ТЕЙЕММУМ

Думата тейеммум, чието речниково значение е “насочване към работа, възнамеряване (замисляне) за нещо”, в религиозната литература означава, пречистване от мръсно състояние, в положенията когато няма възможност за подсигуряване на вода или за използване й, и се прави чрез забърсването на лицето и двете ръце до лактите, след натриването на дланите в чиста пръст или подобни на нея материали, от повърхността на земята, с цел премахване на хадеса, т.е. малката и голямата постановена нечистота. Докато абдестът и гусюлът са преичистване от мръсно състояние, които в нормални положения, се извършват с вода и имат свойнството на физическо почистване, то тейеммумът е синволично действие, към което човек се обръща в правещи изключения моменти и което минава на мястото на абдеста и гусюла.


Това, че ислямската религия е предоставил една такава възможност за мукеллефите, е в следтвие както на това, че е отдала голяма важност на изпълнението на ибадетите, начело с намаза, така и че е приела за принцип улеснението и леснотата.


В Корана относно възможността за тейеммум, се повелява следното:

“О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте снел лицата и ръцете си…”

(ел-Маиде, 5/6)


Тази разпоредба, която е низспослана през петата година след преселението на пратеника (с.а.с.), е показана на практика и разяснена от него самият. Ако изключим различията във вижданията, които са свързани с подробностите, относно позволеността и същността на гейеммума, то не сьществева разногласие, което да заслужава да бъде подчертано.

А) ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЕЙЕММУМ


Тейеммумът е една синволична и правеща изключение разпоредба, която минава на мястото на абдеста и гусюла само в положенията, когато има определено извинение. Тези извинения могат да бъдат събрани в две групи: 1. Когато липсва вода, която да стигне за вземането на абдест или гусюл. 2. Когато съществува физическо положение, което да пречи за използването на водата или когато за неизползва-нето на водата има валидно религиозно извинение.


Като често срещани примери, за гореспоменатите две оправдани положения могат да бъдат изброени следните неща: липсата на вода, която да стигне за абдест или гусюл; това водата да бъде на по-дла-чено разтояние, от това, което лесно може да се измине пеш или с превозно средство; съществуването на някаква опасност по пътя към водата; невъзможността водата да се купи с пари или цената й да бъде много над нормалната; използването на водата да бъде опасно за здравето; несъществуването на средства и инструменти, с които да бъде добита водата; времето или водата да бъдат прекалено студени. На тази тема мукеллефът сам трябва да реши, когато се убеди, че има правдиво и валидно извинение, то той трябва да се възползва от този рухсат на религията.


Б) КАК СЕ ПРАВИ ТЕЙЕММУМ


Тейеммумът се прави с възнамерие за пречистване от мръсно състояние, като дланите на ръцете се удрят в пръстта и после се забърсва лицето, а след това се забърсват и ръцете заедно с лактите. По тази причина тейеммум има три фарза; възнамерение, забърсване на лицето и забърсване на ръцето заедно с лактите. Казано по друг начин, тейеммумът се състой от тези три действия.


Изричането на бесмеле, когато се започва тейеммумът, спазването на реда,тоест забърсването първо на лицето после на ръцете, непре-късването когато се правят тези дейсвия, раздвижването на ръцете напред и назад, когато се удрят в пръстта и допринасянето за влизането на пръстта между пръстите, изтупваното на прахта и пръста от ръцете, след като бъдат вдигнати от пръста, се считат от суннетите и адабиге на тейеммума.


Така както тейеммумът може да бъде извършван с чиста, суха и прашна пръст, той може да бъде извършван и с вещества като камък, пясък, чакъл, тухла, керемида и подобни на тях вещества. Дланите на двете ръце се удрят поотделно за забърстьването на лицето и за забърсването на ръцете. През първия път с дланите

на двете ръце се забърсва цялото лице, а на втория път с дланта на лявата ръка, се забърсва дясната китка и ръка, а с дясната длан, лявата китката и ръка изцяло включително и лактите. Има и такива факихи, които смятат за достатъчно забърсването на по-голямата част от лицето и ръцете.

Джайз е правенето на тейеммум, преди да е влезнало времето за молитва. Докато не бъде намерена вода или докато не отпадне извиненото състояние, човек може да кланя колкото си иска фарз и нафиле намаз с тейеммума, който е направил. Това е мнението на мезхеба Ханефи. Според останалите три мезхеба извън Ханефиите за да може теййемумът да е валиден, времето за молитва трябва да е влезнало, и с един тейеммум, не може да се клянят повече от един задължителен намаз. Но Ханбелиите са на мнение, че може да се кланят повече от един пропуснат “каза” намаз.


В) НЕЩА, КОИТО РАЗВАЛЯТ ТЕЙЕММУМА

  1. Тези неща, които развалят абдестта и налагат гусюла, развалят и тейеммума, защото тейеммума е замяна на тези две състояния. Ако възникне нещо, което разваля абдеста след като някой, който е бил джунуб е направил тейеммум, то единствено абдестът му става развален, състоянието джунуб, в което е бил не се връща обратно.
  2. Ако тейеммумът е бил направен поради извинение, което прави позволен тейеммума като болест, опасност, силен студ, липсата на инструменти и средства за сдобиване с вода, и това състояние е отпаднало, то тейеммумът се разваля.
  3. Ако някои, който се кляня с тейеммум и по време на намаза види вода или се открие вода, то тейеммумът му се разваля. Ако водата се открие, след като намаза е бил кланян с тейеммум, дори и да не е отминало времето за молитва, не се налага повторното извършаване на намаза. В това положение Мафиите смятат за необходимо повторното извършване на намаза. Но останалите учени са единодушни, че повторното изпълняване на подобен намаз не е необходимо.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir