаката фитър е фарз.
Ханефиите, отчитайки начина и методите за предаване на съответните предания, са стигнали до мнението, че садаката фитър не е фарз, а уаджиб. Според ханефиите фарз е постановление, което е установено с категоричен довод, а уаджиб е постановление, което е постигнато с некатегоричен довод. Но уаджибът както фарза съдържа елемента задължителност от гледна точка на изпълнението. Затова, според ханефиите, садаката фитър е финансов ибадет, който трябва да бъде извършен, а неизпълнението му поражда религиозна отговорност и наказание в отвъдното.


А) ЗНАЧЕНИЕ НА САДАКАТА ФИТЪР


В един хадис, който се предава от Абдуллах ибн Аббас, се известява, че садаката фитър е станала фарз, за да пречисти говеещите от техните ненужни и грозни слова и за да се подсигури храна на бедните (Ебу Дауд, Зекят, 17; Муснед, II, 277). Според това, което се разбира отхадиса, садаката фитър поправя недостатъците в ибадета на спазващия оруч мюсюлманин, който е бил накърнен с действия, които не подхождат на говеещия, и в същото време осигурява участието на бедните в байрамската радост.


За разлика от зекята, садаката фитър сераздава отширока маса от мукеллефи. Благодарение на това, всеки мюсюлманин изживява радостта от финансовата помощ към своя беден брат по религия. Така, дори и за един миг, бедният се спасява от притеснението да приема дарения. Бедните, чиито души са заякнали от оруча, който са спазвали през рамазана, добивавайки и сила от материална подкрепа,участват в байрама заедно с богатите и със същото вълнение. Усилват се връзките на взаимна обич и братство. По този начин в обществото се създава атмосфера на сплотеност и споделяне.


Б) РЕЛИГИОЗНАТА ЗАДД>ЛЖЕНОСТ СЪС САДАКАТА ФИТЪР


Причината, за да стане садаката фитър религиозно задължение, основавайки се на съответните хадиси, е определена като “да бъдеш жив”, тоест да си доживял до Рамазан байрам. Поради тази причина, свързвайки я с главата във фъкъхските произведения, е спомената и под наименованието “зекят’ур-ра’с”, което ще рече зекят на всяка глава. Казано по друг начин, задължението за садаката фитър е поставено, като благодарствено действие на човека, че Аллах е дарил него и тези, които са под негово попечителство с живот. Поради тази причина в турския език тази садака се нарича “джан, баш садакасъ”, което ще рече “садака за душата”. Освен това, от гледна точка на мюсюлманина, който е успял да изпълни своя дълг да говее, този ибадет означава и отправяне на благодарност към великия Създател за това, че му е дал тази възможност. Всъщност, шафиите са сметнали рама-занския оруч като втората причина за задължителността на фитра-та. Но за да стане садаката фитър уаджиб, не е условие да си спазвал рамазанския оруч.
Условие за задължителност е това, което е нужно, за да се считаш отговорен за постановлението, чиято причина е възникнала. Както се спомена и по-горе, причината за задължителността на задаката фитър е да си жив по време на Рамазан байрама. Но наличието на причината не означава, че доживяването до посоченото време, например, на един беден мюсюлманин, който дори не може да задоволи своите нужди, го прави отговорен да дава садакага фитър. За да се счита задължение, трябва да са налице някои условия за задължителността на фитрата.
Кадисите, свързани със садаката фитър поясняват, че необходимостта от плащането на фитрата е общо за всички мюсюлмани. Заедно с това, за да се считат някой за отговорен със садаката както по отношение на себе си, така и на другите, съществуватусловия, които трябва да са налице. Също така съществуват и иджтихадски различия между мезхебите, свързани с характеристиката на тези условия.

 1. Да бъдеш мюсюлманин
  Ислямските учени са единодушни, че, за да се счита садаката фи-тър уаджиб, задълженият трябва да оъде мюсюлманин. Но според мнението, което се приема за достоверно в мезхеба Шафии, немю-сюлманинът трябва да плати фитрага на свой близък мюсюлманин, за чиято прехрана е отговорен. От друга страна, според ханефитските учени, един мюсюлманин е задължен да даде фитрата и на своя роб, който не е мюсюлманин.
 2. Наличие на имущество
  Според ханефиите, за да се счита задължен да дава фитра, човекът трябва да бъде заможен. Мярката за заможност, кактои при зекята, е да притежаваш имущество равно на нисаба. Например, ако тези две суми са равно по стойност, трябва да притежава имущество, равно на 20 мискала злато или 200 дирхема сребро. Също така, както при зекята, основните потребности се изключват от това количество. Но, за разлика от зекята, за да е задължителна фитрата, не се изисква притежаваното имущество да бъде увеличаващо се и да е изминала една година от придобиването му.
  Казано по друг начин, според Ханефиите, онзи, който притежава имущество растящо или не, което е равно на 20 мискала, изключвайки неговия дом, покъщина, дрехи, превозно средство, оръжие, разходите за една година на семесйтвото му и дълговете му, е задължен да дава садаката фитър, без да е необходимо условието ца е изминала една година от придобиването му.
  Според мезхебите Малики, Шафии и Ханбели, притежаването на имущество в рамките на нисаба, което е критерий за богатство, не е условие за задължителността на фитрата. Всеки мюсюлманин, беден и богат, е задължен да я дава. Но според тези учени за задължителността на фитрата условие е, освен за основните си нужди, човек да притежава толкова храна, колкото да му стигне за байрамския ден и нощ. Според маликиите, ако има надежда, че ще може да плати, човек трябва да изпълни задължението си за фитра, взимайки заем.
  Ако задълженият със садаката фитър загуби имуществото, което притежава, или то под нисаба, това задължение не отпада. Но, ако някой мукеллеф, който има дълг за фитра почине, този дълг не се плаща от неговото наследство. Но, ако наследниците го платят по своежелание, то това е добре. А според мнозинството от факихи дългът за фитрата трябва да се плати от наследството. В класическите източници се споменава условието за свобода за задължителността на садаката фитър и се пояснява, че робите нямат това задължение. Причината за това е, че робите, които били разпространени във всички общества от онзи период, също според тогавашните схващания са нямали право на собственост. Поради тази причина било пояснено, че фитрата на роба трябва да бъде давана от неговия собственик.
 1. Ехлийет (способност)
  Според мнозинството от факихи, понеже натежава елементът на финансовата задължителност на фитрата, не се изисква задълженият да бъде разумен и зрял. Заедно с трите имама на мезхеби, които споделят това схващане според Ебу Ханифе и Ебу Юсуф садаката фитър трябва да се дава и от имуществото на детето и умствено болния, които притежават условието, свързано с наличие на имущество.
  Според имам Мухаммед и Зюфер, които приемат за по-висока ибадетската страна на садаката фитър, не е нужно да се дава подобна милостиня от имуществото на такива хора.
 2. Настойничество и задължение за издръжка
  Един мюсюлманин е задължен да дава садака фитър на тези, които са под негово настойничество за чиято подръжка е отговорен.
  И така, мюсюлманинът, който притежава нужното имущество, е задължен да плаща фитрата на малолетните, които са под негово попечителство и чиято собственост не е достатъчна на умствено слабите и психично болните. Според четирите мезхеба тук влизат непълнолетните деца на мукеллефа, пълнолетните му деца и останалите му близки, които са под негово попечителство поради умствена слабост и психична болест. Освен за тези категории според Ханефиите, фитра трябва да се плаща за децата и за робите, които не са купени с цел търговия, а за обслужване, независимо дали са мюсюлмани или не. От друга страна, на човек не се налага да плаща фитра за родителите си, пълнолетните си деца, съпругата и останалите си роднини, дори и да са на негова издръжка. Но ако извърши плащане за тях, въпреки че не е упълномощен, то става валидно.
  А според останалите учени, с изключение на Ханефиите, човекът, за когото фитрата е уаджиб, ако има възможност, трябва да плати за близките, съпругата и робите си, ако са мюсюлмани и за чието препитание е отговорен. Според Ебу Ханифеомъжените жени сами плащат фитрата си. В мезхеба Малики задължението на бащата по отношение фитрата на дъщеря му, продължава до преместването й в къщата на нейния съпруг.
 1. Време
  Според ханефиите, садаката фитър става уаджиб с появата на зората в първия ден на Рамазан байрам. Гова е така, защото фитрата е посветена на байрама и се отнася за него. Така в деня, в който спазването на оруч е харам, било повелено бедните мюсюлмани да се присъединят към радостта от байрама. А според иезхебите Шафии, Малики и Ханбели, фитрата става уаджиб със залеза на слънцето в последния ден от рамазан.
  При това положение, според ханефиите, трябва да се даде фитрата за човек, който е станал мюсюлманин в навечерието на байрама, или за дете, което се е родило в същата нощ. А според мнозинството от факихи, тези хора не са религиозно задължени със садаката фитър. Според ханефиите, фитрата не става уаджиб за човек, който е починал преди появата на зората в първия ден на Рамазан байрям, или за дете, което се е родило след зората. Според мнозинството от факихи в тези две положения се появява задължение за фитра за хората.

В) ВРЕМЕТО ЗАПЛАЩАНЕ


Както бе пояснено и по-горе, човек става задължен да раздава садаката фитър, според ханефиите, в първия ден на Рамазан байрям с появата на зората, а според мнозинството в момента на залязване на слънцето в последния ден на Рамазан. Съществуват различни тълкувания относно това точно кога трябва да се плати фитрата, за да бъде нейното изпълнение валидно.
Първо, трябва да се поясни, че и в четирите мезкеба господстващо е мнението, че садаката фитър е валидна, ако се изплати в периода от един два дни преди Рамазан байрям и времето забайрамския намаз. Вижданията дали това да стане преди или след този срок, накратко са следните:
Според мнението, което е основно за фегва в мезхеба Ханефи, садаката фитър може да бъде платена със започването на месец рамазан. Дори има такива, които смятат, че тя може да се даде и преди началото на рамазан. Дори и да не бъде платена в байрамския ден, задължението за фитрата остава и то трябва да бъде изпълнено при първа възможност.
Според мезхеба Шафии фитрата може да се плати от началото на месец Рамазан, не по-рано. А според мезхебите Малики и Ханбели, тя може да се даде единствено един или два дни преди Рамазан бай-рам, не по-рано. От друга страна, според тези три мезхеба, фитрата е валидна, ако се изплати до залеза на слънцето в първия ден от бай-рама. Харам е тя да бъде оставена за по-късно без оправдание и поради забавянето задълженият с фитрата става грешник. Но понеже задължението за фитрата не е отпаднало, то трябва да бъде изпълнено з следващите дни.
В резюме може да се каже следното: според всички мезхеби, въз основа на практика, на Пратеника (с.а.с.), даването на фитрата преди да се отиде на байрямския намаз, е мустехаб. Учените, в съответствие с целта, която се споменава в хадисите на Пратеника (с.а.с.) за задоволяване на нуждите на бедните, също са препоръчали фитрата да бъде дадена един-два дни преди байрам. А изплащането й след първия ден на байрама не е джайз, но задължението й остава.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir