Петъчно хутбе 12/10/2012 (ДОСТОЙНСТВОТО НА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ ДЕНА ОТ МЕСЕЦ ЗИ-Л ХИДЖА)

ДОСТОЙНСТВОТО НА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ ДЕНА ОТ МЕСЕЦ ЗИ-Л ХИДЖА

 إن الحمد لله نستعينه ونستغفره……

قال الله تعالى في كتابه الكريم:  بسم الله الرحمن الرحيم:  والفجر – وليال عشر

Братя мюсюлмани!

Настъпваме в началото на месец Зи-л Хиджа, на който първите десет дена са от най-свещенните дни на годината.

Тези десет дена (т.е. първите десет дена от месец Зи-л Хиджа) са най-ценните дни в годината. Учените са единодушни, че десетте дена от месец Зи-л Хиджа са по ценни дори и от дните на месец Рамазан, и че ибадета, който се прави през тези десет дена е най-ценен и приет при Аллах (с.т).

В хедис предаден от Ибн Аббас (р.а) се казва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Няма дни, в които ибадета да е по-ценен и приет при Аллах (с.т) от тези десет дни (т.е. първите десет дена от зи-л хиджа).” Намиращите се там сподвижници казали: „О, Пратенико на Аллах, дори и дните, които са прекарани в битка по пътя на Аллах ли?” Казал: „Да, дори и дните, които са прекарани в битка по пътя на Аллах, освен ако някой е излязъл със своята душа и всичко, което е притежавал и никога повече не се е върнал (т.е. този, който е дал всичко, което е имал, заедно със своята душа в името на Аллах).” (Предаден от Бухари и Бейхакий – Виж: Тергиб ве терхиб – 1248)

А в предание прадедено от Беззар се казва: „Най-добрите дни на тази земя са първите десет дена от месец Зи-л Хиджа…

Тези десет дена в Свещения Коран се наричат „Аийам малюмат – – т.е. определени дни”, за които Аллах (с.т) в сурата Ал-Хадж казва: „И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища, за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и в отвъдния] и в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка-клетник! После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обикалят древния Дом! „ (Ал-Хадж – 27-29)

 И както десетте дни от месец Зил Хиджа са свещенни и достойни, така и техните вечери са свещенни и достойни при Аллах (с.т). Ето за това той (с.т) се кълне в тях казвайки: „Кълна се в зората и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],...” (Ал-Феджр – 1-2)

Поради това учените са попаднали в разногласие, дали тези десет нощи са най-достойните нощи в годината или десетте нощи от края на месец Рамазан, в които се намира и ноща Кадр.

Мнозинството от учените са казали, че най-достойните дни в годината са първите десет дена от месец Зи-л Хиджа, а най-ценните нощи в годината са последните десет нощи от месец Рамазан.

Братя мюсюлмани!

И щом като вече навлизаме в тези свещенни дни, то тогава трябва да използваме тези ценни дни и ги прекараме в ибадет и служене на Аллах (с.т).

От добрите дела, които могат да се направят в тези десет дена са;

–         Теубе – покаяние, което трябва да бъде направено от сърце и с обещание пред Аллах (с.т), че никога повече няма да се върнем към извършените от нас грехове.

–         Намаз – да са кланя допълнително и повече намаз „нафиле”, а тези, които имат оставени намази да ги откланят.

–         Оруч – да се пости допълнителен оруч или да се оговяват останали от Рамазана дни за отговяване.

–         Садака – да се дава и раздава садака и милостиня на бедните и нуждаещите се хора. Да се дава садака от името на починалите наши близки и да се прави дуа за тях.

–         Да се учи Коран и се прави изобилно дуа и зикир (т.е. да се споменава Аллах с думите „субханеллах, елхамду лиллях, Аллаху екбер”).

–         Силету-и рахим – да се посещават близките роднини и старите хора, които нямат кой да ги посети. Да се иска тяхната дуа и да им се помага.

–         Къяму-л Лейл – Да се кланя допълнителен намаз и се прави дуа през нощите на тези десет дена.

–         И когато дойде денят Арафа (т.е. предпоследният девети ден) да се пости, защото постът през този ден става причина да бъдет опростени греховете на този човек, за миналата и бъдещата година. В Хадис предаден от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Постът през деня Арафа опрощава (т.е. става причина за опрощаването) греховете извършени през миналата и идващата година.”, но тук не трябва да забравяме, че става въпрос за греховете, които са извършени без знание, а не поднарочно извършените грехове.

–         В деня Едха (т.е. първия ден на курбанския Байрам) трябва да се празнува и да се направи всичко възможно всички мисюлмани да почувстват този празник. Ето за това през този ден (тези, които имат възможност) трябва да се колят курбани и да ги раздават на бедните, а тези, които нямат възможност на това, нека да раздават садака на бедните, да посещават близките и далечните си роднини, да посещават старите и самотни хора и да зарадват свойте и чуждите деца.

–         И всички мюсюлмани през тези десет свещенни дни трябва да се молят за свойте братя по целия свят, които са попаднали в беда и нямат никой друг, който да им помогне, освен Всемогъщият Аллах (с.т).

И на края:

Молим се на Аллах Всемогъщият и Милостивият, да опрости нашите грехове и ни води по правия път. Да помогне на нашите братя мюсюлмани по целия свят и всички, които се нуждаят от Неговата помощ. Той (с.т) е способен на това и ние само на Него се молим, и само от Него очакваме помощ!!

Слава на Аллах, господа на световете!!

ألا إن أحسن الكلام…….

Хутбето е подготвмено от Имам хатиб:

 – Д.Хатип 12/10/ 2012

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Достойнство на първите десет дни на месец Ду’л-Хиджа от Ибн Джибрин

Top 5 style and fashion channels on YouTube
Porno Filme Spare electrical outlet available at desk

What To Watch Out For On Fashion Penny Auction Sites
xhamster how to contributions to build a approach tv series

Top trends in furniture in 2009
kostenlose-pornos So this is no new area for the Times

Fashion Island Mall shooting sends shoppers scurrying in panic
Porno and now I’ve got another reason to say

Best Hair Removal Methods Revealed
Einfachporno.com It shouldn’t be too thick either

What Clothes Are Appropriate for Tween Girls
Kostenlose Porno Fighting Spirit anime

19 Images You Won’t Believe Aren’t Photoshopped Part 12
pornos Scott think we’re brushing

Choosing The Best Ringtone Downloads From The Mobile Market
blackporn preventing tight pants or skirts provided by bunching using the knee during your footwear

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir