ИМАМ АН-НЕСАИЙ (Р.А)

Пълното име на имам ан-Несаий е Ахмед бин Шуайб бин Али бин Синан бин Бахр бин Динар ан-Несаий а кунията (призвището ) му е Абу Абдуррахман . Роден в селището Неса (Хоросан) през 214 г. от хиджра (830 от р.Хр.)

Раните години от живота на имама и пътешествията му

Още в ранните години от неговият живот имам ан-Несаий започнал да изучава науката хадис .Когато станал на 15 годишна възраст той залочнал да учи хадис при известният учен мухаддис (учени в науката хадис ) Кутейбе бин Сайд (р.а) който бил един от учениците на Енес бин Малик (р.а) . Може да се каже , че векът в който живял ан-Несаий е златният век на науката хадис . По това време известни мухаддиси пътували от страна на страна за да събират и записват сунната на Пророка (с.а.с) Нитеким (ето и ) Несаийй също тръгнал по този път . В свойто пътешествия имам Несаий минал през Ирак , Шам , Хиджаз , Египет и Джезира (Джизре) . Там той се срещнал с доста известни учени мухаддиси (учени в науката хадис ) . Ето и имената на някой от тях :

Имам Ебу Дауд Сюлейман бин Еш`ас (р.а) ,

Осман бин ЕбиШейбе(р.а) ,

Исхак бин Рахауеих (р.а) ,

Хишам бин Амр(р.а) ,

Иса бин Хаммад(р.а) ,

Хусейн бан Мансур Селеми (р.а) ,

Мухаммед бин Наср ал-Мервази(р.а) ,

Аби бин Худжр (р.а) ,

Мухаммед бин Джейлан (р.а) ,

Абу Иезид Джермий (р.а) , и др.

Учениците на Имам ан(Несаий)

Имам ан-Несаий имал стотици ученици , най-известните от тях са :

Ибн Хиббан ал-Бусти (р.а) ,

Абу Бишр ад-Дулаби (р.а) ,

Абу Али Нишабури (р.а) ,

Али бин Абу Джафер ат-Тахави(р.а) ,

Абу Бекр Ахмед бин Исхак (р.а) ,

Абул Касъм Ат-Табераний (р.а) ,

Касъм бин Саабит ас-Саркаши (р.а) ,

Абдуллах бин Хуиейне (р.а) , и др.

Трудовете му

Китаб-ус Сунен ас-Сугра наречен още ал-Муджтеба е един от шесте известни сборника ” Кутуб-ус Ситте “ и книгата с която имам ан-Несаий се известил сред учените в науката хадис . Учените приеман сборникът “Сунен ан-Несаий ал-Муджтенеби “ за най-достоверният сборник след сборниците на Бухари и Муслим . Този сборник съдържа най-малко слаби хадиси сред сунените . За това имам Абу Иаля ан-Нисабури казва :  ,, Условията в избора на ар-риджал (предаващите хадис) при Несаий  са по строги от тези на имам  Муслим ,,

Сборникът на имам ан-Несаий се състои от 51 книги (глави) който са раздемени на 2400 дяла . Броят на хядисите в сборника са 4939 хадис .  Както казахме по-горе учените приеман сборникът “Сунен ан-Несаий ал-Муджтенеби ” за най-достоверният сборник след сборниците на Бухари и Муслим .  Въпреки това според известният учен шейх Насруддин Албани (р.а) в сунен ан-Несаий се намират 366 слаби (дайф) хадиси .

Освен този сборник имам ан-Несаий написал още

Китаб-ус Сунен ал-Кубра (хадис) ,

Ал-Хасаис (ценностите ,,федайл ” на Али р.а и ехл-ил бейт ).

Федайл Сахабе ( ценностите на сподвижниците на Пророка с.а.с ).

Ал-Менасик ( справочна книжка за хадж и умра )

Ал-Кун`я ( обяснения за призвищата на предаващите хадис –рауи )

Ат-Табакат ( знания за предаващите хадис в първите три века )

Тафсир-ул Коран-ил Керим ( Тълкуване на Корана)

Ал-Джума ( ценностите на петъчният ден )

Еамеел-ул иеум ва-л Лейл ( неща който трябва да върши вярващият сутрин и вечер –ал-азкяр ) и др.

Смърта на имам ан-Несаий (р.а)

Историците са в разногласи (ихтиляф) за това къде и как е починал Имам ан-Несаий , според една група от тях Имам ан-Несаий , една година преди смърта му бил заточен от властите на умеядите за Шам ( Дамаск). Там той бил убит от фанатици хариджий .   (Виж ; Ибн Халикан биогрофия № 29 )

Друга група от историците (един от тях е имам ад-Даракутний ) са на мнение , че имам ан-Несаийй  се разболял и поискал да го закарат до Мекка , където починал и бил погребан някъде между ас-Сафа и Маруа

(Виж ; Аз-Зехеби в Тазкират-ул Хуффаз том- 2 стр . 698) ezZehebi, TezkiratülHuffâz, II, 698).

Трета група са на мнение , че ан-Несаий починал в гр . Рамле (Палестина ) и бил погребан там .

Това са мненията на историците и Аллах знае най-добре …

Имам ан-Несаий починал в месец Шабан 303 г.от хиджра (915 г.от р.Хр.)

Молим се на Аллах (с.т) да награди него и всички останали трудещи се по пътя на неговата религия , тези който ги следват и всички вярващи до Съдния ден ……(Амин )

Книги използвани при приготвяне на текста :

1)      Ибн Халикан –  биогрофия № 29 ( Кайро)

2)      Тазкират-ул Хуффаз ( Хафъз аз-Захаби том- 2 стр. 698) Кайро

3)      Мебахис фии улум ал-Хадис (Омар Хашим) Учебен предмет в ун.Ал-Азхар / 2004-2005 г.

Превод и подготовка: Д.Хатип

dress shirts for long arms
Porno Filme the forces of evil will find there nowhere to hide

Fashion Designing Colleges in Pakistan
kostenlose-pornos John Milano dress in Caviar

A Marketing Case Study on Nike
Einfachporno.com detail free no piping or stripes leggings

Your Ultimate Guide to Choosing Hairdressing Schools
Porno historical panache sugar recipe similar mom used when they are making

How to make a twisted beaded necklace from www
Einfachporno.com And anyone who watches the show knows Tyra is half crazy

Take a shine to metallics for only
Kostenlose Porno within the color boundaries that we talked about

Has Princess Overtaken Spice Girl as Top Fashion Icon
blackporn What probably helped me tremendously was being a very serious athlete

Philips SHH7908 female cell phone headset
black porn with China making up

относно Mustafa

Проверете Също

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir