МУАВИЙЕ (Р.А) – (Мерилото за любовта ни към сподвижниците на Пророка (с.а.с)

МУАВИЙЕ (Р.А) – (Мерилото за любовта ни към сподвижниците на Пророка (с.а.с)

Благодарим на Аллах, Създателя на вселената. И нека нашите поздрави – салятусселям – да бъдат за неговото семейство и потомснво, за неговите праведни сподвижници и всички, които го следват до Съдния ден.

С развитието и разпространяването на Исляма в Европа, заедно с класическия ислям навлизат и други нововъведени групи и тълпи, които основно или частично разпространяват виждания, които си нямат нищо общо с основните принципи на „ехли сунна уал джемаа”.

Като например някои от тях напълно отричат сунната, като казват, че ислямът имал само един извор и той бил Свещкения Коран. Други от тях пък вземат от сунната това, което им хареса и отричат това, което не им добава, а трета група пък достигат и по-далеч, като си позволяват да протягат езиците си и да говорят лоши приказки за най-близките до пророка (с.а.с) хора, тоест неговите сподвижници, които наизостиха, записаха и предадоха от него Свещения Коран и неговата чиста сунна.

Ето за това реших да споделя с вас тази кратка тема, в която искам да спомена достойнствата на един от най-критикуваните сподвижници от сахабетата на Пророка (с.а.с), а именно Муавийе синът на Ебу Суфян (р.а).

Не е странно когато чуем дадена група или индивид от шийте да говорят срущу Муавийе, не е странно защото те правят това от векове наред и въпреки това не са намалили нищо от обичта на мюсюлманите към този сподвижник. Странното е когато чуваме хора, които казват, че са „от ехли сунна” да спорят по отношение на това, което се случило между Али и Муавийе (р.а.д).

Някои от групите, които спеметахме по-горе, знаейки или не, служат на сатаната, като разпалват столетната фитна между мюсюлманите. Като трябва да допълним, че нито един от нас не е стигнал до степентта, която да му дава право да съди сред сподвижниците на Пророка (с.а.с).

Велхасъл (на кратко) тук ще спомена някои от преданията на Пророка (с.а.с) и вижданията на сподвижниците (р.а) и ислямските авторитетните учени по отношение на Муавийе, за да стане ясно на нашите читатели, че фитната, която се е случило преди векове е била плод на същия раздор, който враговете на исляма се стараят да всеят в ислямската умма (общност) и днес.

Имам Невеви в своят шерх на Сахих-и Муслим (8/231) споделя, че Муавийе ибн Еби Суфян (р.а) приел исляма през освата година по хиджра, тоест когата мюсюлманите превземат Мекка. Това мнение споделя и Ибн Каийм в Заду-л Меад (2/126), а Ебу Найм ал-Асбахани в книгата си Марифету ас-Сахабе (5/2496) и Имам Зехеби в Тариху-л Ислям (стр.308) споменават, че Муавийе (р.а) е приел исляма преди фетха (превземането) на Мекка.

А Ибн Саад (рах.ал) в Табакат ал-Кубра (1/131) казва следното: „Разногласията на ученити върху приеманато на исляма от Муавийе се дължи на това, че той приел исляма преди баща си (т.е. през 7 година по хиджра), но криел това.

След всичко това се вижд, че не остава основа да се казва, че Муавийе е приел исляма насила след като мюсюлмните са превзели гр. Мекка. И въпреки това, ако приемем, че е приел исляма след фетха на Мекка това не означава, че не е приел истински исляма, защото по време на превземането на Мекка с него заедно стотици сподвижници са приели исляма, но никои не споменава тяхните имена и не ги набеждават за това!

И за тези, които не знаят нищо за Муавийе, ще кажа няколко неща:

–                     Той е един от сподвижниците на Пророка (с.а.с),

–                     Един от записващите Корана по време на Пророка (с.а.с),

–                     Той е този, който е казал: „Кълна се в Аллах, ако трябва да избера между две неща – между Аллах и някой друг – няма съмнение, че ще избера Аллах (Създателя на световете) над всичко друго.!! (Виж: Сейр Еалям ан-Нубеля – 3/151).

Ибн Еби Дюн,я (рах.ал) и Ебу Бекр ибн Еби Асим са написали книги относно милостивостта и мекия характер на Муавийе, с което са целели да докажат, че Муавийе (р.а) както и много други от сахабите на Пророка (с.а.с) са въведени във фитната, която се случила в ранните векове на исляма. (Виж:Тарих-ул Ислям на Зехеби – стр: 315).

В хадис предаден от Тирмизи се разказва, че когато Муавийе станал емир (водач) на мюсюлманите, много от хората все още му били сърдите за случилата се фитна и някои от тях казали: „Как така ще стане наш водач, когато измежду нас има по-добри от него за тази работа – Хасан и Хюсейн?” А Амир (р.а) един от сподвижниците на Пратеника (с.а.с) казал: „Не говорете за него, освен добро, защото аз чух Пратеника на Аллах (с.а.с) да казва: „О, Аллах, стори го напътсващ и показващ правия път.”, а в друго предание (…и не го наказвай.” (Хадис предаден от Ахмед (4/216), Тирмизи (3/236) казал, че хадисът е хасен, Имам Аджири в Аш-Шериа (5/2436), Албани казал, че хадисът е добър и достоверен.

Пак от Имам Ахмед, предава, че Ирбад ибн Серийе (р.а) разказва: „Чух Пратеника на Аллах (с.а.с) да казва: „О, Аллах, научи Муавийе на Книгата – Корана – и го пази от наказанието на Съдния ден.” (Федай-л Сахабе – 2/913), хадисът е добър/ хасен.

Имам Бухари в Едебул Муфред и Ебу Давуд предават следното предание: Един ден Муавийе отишъл при Ибн Зубейр и Ибн Амир (р.а), и когато го видели да идва Ибн Амир станал на крака, а Ибн Зубейр останал седнал. Като видял това Муавийе казал на Ибн Амир: „Седни!! Защото аз чух Пратеника на Аллах (са.с) да казва: „Който обича да му стават хората и да стоят прави пред него, нека да подготви мястото си в огъня на Ада.”

(Хадис предаден от Ебу Двауд – 5/398), Бухари в Едебул Муфред (стр: 339), хадисът е добър.

А в Ал-Бидайету Уан-нихайе на Ибн Кесир с добра верига се предава, че когато Муавийе (р.а) срещал Хасен синът на Али (р.а) казвал: „Добре да е дошъл синът на пророка (с.а.с), заповядайте!!”, и заповядвал да му дадат и помогнат с каквото иска. Също когато идвал Ибн Зубейр казвал: „Добре да е дошъл братовчедът на Пророка (с.а.с), заповядайте!!”, след което нареждл да му помогнат с това, което пожелае.(Преданието е предадено от Ибн Кесир с добра верига – 8/137).

Имам Аджури с добра верига предава от Зухри (рах.ал), че когато Али (р.а) бил убит по време на фитната, докарали синът му Хасан (р.а) при Муавийе и когато го видял казал: „Ти нямаше да си по-превъзходен от Йезид, ако майка ти не беше от Курейш и майка му не беше от (племето Келб) кучешкия род!!, но ти без съмнение си по-превъзходния – и как не, когато майкати е Фатима, дъщерята на Пратеника (с.а.с)” (Виж: Аш-Шериа – 5/2469).

НЯКОИ ОТ ДОСТОЙНСТВАТ НА МУАВИЙЕ (Р.А)

Като цяло, всички сподвижници на Пророка (с.а.с) са достойни, което се вижда в преданието предадено от Бухари и Муслим, в което се казва:

„Не псувайте мойте сподвижници, защото, ако някой от вас раздаде злато колкото планината Ухуд, пак няма да ги достигне дори и полувината (т.е. няма да достигне тяхното достойно място).” (Хадис предаден от Бухари и Муслим).

Що се отнася до Муавийе, учените от Ехли Сунна уал-Джемаа са единодушни, че той е от сподвижниците на Пророка (с.а.с). И щом е така, споменатото по-горе предание важи и за него, и който го напсува или говори лоши думи за него той е грешник, даже Имам Зехеби в своята книга е споменал, че псуването на сподвижниците е от големите грехове!

В друго предание, предадено в Ал-Тезкира на Имам Зехеби се разказва, че Пратеника на Аллах правейки дуа за Муавийе е казал: „О, Аллах, ако някой го проклина или говори лошо за него, стори това милостиня и милосърдие за него.” (Хадис предаден от Зехеби в Ат-Тезкира – 2/699 и Невеви в Шерх-ул Муслим 16-156).

А ибн Аббас (р.а) е казал: „Не съм видял човек с по-добър нрав от Муавийе….(Виж: Мусаннеф Абдурреззак – 20985 – с добра верига).

Който не познават добре Муавийе (р.а) много се изненадват, когато четат следното предание, предадено от Имам Ахмед (р.а), който разказва от Али ибн Еби Хамле, а той от баща си, който казал: „Видях Муавийе да прави хутбе от минбера на джамията в Димашк (Дамаск) със закърпени и стари дрехи.” (Виж: Зюхд на Имам Ахмед – стр/172).

Също така Ибн Кесир в Ал-Бидайе вен-нихайе казва, че Юнус ибн Мейсер – един от учителите на Имам Еузаий – е разказал следното: „Видях Муавийе да се разхожда на пазара в Димашк със закърпени и стари дрехи.” (Ал-Бидаийе – 8/134).

Разказах ви тия предания, за да знаете, че Мувийе не е бил лош и страшен, както ни го разказват хората, повечето неща, които се разказват за него са измислени от рафидийте и шийтите, за да създадат фитна в ислямската общност.

Когато мухаддисът, факихът и един от най-големите ислямски учени Имам Еамаш бил попитан за справедливостта на Муавийе (р.а) той отвърнал: „Мога да ви кажа, че беше по-справедлив от Омар ибн Абдулазиз.”

Един от учените – Мухиббуддин Ел-Хатиб – пък казва: „Който не обича Муавийе нека да знае, че той почина и се завърна при неговия Господ. Беше справедлив, с добър нрав, мека душа, вършеше добри дела и се бореше в името на Аллах.” И все още ащо някой иска да говори лоши неща за него, нека да направи това, което той е направил, после ако не го е страм, да каже това, което иска! (Виж: Ел-Авасим мин Кавасим – стр: 217).

Ибн Араби в своята книга Ал-Авасим разказва следното: „Останах известно време в Багдат, където хората не уважаваха Муавийе – поради случилата се фитна между мюсюлманите – въпреки това, чувах ги да казват и да пишат по вратите на джамийете: „Най-добрите сред хората са Мухаммед Пратеника на Аллах, Ебу Бекр, Омар ибн Хаттаб, Осман Зин-Нурейн, Али ибн Еби Талиб и Муавийе (р.а.д). (Виж: Ел-Авасим мин Кавасим – стр: 229-230).

Когато Ибн Мубарек бил попитан: „Кой от двамата е по-добър Муавийе или Омар бин Абдулазиз?”, той отговорил: „Прахта, който е влизал в носа на Муавийе, когато е бил с Пратеника на Аллах е по-скъп и достоен от самия Омар (бин Абдулазиз)! Не ви ли стига, че Муавийе е кланял зад Пророка (с.а.с) и когато той (с.а.с) е казвал: „Семиаллаху-лимен хамидех”, Муавийе отвръщал: „Раббена велекел хамд.”, каква по-голяма достойност искате от това!?” (Виж: Аджури в Шериа – 5/2466).

А когато Ал-Муафи ибн Имран бил попитан същото, той разсърдено отвърнал: „Един от сподвижниците на Пророка (с.а.с) не може да бъде сравнен с един от нас! Муавийе е от сподвижниците на Пророка (с.а.с), негов баджанак, писател на низпосланата от Аллах уахи…може ли да се сравняваме с него!?”  (Виж: Аджури в Шериа – 5/2467 и Ляликеийи в Шерх ас-Сунна под номер – 2785 с достоверна верига).

Ибн Мубарек (рах.ал) е казал: „Муавийе е сподвижник, от сахабите на Пророка с.а.с, и ако чуем, че някой говори лошо за него и ние ще говорим (тоест няма да приемаме неговите хадиси и това, което предава и ще го споменаваме, че е с джерх (т.е. слаб) пред хората мухаддиси.” (Виж: Ал-Бидайе вен-нихайе на Ибн Кесир – 8/139)

Когато Имам Ахмед (рах.ал) бил попитан за този, който казва, че Меавийе не сподвижник, и че не е водачът на вярващите (емир-ил му`минин), той отгаворил: „Това е грозна приказка, ако чуете, че някой казва подобно нещо, отвърнете се от него, не сядайте при него, не ставайте приятели с него и разкажете на хората за неговото полужение.” (Виж: Ас-Сунне на Хилял – 2/434).

А Рабия ибн Нафия Ал-Халеби е казал: „Муавийе е като завеса над-сподвижниците на Пророка (с.а.с), и ако някой посмее да открие тази завеса от него, ще последва и с другите.” Тоест ако някой посмее да говори лоши неща за него, то нищо няма да го спре да говори лоши неща и се съмнява в останалите сподвижници. (Виж: Ал-Бидайе вен-нихайе на Ибн Кесир – 8/139)

И на края:

Няма какво да се каже повече за Муавийе (р.а), за който учените са единодушни, че е от сподвижниците на Пророка (с.а.с), и ако някой все още се осмелява да говори лошо по него и да се възгордява с това, нека да знае, че това негово възгордяване и неговите приказки няма да зацапат името на Муавийе, което винги ще се споменава с иметана на сподвижниците (р.а), за който Аллах (с.т) е казал: „…Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него...” (Тевбе: 100).

Превод и подготовка: islamofbulgaria.com

On Improving your Fashion Photography
xhamster with the rest being covered by a compensation payment from Merrill

How to Dress for a Nightclub
kostenlose-pornos See photo show of Rihanna here

The Importance of Doing an MBA from the Right College
Einfachporno.com Silver and turquoise jewelry never go out of style

Electrical Cutter Pliers with Best modal of
Porno Boulder Creek itself is a critical spawning site for anadromous fish

How to Choose a Tie
Einfachporno.com Unless you’re a laboratory clone of 1960s movie goddess Sophia Loren

Unlimited Intimate Apparel for Your Store
Kostenlose Porno the equivalent of an art collector buying old comics or baseball cards

Trendy Clothing and High Heel Nike Air Max
blackporn you’re buying Monsanto

Fashion For Your Strawberry Shape
black porn Do not let your shoes wear you

относно Mustafa

Проверете Също

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir