АЛКОХОЛЪТ И ВРЕДАТА ОТ НЕГО

Без съмнение най-големият дар, с който Всевишният Аллах е надарил човека, е разумът. Той различава нас, хората, от останалите живи същества. Въпреки това много хора днес, чрез употребата на алкохол и наркотици, частично или напълно повреждат своя разум, с който Аллах ги е надарил, за да се поучат и последват пътя на Неговата религия.

Още преди появата на ислямската религия употребата на алкохолни напитки била доста разпространено явление както между арабите, така и между останалите народи по света. Арабите през периода на невежеството смятали виното за извор на смелост и мъжественост. Затова винаги, когато тръгвали на война, повеждали с тях камили, натоварени с вино. Един от тях в своите стихове казва така: “Това е нашата смелост, това е нашият живот! След като се напием, ние ставаме крале.” След като Всевишният Аллах изпратил Своя Пратеник Мухаммед (с.а.с.) за милост на световете и му низпослал Своята книга, дошъл ред и на алкохола, който в продължение на четири години бил напълно забранен. Всичко това Аллах сторил така, защото Той най-добре знае, че много от своите раби нямало да успеят веднага да се откажат от лошите си нрави.

Айша (р.а.) разказва: „Прелюбодейството и пиянството бяха навици, които доста бяха разпространени между арабите през периода на невежеството, и ако бяха низпослани най-напред знаменията, забраняващи прелюбодеянието и виното, арабите щяха да кажат: „Ние никога няма да се откажем от тях”. Но Аллах със Своята милост низпосла първо знамения, призоваващи хората към вярата в Аллах, Неговото Всемогъщие и Милост, към вяра в Единствения Създател на Вселената. Подтикна със Своите знамения хората да помислят за своя Създател и да се страхуват от деня, в който всички ще бъдат питани за своите дела… Така продължи, докато вярата се укрепи в сърцата на вярващите. След това Всемогъщият Аллах забрани прелюбодеянието и виното (хамр), хората чуха, приеха, подчиниха се и ги изоставиха.”

(Това е ислямът, д-р Абдуллах Шехате, с. 93)

ТРИТЕ ЕТАПА, ПРЕЗ КОИТО БЕ ЗАБРАНЕН АЛКОХОЛЪТ

Буквалният превод на думата хамр на български език е вино, но това, което се подразбира от хадисите, които ще посочим по-долу, е, че не можем да ограничим думата хамр само с вино. Защото хамр има доста по-широко значение в арабския език.

Ибн Омер (р.а.) казва, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Всяко питие, което опиянява, е хамр (вино), а всяко вино е харам (забранено).” Муслим, Ебу Дауд, Тирмизи

В друго предание Джабир бин Абдуллах казва, че Пророкът (с.а.с.) казал: „И малкото, и многото от това, което опиянява, е харам (забранено).” (Ебу Дауд, Тирмизи, Несаи)

От тези хадиси разбираме, че хамр е всичко, което замайва главата на човек и руши неговия разум, губи себе си и не знае какво говори и върши. Следователно можем да направим извод, че всякакъв вид алкохол, опиум, хашиш и всякакви видове наркотични вещества се включват в думичката хамр. Т. е. не само виното е забранено в исляма, но и всички видове алкохолни и наркотични вещества, както и да се наричат те.

Първи етап

Като хора винаги сме склонни само към печалба и никога не бихме искали да загубим. Затова никой от нас не би се заел с търговия, в която загубата му ще бъде по-голяма от печалбата. Тогава ние извеждаме следното правило от нашия търговски живот: „Всяка работа, която ни води до загуба и е далече от печалбата, трябва да бъде изоставена.” Ето затова Всевишният Аллах в Курана ни казва: „Питат те за виното и за игрите на късмет. Кажи: “В тях има голям грях и изгоди за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” (Бакара, 2:219)

Имам Ахмед бин Ханбел разказва: „Когато било низпослано това знамение от Курана, Омер бин Хаттаб (р.а.) казал: „О, Аллах, поясни с удовлетворяващо пояснение за виното…” (Ибн Кесир, т. I, с. 333) Той казал това, защото виждал вредата от алкохола върху обществото, но както той самият, така и много хора продължавали да го пият. Да, във виното има изгода за хората, те го продават и купуват, черпят своите гости с него и го пият, но въпреки всичко загубата е по-голяма, защото го употребяват. Защото с извършването на този голям грях те се съпротивляват на заповедите на Аллах, губят мястото си в Рая, което им било отредено, и попадат в жалко състояние както на този свят с поведението си, след като се напият, така и на другия, след като бъдат подкарани оковани във вериги към Ада.

Тогава, о, човече! Ти, който си свикнал само да печелиш, без да губиш. Остави алкохола, който те води към загуба и на двата свята, и се заеми с работа, с която ще задоволиш както твоя Създател, така и себе си. Това ще бъде постъпката на умния и добре разсъждаващ човек.

Втори етап

В предание, разказано от Али ибн Еби Талиб (р.а.), се казва, че един човек от ансарите го повикал заедно с Абдуллах ибн Ауф на гости, след което им поднесъл вино. Това се случило, преди то да бъде забранено – пили, докато дошло време за молитва. После застанали за молитва, като сторили Али (р.а.) да бъде имам. Когато Али в намаза четял сура „Кяфирун” (Неверниците), сгрешил, след което било низпослано следното знамение в Курана: „О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите…” (ан-Ниса, 4:43) (Ебу Дауд – 3671, Тирмизи – 3026)

Ибн Кесир казва: „След като било низпослано това знамение, много от хората се отказали от алкохола, но имало и такива, които продължавали да пият след нощната молитва или след сутрешната молитва.”

Трети етап

Един ден няколко души от мухаджирите и ансарите се събрали в един от домовете на ансарите за гощавка и след като яли и пили, възникнал спор между тях. Тъй като били пияни, започнали да се бият. Един от ансарите бил ударен в лицето и тежко наранен. Когато дошъл на себе си и видял нараненото си лице, той ядосано викнал: „Не може да бъдат мои братя и приятели тези, които ме удариха и нараниха лицето ми.” Когато всичко това стигнало до ушите на Омер бин Хаттаб, той вдигнал ръце и казал: „О, Аллах! Поясни ни с удовлетваряващо пояснение за виното, защото то замайва умa и вреди на вярата ни.” (Ибн Кесир, т. III, с. 135; Муслим – 1748) Тогава Всемилостивият Аллах низпослал последното, забраняващо виното знамение: “О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите! Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавист чрез виното и играта на късмет и да ви възпре от споменаването на Аллах и от молитвата. Не ще ли престанете?” (ал-Маида, 5:90-91) Всички, които се намирали там, заедно с Омер бин Хаттаб (р.а.) казали: “Ще престанем, о, Аллах, ще престанем!” (Ибн Кесир, т. III, с. 131, Това е ислямът, А. Шехате) Сега вече виното категорично било забранено.

Според някои ислямски учени виното било забранено в продължение на четири години. (Вж. Нур-у Мухаммед, т. II, Забраната на виното) Било низпослано последното и ясно знамение, с което виното било забранено, някои от сподвижниците на Пророка (а.с.) го запитали: „О, Пратенико на Аллах, много от нас починаха, борили се в името на Аллах, и други в своите постели, те също пиеха от това вино. Сега Аллах го стори забранено за нас, какво ще стане с тях?” Пророкът замълчал, тогава било низпослано следното знамение: „За онези, които вярват и вършат праведни дела, няма прегрешение в онова, което са вкусили [преди възбраната], ако са се бояли и вярвали, и вършели праведни дела, после са се бояли и вярвали, после са се бояли и благодетелствали. Аллах обича благодетелните.” (ал-Маида, 5:93) Тогава Пророкът (а.с.) казал: „Ако бе забранено, когато те бяха живи, те биха го оставили, както вие направихте.” (Ибн Кесир, том III, с. 131) След като всички в Медина чули за това, че виното е забранено, започнали да изсипват виното от домовете им така, че по улиците на града потекли реки от вино.

Нека научим какво казва Пророкът (с.а.с.) за виното и тези, които го пият.

Пророкът (с.а.с.) казва: „Аллах прокле виното и този, който го цеди, и този, който го приготвя, и този, който го пие, и този, който го налива, и този, който го поднася и носи, и този, на когото го носят, и този, който го продава, и този, който го купува, и този, който яде парите, спечелени от него.” (Ибн Кесир, т. III, с. 135; Бейхаки)

И казал още: „В Съдния ден Аллах няма да погледне към три групи хора – непокорния към родителите си; пристрастения към алкохола и натякващия за стореното добро (или очакващия благодарност от хората за стореното добро).” (Сахих ел-Джамиа, 3070, Ибн Кесир, т. III, с. 137)

И казал още: „Който умре пристрастен към виното, без да се покае, няма да го вкуси в Сетния ден.” (Муслим)

Колко е трагично това, че човек съзнателно поврежда тялото си и създава раздор между близките, употребявайки алкохол, който Аллах е забранил. Нима не знае, че алкохолът е главната причина за разпадането на хиляди семейства и изоставянето на милиони невинни деца без дом.

Разбира се, много е трудно за тези, които са свикнали с употребата на тази отрова. Но нека да се замислят за вредата, която нанасят на своите близки, и средата, в която се намират. И най-много върху това, как ще отговарят в Съдния ден за сторените им грехове. Нека никога да не забравяме съвета на любимия ни Пророк Мухаммед (с.а.с.), който казва: „Пазете се от майката на всички злини – алкохола.” И още: „Пазете се от виното, защото то е ключът към всяко зло.” (Това е Ислямът, с. 58)

Да завършим темата с едно обръщение на г-н Сейфеддин Язъджъ към младежите:

„Скъпи младежи! Помислете за себе си. Помислете за вашето бъдеще. Предстои ви едно светло бъдеще. Не похабявайте себе си в пролетта на своя живот. Помислете за семейството си, което извършва толкова пожертвования за вас. Помислете за страната си, която очаква големи дела от вас. Помислете за втория и вечен живот след смъртта. Не превръщайте бъдещето си в затвор. Не наскърбявайте народа ни, който очаква много неща от вас. И нека се вслушаме в тези предупреждения.” (Основите на Исляма, с. 241)

Молим се на Аллах, Господа на световете да пази нас и нашето потомство от целите на сатаната, който цели да всее вражда и ненавист между нас. И нека всички ние откликнем на словата на Аллах, който казва: „И не ще ли престанете!?” (ал-Маида, 5:91)
Автор: Джемал Хатиб – студент в Кайро, Египет.Из: интернет

How to Clean Light Coloured Leather Handbags
Porno Filme fashion and jewelry

Don’t Get Caught With Your Crocs Down
xhamster Wear a flat shoe

80s Prom Fashion for Guys
kostenlose-pornos out there patterns

Tell me how to dress with it
Einfachporno.com and the all important jean or leather jacket

Benz launches Buffalo Fashion Week Sept
Porno What Is Urban Fashion

How to Bleach Clothing White
Einfachporno.com When the oil is hot

Discussing the importance of online fashion magazines for the modern women
Kostenlose Porno make sure to keep a stern face at all times

How to Become a Fashion Magazine Editor
blackporn tank top options for the purpose of 30 somethings

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir