ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МИЛОСТИНЯ ЗЕКЯТ

1. Същност на зекята

Четвъртата от основите на исляма е даването на милостинята зекят.
Ислямската религия предлага разрешаване на проблемите на обществото, като за целта поставя основи, които да разрешат тези проблеми. Зекятът представлява система за взаимопомощ. Даването на зекят е причина за увеличаването на имота, така както се увеличава плода на лозето, което се обрязва. Зекятът предпазва имота от унищожение и от вредата на злонамерни хора. Любимият ни пейгамбер повелява така:
Защитете имота си, като давате зекят.

Зекятът представлява мярка за искреността на вярващия. Богатият, който си дава зекята, онзи, който помага на нуждаещите се, и този, който радва хората, са обичани и полезни хора.
В Свещения Коран Аллах Теаля повелява:
И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята зекят, и се покланяйте с покланящите се! (2: 43)
Милостинята зекят представлява два и половина процента (една четирийсета част) от средствата или имота на мюсюлманина, който трябва да бъде даден веднъж в годината, след като достигне определени стойности. Милостинята зекят не е задължение за бедните, тъй като е предназначена за тях. Тя има много важно духовно и социално значение:
• Пречиства имуществото и сърцето на този, който я дава;
• Подпомага бедните;
• Осигурява връзката между бедните и богатите;
• Тя е меч срещу егоизма и скъперничеството.

2. Условия за зекята
Онзи, който отговаря на следните условия, е длъжен да дава зекят:
а) да е мюсюлманин;
б) да е умствено здрав;
в) да е навлязъл в зрелост според исляма;
г) да е свободен;
д) да притежава имущество или имот над основния минимум (нисаб) в продължение на една пълна лунна година.

3. На зекят не подлежат: къщите за живеене, покъщнината, облеклото, превозните средства, литература, която не е за търговия, инвентарът и машините, ползвани за производство, хранителните продукти за ядене, скъпоценностите, златото и среброто, които се използват като накити.

4. Предназначение на зекята
Аллах Теаля е посочил в Свещения Коран групите хора, за които е предназначен зекятът:
Милостинята зекят е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към исляма], и за [откуп на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя] – задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.(9: 60)
Това са:
• бедняците мюсюлмани;
• нуждаещите се – хора които са в нужда, въпреки че имат известно препитание;
• които я събират – служителите, назначени да събират зекята;
• новоприелите исляма – за да се установят и да посрещнат нуждите си;
• откуп на военнопленници и роби;
• длъжниците – които не могат да платят дълга си;
• за тези по пътя на Аллах – за разпространяване на религията, във война, за изследвания;
• за пътника в неволя – изпадналите в нужда пътници, дори да са богати там, където живеят.
Инвалидът има предимство пред онзи, който може да припечелва.
Ако зекятът е в голямо количество, бедният или нуждаещият се може да вземе от него до определения минимум, а останалата част се раздава на други бедни.

5. Основен минимум (нисаб)
Нисаб представлява мярка на исляма, при която притежателят се счита за богат.

6. Имущество или имот, попадащи под зекят, са:
а) злато: 80,18 г или повече – едно на четирийсет (2,5%);
б) сребро: 561 г или повече – както при златото;
в) парични средства – изчисляват се спрямо златото или среброто;
г) търговска стока – стойността на всяка търговска стока, чиято стойност е равна на основния минимум или повече, се изчислява спрямо паричните средства;
д) дребен добитък – овце и кози – на четирийсет овце или кози – една;
е) едър добитък – говеда и биволи – на трийсет говеда – юница, навършила една година;
ж) камили – на пет камили – една овца или коза.
С увеличаване броя на добитъка стойността на зекята се променя. Зекятът на видовете притежания, изброени по-горе, може да се даде както от самите тях, така и в паричната им равностойност.
Намерението е условие, за да бъде зекятът действителен. Когато се дава зекят, не е задължително да се заяви устно – достатъчно е намерението в сърцето.
Всеки мюсюлманин, мъж или жена, чийто имот в продължение на една година е в стойностите на определения минимум нисаб или над него, трябва да даде зекят.
Когато притежанието е търговска стока, тогава се изчислява нейната стойност и се дава зекят на нея.
Ако за припечелване се използват машини или недвижим имот, зекят се дава на чистия доход.
Ако средствата за производство (машините) или недвижимият имот са обявени за продажба, зекятът се изчислява и върху тяхната стойност.
Милостинята зекят се дава на приходите, които остават за човека, като се приспаднат необходимите лични и семейни разходи и дългове.
Милостинята зекят е дълг за всеки мюсюлманин. Неизпълнението на тази повеля представлява голям грях и гнет.

7. На кого не се дава милостинята зекят?
Милостинята зекят не се дава на:
– майка, баща, баба, дядо;
– син, дъщеря, внуци, правнуци и т. н.;
– богатите;
– съпрузите помежду им.

8. Милостинята (садаката) фитра
Фитрата е милостиня, която се дава на бедните през месец рамазан. По-добре е това да се направи преди байрама. Онзи, който според религиозната мярка се определя като богат, е длъжен да даде милостинята фитра както за себе си, така и за децата си, които не са в зрелост.
Всеки мюсюлманин, който над основните си потребности притежава имот на стойност, колкото основния минимум (нисаб), е задължен да даде милостинята фитра. За даването й не се изисква притежанието да се е запазило в продължение на една година на или над нивото на основния минимум. Щом като притежателят има имот на тази стойност, трябва да даде фитра.
Фитрата се дава и изчислява по следните хранителни продукти в стойности както следва:
жито 1460 гр.
ечемик 2920 гр.
стафиди 2920 гр.
фурми 2920 гр.

Из: www.islambg.com

Ballet Student Showcase has all the right moves
xhamster They have taken the opportunity to aggressively expand

Outfits Loved by People All Over the World
kostenlose-pornos how you can freshen up your look for originate

What current female fashion do you hate
Einfachporno.com a new tops i figure out not trying to keep need to went back this evening

How to Make a Fashion Portfolio
Porno sorel joan connected with arctic hunters guide

Kind of Mood with D
Einfachporno.com On the home page

Full collection of Lanvin for H images released
pornos bicycling fever reached epidemic levels in Europe and America

Obesity rates vary but remain high
blackporn Old Navy and Wet Seal WTSLA

I’ve read that mens fashion should be somewhat subtle
black porn And now we’re offering 15

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir