Посрещане на Пристигащия Рамадан

Месец Рамадан вече пристигна, месецът на говеенето и намаза. Това е месец, който ни предоставя възможност за опрощение от Аллах и освобождаване от нашите грехове. Това е месец за извършване на добри дела и проява на щедрост и милосърдие. Месецът, когато вратите на небесата са отворени и наградите за нашите дела се увеличават с пъти. Месецът, в който молитвите се приемат и положението на богомолеца се повишава. Това е месецът, в който греховете се опрощават.

Аллах дава толкова много благодати на неговите раби през месец Рамадан. Това е месецът на оруча (говеенето), който е една от основите на Исляма. Пратеника (с.а.с.) е говял през този месец и е заповядал на неговите последователи да правят същото. Казал ни е, че който говее този месец с вяра, търсейки наградата на Аллах, всичките му минали грехове ще бъдат опростени. Също така ни е известил, че който се придържа към намаза през този месец, всичките му изинали грехове ще му бъдат опростени.

В месец Рамадан има една нощ, която превъзхожда хиляда месеца. Който се откаже от доброто на тази нощ, то той наистина е губещ.

Трябва да посрещнем този месец и да го прегърнем с щастие и наслада. Трябва да притежаваме най-истинската решителност да съблюдаваме говеенето и намаза и да го завършим във вършенето на добри дела. През този месец трябва пламенно да се покаем за всички наши грехове и да окуражаим всеки друг да постоянства в различни дела  да призоваваме към доброто и да забраняваме лошото. По този начин ще успеем в достигането на благодатите и великите награди на Рамадан.

Говеенето ни доставя толкова много облаги (ползи) и е изпълнено с мъдрост. То пречиства и укрепва нашите сърца. То ни спасява от нашите основни наклонности като изобилие, високомерие и скъперничество. То засилва нашите добри черти като сила на духа, милосърдие и великодушие. То ни насъчава в нашата вътрешна борба за задоволството на Аллах и приближаването ни към Него.

Говеенето ни учи за нас самите и нашите нужди. Показва ни колко сме слаби и как наистина сме зависими от нашия Господар. Показва ни колко много благодат ни е дал Аллах.  Спомняме си за нашите братя, които са изгубили щастие (късмет) и сме подтикнати да се отнасяме добре с тях. Длъжни сме да благодарим на Аллах и да използваме благодатите, които ни е подсигурил в послушание към Него.
„О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите”
/Бакара,2:183/

В този айет Аллах ни изяснява, че е предписал говеенето, за да ни пречисти. Говеенето за нас значи да се научим да се въздържаме и да съхраним нашата набожност (благочестие). Набожността е да съблюдаваме заповедите и забраните на Аллах и Неговия Пратеник /с.а.с./. искренно с любов и благоговение към Аллах и да избегнем Неговото наказние и гняв.
Говеенето е велик акт на набожност само по себе си и има огромно значение за увеличаване на нашата набожност във всички аспекти на нашия религиозен и светски живот.
Пратеника /с.а.с./ ни посочва една от ползите на говеенето като казва: „О, младежи, който сред вас има възможност да се ожени, нека го направи, защото това помага да снижим погледа си и да съхраним нашите интимни части. Който не може да го направи, нека да говее, защото говеенето намалява сексуалната сила.”

Причината, поради която говеенето има такъв ефект е защото Сатаната тече като кръв в нашите вени. Говеенето ограничава този поток изцяло и действа  напомняйки за Аллах и Неговото Величие, и така по този начин намалява влиянието на Сатаната върху говеещия докато в същото време вярата му се усилва. Той естесвено започва да се ангажира с повече действия на послушание и по-малко греховни действия.

Има много други ползи от говеенето, които ожем да открием с малко мислене и разсъждение. Говеенето е добро за здравето на нашето тяло. Дава на тялото шанс да се пречисти от натрупаните отрови, факт, който е бил потвърден от много лекари.

Свещените текстове говорят доста подробно за ползите от говеенето през месец Рамадан и заради това то е задължение за вярващите. Аллах казва:
„О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоитев определени дни. А който от вас е болен или на път -; да се издължи в други дни. А за които не могат -; откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете. Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път -; да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.”
/Бакра, 2:183-185/

Пратеника /с.а.с./ казва: „Исляма се гради на пет неща: свидетелстване, че няма дург Бог освен Аллах и че Мухаммед е Пратеника на Аллах, спазване на намаза, даване на зекят, говеене през месец Рамадан и извършване на Хадж.
/Бухари и Муслим/

Когато меляйкето Джибрил попитал Пратеника /с.а.с./ за Ислям, той отговорил: „Ислям е да засвидетелстваш, че няма друг бог осевн Аллах и че Мухаммед е Пратеника на Аллах, да кланяш намаз, да даваш зекят, да говееш през месец Рамадан и да извършиш поклонение Хадж, ако имаш възможност да направиш това пътуване.”
/Тирмизи/
Джибрил казал: „Ти каза истината.” Тогава казал: „Кажи ми за вярата.”
Пратеника на Аллах /с.а.с./ отговорил:”Тя е да вярваш в Аллах, Неговите меляикета, Неговите книги, Неговите Пратеници, в Съдния ден и в божието предопределение (съдбата), че и доброто и лошото са от него.
Той (Джибрил) казал: „Ти каза истината. Кажи ми за искреността във вярата.”
Пратеника на Аллах /с.а.с./ отговорил:” Това е да обожаваш Аллах, като че ли Го виждаш, и ако не Го виждаш, да знаеш, че Той те вижда.”
Джибрил казал: „Ти каза истината.”

/Муслим/

Този хадис е от съществено значение и заслужава сериозно рамишление и внимание.

Веднъж Муаз ибн Джебел казва на Пратеника /с.а.с./: „Кажи ми някое дело, което ще ме отведе в Дженнет и ще ме отдалечи от Джехеннема.”
Пратеника /с.а.с./ отговорил:” Ти ме питаш за нещо велико, което е много лесно за онзи, за когото Аллах го направи да е лесно. Обожаването на Аллах и не съдружаването на нищо и никого с Него в обожанието. Съблюдаване на намаза, даването на зекята, говеенето през месец Рамадан и извършване на поклонение Хадж, ако имаш възможност да го направиш.” Тогава Пратеника /с.а.с./ добавил: „Не ти ли казах за вратите на доброто?
Говеенето е Дженнет. Зекята унищожава греховете, както водата погасява огъня.”
/Ат-Тирмизи/

Говеенето е най-чистия акт с награда съизмерима с неговото величие. Това е особено вярно през Рамадан, тъй като Аллах е направил говеенето през него задължение за вярващите и е средство за постигане на тяхното избавление.

Пратеника /с.а.с./ казва: „Всяко дело на човека е за самия него и неговата награда се умножава от десет до седем стотин пъти. Аллах казва:” Освен за говеенето, защото наистина тое за Мен и само аз награждавам за него, защото той (човекът) изоставя неговите желания, неговата храна и питие заради Мен.” Онзи който говее изпитва две наслади, една при разговяването и другата, когато се срещне с Неговия Господар. Наистина дъха на говеещия е по-приятен за Аллах, отколкото уханието на миск.”
/Бухари и Муслим/

Пратеника /с.а.с./ казва: „Когато започне Рамадан, вратите на Дженнета са отворени, а вратите на Джехеннема са затворени и шейтаните са оковани.”
/Бухари и Муслим/

Пратеника /с.а.с./ казва: ” В първата нощ на Рамадан, шейтаните  и непокорните джинове се оковават във вериги, вратите на Дженнета се отворят, докато не остане и една врата затворена. Вратите на Джехеннема се затварят докато не остане и една врата отворена. Тогава викач се провиква:”О, желаещи доброто, вървете напред! О, желаещи злото, въздържайте се! Аллах освобождава хора от Огъня всяка нощ.”
/Ат-Тирмизи/

В навечерието на Рамадан, Пратеника /с.а.с./ направил проповед и казал:”О, хора! Велик и благодатен месец е дошъл при вас, месец, в който има една нощ, по-добра от хиляда месеца. Аллах е направил говеенето в тези дни задължително и отслужването на намаза в неговите нощи доброволен акт. Всеки, който иска да се доближи до Аллах в този месец чрез различни деяния /ибадет/, ще бъде като онзи, който спазва религиозните си задължения през другото време, а онзи, който отслужва задължителни деяния на обожание /ибадет/ през този месец ше бъде като онзи, който отслужва седемдесет такива деяние през другото време. Това е месецът на търпението, а наградата за търпението е Дженнет.”
/Сахих ибн Хузейме/

Трябва да се възползваме от предоставената ни възможност в този благословен месец и да оценим величието на това време, чрез ангажирането ни с всичкия ибадет, който можем да вършим. Трябва да бързаме да вършим добри дела. Аллах е сторил този месец, време за ибадет и за съревнованието ни един с друг в праедността. Трябва да увеличим намаза си и прекаравнето на времето в благотворителност. Трябва да се заемем с четенето на Курана. Трябва да бързаме да помогнем на бедните, нуждаещите се и сираците. Пратеника /с.а.с./ е бил най-щедрия от всички хора и е бил още по-щедър през Рамадан. Трябва да последваме добрия пример на нашия Пратеник /с.а.с./ като удвоим нашите усилия през този месец.
Необходимо е да опазим благдатта на нашето говеене от нашите грехове и недостатъци. Пратеника /с.а.с./ казва:”Който не изостави лъжата и лъжливото поведение, Аллах не се нуждае от неговото гладуване и жадуване.”
/Сахих Бухари/

Пратеника /с.а.с./ казва:”Когато някой от вас съблюдава говеенето през деня, той не трябва нито да си позволява сквернословен език, нито да повишава гласа си. Ако някой го обиди или се скара с него, нека да каже:”Аз говея.”
/Сахиих Бухари и Муслим/

Трябва да умоляваме Аллах за опрощение в този месец и да правим всичко, което можем да се възп това олзваме от това скъпоценно време. Трябва да избягваме да вършим каквото и да е нарушение на говеенето, което ще намали неговата благодат и ще призове гнева на Аллах.Затова ние не трябва да бъдем нехайни към нашия намаз или стиснати с нашия зекят. Не трябва да изразходваме интересите или имота на сираците. Не трябва да крадем, подтискаме когото и да било или да не уважаваме нашите родители. Не трябва да отритваме нашите роднини. Трабва да страним от злословене, клевета, лъжи. Трябва да се въздържаме от лъжливи клетви и твърдения. Не трябва да бразснем или подстригваме нашите бради или да оставяме нашите мустаци да растат. Не трябва да слушаме песни и музикални инструменти. Жените не трябва да правят непристойна показност на себе си и мъжете да не се смесват с тях. Тези грехове са забранени през цялата година, но в Рамадан те са още по-греховни и забранени.

Трябва да се страхуваме от Аллах и да страним от онова, което Аллах и Неговия Пратеник /с.а.с./ са ни забранили. Трябва да бъдем добросъвестни в нашето послушание през Рамадан и през останалата част от годината. Трябва да се призоваваме един друг към това и правейки това ще постигнем успеха и спасението, които този месец ни обещава.

ОЩЕ ЗА РАМАЗАНА И ПОСТЪТ (СЪЯМ):

РАМАДАН И ПРАЗНИЧНОТО МУ ПОСЛАНИЕ

Значението на Рамадан

Посрещане на Пристигащия Рамадан

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДУШАТА ПРЕЗ РАМАЗАНА

Хранене преди излизане за празничната молитва на Рамазан Байрам (Еид ал-Фитр) и след празничната молитва на Курбан Байрам

ГОВЕЕНЕТО НА ШЕСТ ДЕНА СЛЕД РАМАДАН ПРЕЗ МЕСЕЦ ШЕУУАЛ

8 Essential Air Travel Beauty Tips
Porno Filme and help them with their training wheels

The Beatles The Monkees And Fashion
kostenlose-pornos or 5 feet and 4 inches

What is the Big Difference
Einfachporno.com India is famous all over the world for its ethnic attires

How to walk in high
Porno The History of Reebok Shoes

Jackie O remembered on anniversary of 84th birthday
Einfachporno.com the site says

Unique Ideas for Kids Halloween Costume
pornos Do invest in a trendy short

proves creating a brand is not easy
blackporn confronted with development judges back to you

Winter Fashion for Men and Women
black porn the relationship approximately analyzing through beauty and fashion magazines and use of pahtogenic

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir