УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

За да бъде оручът валиден, условие е да се е възнамерило за държането на оруч и да се е странило от неща, които могат да развалят оруча. Всъщност въпреки че страненето от неща, които развалят оруча, е рукун (стълб) в технически смисъл, то понеже то е едно неизбежно условие, за да бъде ибадетът валиден, тук той е бил разгледан като условие за валидност. Като допълнително за жените условие е те да не бъдат в състояние на менструация и следродилно течение. Всички предания, които идват от съпругите на пратеника (с.а.с.), са в посока на това, че когато са били в месечен цикъл, те не са кланяли на-маз и не са държели оруч.


Както бе пояснено и по-напред в раздела “Намаз” и в началото на този раздел, освен че е харам жената, която е в хайз или нифас, да държи оруч, но и оручът, който ще държи, няма да бъде валиден. Жените могатпо-късно във време, в което пожелаят, да направят каза на дните, в които не са могли да държат оруч поради тези техни състояния. Но ако държат оруч в месец Шеввал, то хем ще се спасят от дълговете си, хем ще са последвали съвета на пратеника (с.а.с.) относно държането на оруч в месец Рамазан.


Дженабетството е различно от хайза и нифаса, защото осъществяването на джунубството, освен че е незадължително, но и пречистване от него е възможно посредством правене на гусул. Поради тази причина джунубството не е било сметнато като пречка за започването на оруча. Заедно с това човек трябва да се почисти от джунубството във възможно най-кратко време.

а) Вьзнамерение
Както и при останалите ибадети, така и в оруча възнамерението е условие. Шафиите и някои Маликии са сметнали възнамерението за стълб Според всеки един от тях при положение, че не се направи възнамерение, стоенето гладен от сутринта до вечерта не минава на мястото на оруч. От тази гледна точка независимо дали оручът е фарз или ваджиб, та дори и нафиле, възнамерението във всеки вид оруч е условие. Възнамерението от сърце за който и да е оруч, т.е. прекарването през мисълта или сърцето на това кой оруч ще държиш е достатъчно. Понеже изразяването на това възнамерение с езика означава потвърждаване и укрепване, то то е било сметнато за мендуб.


аа) Времето за възнамерението – нийет


За всеки вид оруч най-достойното е колкото е възможно възнамерението да бъде направено преди влизането на сутрешното време или от вечерта, защото по този начин заедно с това, че се остава извън разногласията на мезхебите по тази тема, така и възнамерението се поставя в еднакво време с момента на започването на ибадета. Впрочем сред мезхебите е спорна и темата за това в кое време ще се прави възнамерението, но заедно с това се наблюдава разлика сред видовете оруч от гледна точка на времето за възнамерението.

 1. Според Ханефиите времето за правенето на възнамерение за рамазанския оруч, говеенето, което е нафиле и оручите с фиксирано време, за които е даден обед (незр-и муаййен), започва от края на деня и продължава до времето, наречено духа149 на другия ден, дори до времето, което е малко преди влизането на обедната молитва. След като влезне времето за обедната молитва, вече не може да се прави възнамерение за нито един вид оруч.
  Съществуват хадиси, които показват позволеността на правенето на възнамерение за нафиле оруч преди пладне. В един от тях се разказва, че един ден Пратеникът на Аллах (с.а.с.) попитал Айше (р.а.) дали е приготвила обяд или не. Когато Айше казала, че няма нищо за ядене, той направил възнамерение да държи уруч в този ден150.
  Според Мал икиите, за да бъде възнамерението валидно, то трябва да бъде направено от залеза на слънцето до последната част на нощта или във времето, когато се появява зората. Това е така, защото става ясно, че когато не се възнамери сутринта, тоест във времето за започването на ибадета оруч, онзи ден не може да бъде прекаран в оруч.
  Според Шафиите пък правенето на възнамерение от вечерта за ра-мазанския оруч, постът, който е каза, и оруча, за който е даден обед, е условие. Но правенето на възнамерение до преди пладне за оруч, който е нафиле, е джайз (позволено).
 2. За утвърдените оручи пък трябва да се е направило възнамерение най-късно до времето за имсак и по този начин оручът да бъде определен. Това оручът да бъде утвърден за издължване означава дългът за оруч да се е утвърдил категорично, и да бъде установен. Например, казата на нафиле оручът, който е бил започнат, но поради някаква причина не е бил довършен, е утвърдена за издължаване и нейната задължителност е била установена окончателно. Така е и казата на рамазанския оруч. Но самият рамазански оруч не се счита за дълг, който е окончателно установен, защото не е ясно дали човекът утре ще живее или не. Ако на другия ден човекът почине в което и да е време оручът за онзи ден не се пише дълг към дълга му. Но рамазанският оруч, който е останал за каза в предишните дни, стои в задълженията му. Оручите за изкупление и категорично обещаните оручи също влизат в обсега на дълга, който е установен в задълженията. Освен че за този вид оруч трябва да се направи възнамерение от вечерна или най-късно от началото на втората зора, то когато се прави възнамерението, трябва да се поясни държаният оруч му тлак незир151 ли е, или е казата на някой друг оруч и т.н. Понеже в ре лигията няма някакво определено време за извършването на оручи те, чието утвърждение в задължителността е категорично, мукелле фът може да държи този оруч във времето, което той пожелае. Сле/ като е така, то определянето на това кой оруч ще държи е условие Ако бъде направено възнамерение за оруч, който е каза, след поява та на втората зора, понеже с това казата не е валидна, този оруч се превръща в нафиле.

бб) Начинът на правене на възнамерението (нийет)


За рамазанския оруч, за определения обещан оруч и за някой нафиле оруч свободното възнамерение е достатъчно. Например ако се възнамери, казвайки “възнамерявам утре да говея” или “…да държа оруч в утрешния ден” и следващият ден е ден от месец Рамазан.този ниййет минава на мястото на възнамерението на рамазанския оруч. Ако следващият ден е ден, който по-напред е определил като време за държане на оруч, то този път той е възнамерил за обещания оруч.

Понеже рамазанските дни са били определени за рамазанския оруч и денят, в който е обещано да се държи оруч, е определен за обещания оруч, то когато човек прави възнамерение преди тези дни, дори и да каже “Възнамерих утре да държа нафиле оруч”, то този оруч не минава за нафиле, а минава за оруч, чието време е определено. Това е така, защото поради това, че не може да се извършва втори иба-дет от същия вид във времето, което е определено за изпълнението на оруча. Тоест понеже оручът е ваджиб – задължение с кратко време и времето е неговия определител, то възнамерението се връща към ибадета, който основно трябва да бъде извършен. Заедно с това възнамерението за тях през нощта и определянето на това какъв оруч ще се държи (таийн) е по-достойно. Например, с изричането на думите “Възнамерих да държа утрешния рамазански оруч” определянето бива извършено.


Според мнозинството от учените възнамерението за всеки един ден поотделно от Рамазана е условие, защото оручът на всеки един ден сам по себе си е един ибадет и няма връзка с държания или с тези, които ще бъдат държани оручи. Следователно когато се развали оручът на един ден, то оручът за останалите дни не се влияе от това.
А според Маликиите в оручите, които ще се правят едни след други без прекъсване, един ниййет, който се прави в началото, е достатъчен. Както в изкуплението при “зихар”, убийство и изкуплението за рамазанския оруч, така и в рамазанския оруч единнийет е достатъчен. Но ако тези оручи бъдат прекъснати поради наложащи причини като пътуване, болест, хайз и нифас.

то след като изчезне пречката, се налага повторно възнамерение. А правенето на възнамере-ние всяка нощ в оручите, в които е достатъчно едно възнамарение, е мендуб. Аргументът на Маликиите по тази тема е изразът, който минава в съответния айет “Който от вас се окаже в месец Рамазан, нека го прекара в говеене”. Месец е име, което се дава на едно единствено време, следователно държането на оруч през месеца се счита за един цялостен ибадет и прилича на намаза и хаджа и може да бъде извършен с един единствен нийет.

вв) Някои подробности, свързани с възнамерението

Някои сведения, които могат да бъдат счетени като подробности, свързани с времето и начина на правене на възнамерението, засягат отблизо валидността на този ибадет. Те могат да бъдат подредени по следния начин:

 1. Не може да се прави възнамерение за говеене за следващия ден преди залеза на деня, който се намираме.
 2. При положение, че се направи възнамерение за какъвто и да е оруч, след като е залязло слънцето, храненето, приенето и правенето на полов контакт не вредят на възнамерението и оруча, защото това възнамерение е било направено за ибадета оруч, който ще започне след втората зора. Впрочем онзи, който прави възнамерение по този начин, поради някоя причина може да вземе назад това свое възнамерение до появата на втората зора.
 3. При положение, че има съмнение дали ще държи оруч или не, или при положение, че възнамерението зависи от някое условие, ни-йетът не бива осъществен. Възнамерението означава категорично намерение и решение.
 4. Понеже в рамазана не може да бъде държан друг оруч освен рамазанския, независимо за какъв оруч бъде направено възнамерение, то минава на мястото на рамазанския оруч. Но ако човек ще държи оруч, правейки нийет за някой друг оруч (например за изкупителен оруч или за каза на рамазански оруч), който е ваджиб, в определен ден, за който от преди е дал обет, че ще говее, то според надделяващото мнение този оруч минава на мястото на ваджиб оруча, за който е направено възнамерението и трябва направи каза на определения адак (обещан оруч).
 1. Онзиоруч, за който е направено възнамерение да бъде както изкупителен,така и нафиле, минава на мястото на изкупителния орич. Но оручът.за който е направено възнамерение както за каза, така и за изкупление на клетва, пожене всеки един от тях е с еднаква стойност от гледна точка на задължителността, не минава на мястото на нито един от двата оруча, а става нафиле. Ставането за ядене и пиене на сахурсъщо минава на мястото на възнамерението.
 2. Когато се прави каза на дните от рамазана, в който не е могло да се държи оруч, може да се възнамери както без да се прави някакво определяне (казвайки “за оруча, за който се налага каза ), така и, правейки уточнение. Онзи, който има много оруч, останал за каза, може да възнамери, казвайки “за първия оруч, за който се налага каза .

б) Странене от нещата, които развалят оруча

Понеже основния елемент и смисъл на оруча е странене от ядене, пиене и полов контакт, и лишаване на душата от тях, то тези действия, които могат да означават това, стават причина за развалянето на оруча. Под ядене и пиене се обхваща всяко нещо, което е обичайно за ядене и пиене. Освен че тютюно-димовите вещества, които дават удоволствие като цигарите, наргилето и всички вещества, които се вземат по зависимост, влизат в категорията на забраните при говее-нето, то няма съмнение, че и всякакъв вид лекарство, което се взема през устата поради каквато и да е причина, заема място в тази категория. Заедно стова становището за биенето на инжекция с цел лекуване е спорно и темата за влиянието на инжекцията върху развалянето на оруча ще бъде разяснена по-долу.


Първият отговор, който може да се даде на въпроса кои неща развалят оруча?” ще бъде яденето, пиенето, половият контакт и всяко нещо, което може да се приеме в тази категория . Въпреки че този критерий е ясен и възможен за разбиране, то понеже съществуват някои състояния, за които има съмнение в това дали ще се считат като действия, противоречащи на смисъла на оруча или не, факихите още от отдавна са се опитали да изброят едно по едно нещата, които влизат в тази категория. Докато правели това, дори се е наложило да определяли становищата на някои рядко срещани положения, чието осъществяване е немислимо.

Днес когато разглеждаме фъкъх-ските книги срещаме много анормални положения, които в повечето случаи посрещаме с усмивка, те произлизат точно от този труд и усилие на тези учени. Когато бъдат поставени едни до други специалните случаи и вероятните избори, понякога е ставало така, че основното положение, което налага развалянето на оруча да бъде загърбено и критерият и правилото по тази тема да бъдат избутани на втори план. Всъщност въпреки че акцентрираме на критерия, който споменахме, тук ние под заглавието “забраните при оруча” ще се спрем и на няколко въпроса, които могат да съставят оправдано съмнение.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir