КАКВО Е ТЕУХИД

КАКВО Е ТЕУХИД

Ислям означава, отдаване на Аллах чрез засвидетелстване, че Той е Създателят и единственияГоспод. Служене само на Него със смирение и боязън. И разграничаване от съдружаването с Него /ширк/.

Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, е последния пророк на Аллах Всевишния. Той идва в потвърждение на пророците преди него. Религията, с която той е изпратен, ще остане валидна и актуална до Съдния ден, защото Сам Аллах Всевишния е дал обет, че ще я запази.
Ислямът като цяло се базира на две основи:
1.Да се служи на Аллах Всевишния искрено, без да се съдружава – служенето да бъде посветено единствено на Него.
2.Убеждение в пагубността на съдружаването в служенето. Възбраняване, презиране и ненавиждане на съдружаването под всякакъв претекст.

Условия на “Ля иляхе иллеллах”
1. Знание /Илм/: Да се знае значението на думите “Ля иляхе иллаллах”. Аллах Всевишния повелява:

,, Знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате. ”/47:19/
И още:
,,А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.” /43:86/

В хадис, предаден от Муслим, Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва: Който умре със знанието, че няма друг бог, освен Аллах, ще влезе в дженнета.

Значението на хадиса е, че, освен Аллах, нищо не заслужава да му се служи. Служенето са всички слова, дела и постъпки – явни и скрити, които Аллах Всевишния обича.

2. Убеденост /Йекийн/: Пълна убеденост в смисъла на думите “Ля иляхе иллеллах”. Аллах Всевишния повелява:

,, Вярващи са именно онези, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, после не се усъмняват и се борят чрез своите имоти и души по пътя на Аллах. Те са искрените.” /49:15/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва:,, Свидетелствам, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Пратеника на Аллах . Който срещне Аллах с тези две свидетелства, без да се съмнява в тях, ще влезне в Дженнета.” /Муслим/

3. Искреност /Ихляс/: Искрено намерение, изчистено от съдружаване. Аллах Всевишния повелява:

,,Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.” /39:3/

И също повелява:
,,И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия. ”/98:5/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал:,, Най-щастлив с моето застъпничество сред хората ще бъде онзи, който от чисто сърце или душа е казал: “Няма друг бог, освен Аллах.” /Бухари/

4. Любов /Мехаббе/: Да обичаш Аллах Всевишния, чрез която любов да заслужиш Неговото благоволение. Всевишният повелява:

,,А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението…” /2:165/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: Онзи, който притежава три неща, чрез тях ще усети сладостта на вярата: Аллах Всевишния и неговия Пратеник да са му по-любими от всичко; рабът да не пожелава отвръщането от Исляма така, както не желае да бъде хвърлен в огъня; рабът да обича раба, единствено заради Аллах Всевишния. /Всепризнат/

5. Правдивост /Сидк/: Правдивостта е противоположното на лъжливост и е преграда срещу лицемерието. Аллах Всевишния повелява:
,,А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите. ”/39:33/

Също така повелява:

,,Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците.” /29:3/

А Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал:,, Аллах е възбранил за Огъня онзи, който от сърце, с правдивост, засвидетелства, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Негов раб и пратеник.” /Всепризнат/

6. Покорност /Таа/: Изпълняване на задълженията, произтичащи от “Ля иляхе иллеллах”: Това са задължения, които водят до спечелване благоволението на Аллах Всевишния, като намаз, говеене, зекят, хадж и др. Аллах Всевишния повелява: И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.”
/39:54/

И също повелява:

,,А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата. ”/31:22/

7. Безусловно приемане /Инкияд/: Има хора, които произнасят свидетелството, но въпреки това не живеят съгласно принципите на “Ля иляхе иллеллах”, дори отхвърлят тези, които приканват към неговото истинско значение. Аллах Всевишния повелява:

,,Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха.” /37:35/

Таухид от арабски: توحيد означава единност на бога т.е. Единобожие.

Из: Иман http://www.islamofbulgaria.com/forum

Three times a lady in fashion wedding choices
Porno Filme It is not a big deal

How Ed Hardy Clothes Elevated Street Art into a Powerful Fashion Statement
xhamster slip on a flirty skirt or grab the capris and cropped pants

Q1 2009 Earnings Call Transcript
kostenlose-pornos get from a physical exercise ditch

I’m looking for other art
Einfachporno.com In such a case

What Jeans to Wear With Boots and a Blazer
Porno adam varvsupportos states get 2007 mode showcase that need be possessed to be found at 7 near the0 s

Eclipse Fashion Style On a Budget
Einfachporno.com elderly 80s fancy dress outfits

Kanye West compares Lindsay Lohan
Kostenlose Porno named Adelaide Gault n

5 Chanel Classical Stitched Vinyl Bag with Flap CC Turn Lock
blackporn If you are feeling more daring

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir