КУРБАН – УДХИЯ

Определение – жертвено животно, което се коли в името на Аллах (С.Т.).

1. Видове Курбан – жертвоприношение.

1.1.”Хедий” – Курбан, който се коли от хаджиите на местността ,,Мина” в близост до Мекка.

1.2. „Удхийе” – Курбан, който се коли от мюсюлманите на Курбан Байрям;

1.3. „Акика” – Курбан, който се коли на новородено. Този вид Курбан е суннет.

1.4. „Незир” – заречен Курбан – когато някой се зарече, че ще заколи Курбан, ваджиб е да го направи, като няма право да яде от месото, а да раздаде целия Курбан.

1.5. „Садака” – Курбан, който се коли в името на Аллах (С.Т.).

2. Курбанът, който се коли на Курбан Байрям.

,,Кланяй (Курбан Байрям намаз) за твоя Господар и (Курбан) коли!” (Кеусер: 2)

Хадис: Айше (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Най-доброто (обичано от Аллах (С.Т.) дело) на Курбан Байрям е коленето на Курбан, а той (Курбанът) ще дойде на Кияметския ден с рогата си, копитата и вълната си, а Аллах (С.Т.) ще приеме Курбана, преди да е паднала кръвта на земята.” (Тирмизи и Хаким – добър)

Хадис: Предава Енес (р.а.): ,,Пратеникът (с.а.с.) заколи на Курбан Байрям два големи вакли коча с рога, видях го как сложи крака си на хълбоците на животното и каза: ,,Бисмиллях, Аллахуекбер!” и ги заколи със собствената си ръка.” (Бухари и Муслим)

В друго предание се казва, че е възнамерил единият Курбан да е за него и семейството му, а другият – за тези, които не са имали възможност да заколят. При коленето на Курбана, краката му трябва да са обърнати към къбле и да е легнал на лявата страна, а опашката да е надясно, като коленето да става с дясната ръка.

* Коленето на Курбан е ваджиб.

Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Който има възможност да заколи Курбан и не го направи, той да не приближава джамията ни!”. (Ибн Маджа)

3. Условия, на които трябва да отговаря човек, за да му е задължение да заколи Курбан:

а) да бъде мюсюлманин.

б) да бъде заможен – това означава да има пари в излишък, с които да купи Курбан, и след това семейството му да не изнемогва. Курбанът се коли за берекет, с цел приближаване към Аллах (С.Т.).

в) да си бъде в населеното място, да не е пътник.

г) един курбан е достатъчен за едно семейство (тези, които се хранят на една трапеза), като задължение е на главата на семейството да заколи Курбана и от това цялото семейство печели севаб. Ако членовете на семейството са богати, може да заколят за всеки по отделно Курбани, но ако заколят само един – задължението е изпълнено.

4. Животни, които стават за Курбан.

4.1. За Курбан стават само три вида животни, които са споменати в Свещенния Коран под името ,,Бехиметул ен – ам” в сура „Хадж: 34” – това са камили, говеда и овце (кози) от двата пола.

„И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменават името на Аллах над животно от добитъка (”бехиметул ен – ам”), който Той им е дал.”

„Бехиметул енам” – това са три вида животни, които стават за Курбан:

– Камила.

-Говеда (крави, биволи…).

– Овце и кози (независимо дали са мъжки или женски).

5. Условия, на които трябва да отговаря Курбанът:

5.1. Възрастова граница: – Овца (коч) – да бъде най-малко на една година – може и агне на шест месеца, но да е на ръст, колкото възрастна овца. – Коза – едногодишна (яре не става). – Крава (теле) – като телето трябва да е минимум две години. Под този възраст не става за Курбан. – Камила – минимум пет годишна.

* Под тези граници животните не стават за Курбан, освен за Садака Курбан, като от камилите и говедата едно животно става за седем Курбана.

5.2. Да няма недостатъци: Хадис: Берае ибн Азиб (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Четири вида недостатъци, ако ги има в едно животно, то не може да стане за Курбан:

1) да е сляпо с едното око (или двете);

2) да е куцо;

3) да е явно болно;

4) да е много слабо.” (Ахмед и Есхабу сунен)

Според имам Ебу Ханифе животни, със следните недостатъци, не стават за Курбан:

– Сляпо, куцо, слабо или видимо болно животно. – Животно, на което му липсват повече от половината зъби. – Животно, без уши или отрязани повече от половината.

– Животно, на което му е отрязано вимето и не може да се дои.

– Животно, на което му е отрязана повече от половината или цялата опашка.

– Животно, което яде изпражнения – такова животно е чисто и може да се използва за месо, но не и за Курбан.

* Животни с много малки недостатъци могат да станат за Курбан.

5.3. Животни с недостатъци, при които те са мекрух, но могат да са Курбан:

– С нарязано или надупчено ухо. – С отрязана до 1/3 част от опашка.

– Мекрух е да се дои животно, определено за Курбан.

– Мекрух е да се язди, впряга или стриже животното, щом е определено за Курбан.

– Ако Курбанът впоследствие получи недостатък и собственикът е беден, може да го използва за Курбан, но ако е богат, е по-добре да купи нов.

6. Сюннети за този, който ще коли Курбан:

6.1. Да прави много ибадет – като хадж, намаз, оруч и др.

6.2. Да не реже ноктите си и да не скубе косми от тялото си, от началото на месец Зулхидже до заколването на Курбана.

Хадис: Умму Селеме (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Собственикът на Курбана, като види луната на месец Зулхидже, да не реже ноктите си и да не маха косми от тялото си, докато не заколи Курбана!” (Муслим – достоверен).

Хадис: Разказва Джабир (р.а.): ,,Бяхме с Пратеника (с.а.с.) на Худайбия и заклахме крави – за по седем Курбана, и камили – за по седем Курбана.” (Ебу Дауд и Тирмизи)

Ако някой има седем членно семейство и заколи за Курбан крава – счита се, че всеки е заклал Курбан, но намерения

have Italian dishes in a Dinner Party
kostenlose-pornos kate gosselin and as a result your lady butt is getting given up on simply

Velvet a Luxurious High End Fashion London
Einfachporno.com after much discussion

CITI TRENDS Inc Q4 2007 Earnings Call Transcript
Porno They created a new doll Bratz

Authentic replica Chanel watches just for a much more affordable price
Einfachporno.com CAGR compared to the 4

six corners lots of fashion
Kostenlose Porno Along with his girlfriend

Unlimited Intimate Apparel for Your Store
pornos Sketching Jewelry Designs

Fabulous fashion in your forties
blackporn admission to servers in fashion decorating

Dry Spots on a Baby
black porn of paris , europe , by using simply adore measure

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir