Да опознаем Пратениците на Аллах (с.а.с) – 6

Благородния произход на Мухаммед (с.а.с)

Мухаммед (с.а.с) e е най-благородното творение на Аллах, най-достойният от

Неговите пророци, последният от посланиците, син (ибн) на Абдуллах, син на

Абдулмутталиб, син на Хашим, син на Абдуманаф, син на Кусай, син на Килаб, син на Мурра, син на Кааб, син на Луай, син на Галиб, син на Фихр, син на Малик, син на Надир, син на Кинана, син на Хузайма, син на Мудрика, син на Илияс, син на Мудар, син на Низар, син на Маад, син на Аднан.

Синовете и дъщерите на Пророка Мухаммед (с.а.с):

Синовете му са: Касъм, Абдуллах (Тайиб) и Ибрахим.

Дъщерите му са: Зейнеб, Рукийе, Умму Гюлсюм, Фатима.

Всичките деца на пророк (с.а.с) са от неговата жена Хатиджа, освен Ибрахим, който е от Мария Ал-Къбтийа.

Пратеника на Аллах (с.а.с) имал тринадесет жени. Техните имена са: Хатиджа, Сеуда, Айше, Хафса, Умму Селеме, Джувейрийе, Зейнеб бинти Джахш, Зейнеб бинти Хузейма, Рукане, Умму Хабибе, Сафийе и Меймуне.

Когато той (с.а.с) починал, след него живели само Айша, Меймуне, Сафийе,Хафса, Зейнеб, Джувейрийе и Сеуда.

Следните четири неща са задължителни за всеки пълнолетен мюсюлманин или мюсюлмнка:

  1. Илим (наука) – да знае всичко с доказателства за Аллах, Неговия пратеник и ислямскта религия.
  2. Амел (дела) – да работи и действа с тази наука и да върши всичко, което Аллах е заповядал според Корана и сунната.
  3. Даава (призив) – да призовава хората към това, което знае (т.е. към религията на Аллах), да заповядва доброто и да забранява злото.
  4. Сабър (търпение) – когато върши всичко това, да проявява търпение и да умее да се преборва с проблемите, които възникват по този път.

Аллах (с.т) казва: „Кълна се в следобеда, ­човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението” (Аср – 1-3)

А в друго знамение казва: „И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.” (Мухаммед – 19)

Имам Бухари след като споменава това знамение казва: „Науката е преди ибадета, защото в този айет Аллах (с.т) заповядва науката преди ибадета и призива към Него. Т.е. направените добри дела трябва да бъдат направени със знание и талант.

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 6.

0757 Corduba Collection GMT Multi
xhamster The pH of the soil should be slightly acidic to slightly alkaline

Buy Abercrombie Fitch On Earnings Momentum
kostenlose-pornos Pair a long sleeved

Fashion Tips for Curvy Women
Einfachporno.com as far as not being too teen oriented

New York Company’s CEO Discusses Q1 2013 Results
Porno The four different elements are texture

Ideas Suggestions for a Fashion Show Birthday Party
Einfachporno.com here’s what I’ll be proposing for discussion

Bold and Beautiful Red Mermaid Wedding Dresses
Kostenlose Porno or button is to add definition to your waistline

Which Men s Suit to wear at an Interview
blackporn alternative option to layrite pomade

Best Food for Summer to Loose Weight
black porn how to choose extensive style fine jewelry

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir