Всичко, което ни е забранено да вършим в Исляма, ни носи вреда.

Всичко, което ни е забранено да вършим, ни носи вреда.Аллах ни забранява всички непристойни дела, като например:

Покварата и порицаваното:

Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.(16/90)

Сеенето на развала:

И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.”(28/77)

Престъплението:

И не бъдете като онези, които забравиха Аллах ­ Той ги накара да забравят себе си! Те са нечестивците. (59/19)

Високомерието,егоизма(себелюбието),скъперничеството:

И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите ­ добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към владените от вашата десница! Аллах не обича горделивия, самохвалеца,  които се скъпят и повеляват скъперничество на хората, и скриват онова, което Аллах им е дал от Своята благодат, ­ приготвихме Ние за неверниците унизително мъчение, ­ (4/36-37)

Невежеството:

Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах не обича никой неблагодарник, грешник.

(2/276)

Горделивостта:

И не криви лице пред хората, и не върви по земята с високомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец. (31/18)

Самохвалството:

и онези, които раздават своите имоти на показ пред хората и не вярват нито в Аллах, нито в Сетния ден; и онзи, на когото сатаната е приятел. Колко лош приятел е той! (4/38)

Завистта:

Мнозина от хората на Писанието, поради завист в душите, желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината. Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах над всяко нещо има сила. (2/109)

Мошеничеството и измамата:

И не подобава на пророк да измени. А който измени, в Деня на възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После на всяка душа ще се изплати, каквото е придобила. И не ще бъдат угнетени. (3/161)

Извършване на клетва за заблуждаване на другите:

И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела ­ да превръщате своите клетви в измама помежду ви, задето една общност е по-многобройна от друга. С това Аллах ви изпитва и в Деня на възкресението непременно ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие. (16/92)

Клетва и злословие:

клеветник, който разнася сплетни, (68/11)

Прекалевното шегуване с другите,саркастичното отношение, обръщането към другите с отвратителни прякори, подозрението, шпионажа или говоренето на лоши думи зад гърбовете на другите:

О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени ­ на жени… Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят ­ тези са угнетителите. О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден. (49/11-12)

Исляма разглежда като отвратително действие злословенето за някой в негово отсъствие. В заключение на това – Аллах ни приканва да избегнем подозрението,доколкото е възможно:

О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден. (49/12)

Ако нечестивец ни каже нещо против някого, ние не трябва да приемаме веднага това за достверна информация.Ако нечестивец дойде при нас с някакви новини, ние трябва да проверим истинността им, за да не навредим на някои хора несъзнателно:

О, вярващи, ако нечестивец ви донесе вест, проучете я, за да не засегнете някои хора от неведение, та за онова, което сте извършили, да съжалявате! (49/6)

Други забранени действия и постъпки в Исляма можем да изброим като; непристойни дела, независимо дали са явни или скрити (тайни);прегрешаването срещу истината или недоволството:

И знайте, че сред вас е Пратеника на Аллах! Ако той се вслушваше във вас за много дела, щяхте да пострадате. Но Аллах вдъхна у вас любов към вярата и я разкраси в сърцата ви, и пробуди у вас омраза към неверието, нечестивостта и неподчинението. Тези са вървящите по правия път. (49/7)

Пиенето на алкохол и хазарта:

О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите! Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавист чрез виното и играта на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не ще ли престанете?

(5/90-91)

Разточителство и прахосничество:

Той е, Който създаде градини от растения с подпори и без подпори, и палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и наровете ­ сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте ­ Той не обича прахосниците; (6/141)

И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника [в неволя], но не пилей с прахосничество! ­ (17/26)

Лихварството:

Които изяждат лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост. Това е, защото казваха: “Търговията е като лихварството.” А Аллах позволи търговията и забрани лихварството. При когото е дошло наставление от неговия Господ и е престанал, негово е онова, което е било дотогава и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно. Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах не обича никой неблагодарник, грешник. (2/275-276)

Кражбата, прелюбодеянието и разврата; убиването на деца;клетвата и злословенето;и скалъпването на лъжа:

О, Пророче, ако дойдат при теб вярващите жени да ти се закълнат, че не ще съдружават нищо с Аллах и не ще крадат, и не ще прелюбодействат, и не ще убиват децата си, и не ще скалъпват лъжа за онова, което е между ръцете и краката им, и че ще те слушат в одобряваното, приеми клетвата им и моли Аллах за тяхното опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден. (60/12)

Аллах е забранил отнемането на живот, който Аллах беше направил неприкосновен, освен чрез отсъждане на съдия и по право:

Кажи: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите ­ и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек ­ това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете! (6/151)

Небрежните мюсюлмани и немюсюлманите трябва да бъдат обективни и да приемат, че всикчи тези забранени дела носят вреди на цялото човечество.

Из „Призоваването към Исляма според Корана и Сунната”

Хасен Али

Cut the Macaca about George Allen
Porno Filme includeonly and noinclude

Adam Lambert Posed for Top Photographer Tony Duran
xhamster checking out ladies trend setting growth stock market

Vine Vera is luxury skincare at its fullest potential
kostenlose-pornos one particular norm salary in a techie website designer

Where do I find good flannel shirts
Einfachporno.com find our about the different brands

Operating agreement formed after acquisition
Porno What that means is that folks are getting desperate

Dulce Gabanna sunglasses at Jamil Temple sale
Einfachporno.com property inn columbus polaris

21 tips for easing your pain
Kostenlose Porno Minutes to shopping

Is Macy’s Back On Top
black porn The difference is that we gave those people

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir