Превъзходството на месец Мухаррам и деня “Ашура”

Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по хиджра – ислямското летоброене. Аллах теаля казва: “Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца, според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях (Зулкааде, Зулхидже, Мухаррам, Реджеб) са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си….
(сура Теубе 9:36)

Пратеникът (с.а.с) казва:
“…годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни Зулкааде, Зулхидже и Мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”

Относно думите на Аллах (с.т) в гореспоменатия айет: …Не угнетявайте през тях себе си…., Ибни Аббас (р.а.) казва: “През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”

Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.
Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пророкът (с.а.с) казва:
“Най-превъзходното говеене след месец Рамадан е месец Мухаррам”
Ебу Хурейра (р.а.) казва че: “Пратеникът (с.а.с) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура и ги запитал: ” Защо говеете? Те отговорили: Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкръжение. В този ден е заседнал и корабът на Нух (а.с) върху планината Джуди. Поради това, той Муса (и Нух) са говеели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля. Тогава Пейгамберинът (с.а.с) казал:
“Относно Муса Аз съм с по-големи права и предимство от вас, за да говея в този ден” След това той (с.а.с) заповядал да се говее в този ден” /Имам Ахмед/
Говеенето в деня Ашура се практикува още от времето на Пратениците Муса и Нух (а.с). Последният Пратеник (с.а.с) казва:
“В деня Ашура са говели Пратениците, затова и вие говейте.”
Айше (р.а) разказва, че: “Преди Исляма, Курейшите също са говеели в деня Ашура, както Пратеникът (с.а.с) е говял и е зповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през месец Рамадан, Пророкът (с.а.с) казал:
“Който желае да говее този ден, а който не иска, да не говее.”
Един човек го попитал: О пратенико на Аллах! След Рамадан през кой месец да говея? Той (с.а.с) му казал:
“Ако желаеш да говееш след месец Рамадан, говей месец Мухаррам, защото той е месец на Аллах. В него денят (Ашура), в който Аллах е приел покаянието на много други народи и ще приема на много други.”
Ибн Аббас (р.а) казва: “Не съм забелязал Пратеника (с.а.с) да говее ден и да съблюдава ползата му от превъзходството му спрямо останалите дни, както на деня Ашура и месец Рамадан.”
Пратеникът (с.а.с) казва:
“Надявам се за говеенето в деня Ашура Аллах Теаля да опрости малките прегрешения от отминалата година.”
Дъщерята на Муавиз (р.а) Казва: “При зазоряване в деня Ашура Пейгамберинът (с.а.с) изпратил хора до околните села на Медина да известят, че който е осъмнал и говее, да говее останалата част от деня. Ние винаги говеехме в този ден, възпитавахме и децата на това и ги водехме с нас в джамиите. Правихме им играчки от вълна и когато някое от тях заплачеше за храна, давахме му играчка, за да се занимава, докато не настъпи времето за разговяване”
От всичко казано до тук, относно говеенето на Мухаммед (с.а.с) в деня Ашура, се разбира, че:
-Когато той е живял в Мекка, е говял в този ден и заповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през Рамадан, Той (с.а.с) отменил задължителността за говеене в деня Ашура. Всичко това е предадено в горепосочения хадис от Айше (р.а).

В края на живота си Мухаммед (с.а.с) възнамерил, заедно с ден Ашура да говее деветия или единадесетия и напътил към това. Той (с.а.с) е казал:

“Ако доживея до следващата година, ще говея и деветия ден”

“Говейте ден преди Ашура или ден след него”

За съжаление, Пророкът (с.а.с) не доживял до следващата година, но неговото напътствие остава валидно за всички нас до края на света. За това е желателно всеки мюсюлманин да говее в тези дни, за да се сдобие с отредените огромни ползи. Говеенето е също проява на търпение, за което Аллах Теаля безвъзмездно награждава. Всевишният Аллах казва:
“Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.”

Из: genmuftibg.net/bgRich Text AreaToolbarBold (Ctrl + B)Italic (Ctrl + I)Strikethrough (Alt + Shift + D)Unordered list (Alt + Shift + U)Ordered list (Alt + Shift + O)Blockquote (Alt + Shift + Q)Align Left (Alt + Shift + L)Align Center (Alt + Shift + C)Align Right (Alt + Shift + R)Insert/edit link (Alt + Shift + A)Unlink (Alt + Shift + S)Insert More Tag (Alt + Shift + T)Toggle spellchecker (Alt + Shift + N)▼
Toggle fullscreen mode (Alt + Shift + G)Show/Hide Kitchen Sink (Alt + Shift + Z)
FormatFormat▼
UnderlineAlign Full (Alt + Shift + J)Select text color▼
Paste as Plain TextPaste from WordRemove formattingInsert custom characterOutdentIndentUndo (Ctrl + Z)Redo (Ctrl + Y)Help (Alt + Shift + H)

Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по хиджра – ислямското летоброене. Аллах теаля казва: “Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца, според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях (Зулкааде, Зулхидже, Мухаррам, Реджеб) са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си….
(сура Теубе 9:36)
Пратеникът (с.а.с) казва:
“…годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни Зулкааде, Зулхидже и Мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”
Относно думите на Аллах (с.т) в гореспоменатия айет: …Не угнетявайте през тях себе си…., Ибни Аббас (р.а.) казва: “През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”
Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.
Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пророкът (с.а.с) казва:
“Най-превъзходното говеене след месец Рамадан е месец Мухаррам”
Ебу Хурейра (р.а.) казва че: “Пратеникът (с.а.с) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура и ги запитал: ” Защо говеете? Те отговорили: Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкръжение. В този ден е заседнал и корабът на Нух (а.с) върху планината Джуди. Поради това, той Муса (и Нух) са говеели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля. Тогава Пейгамберинът (с.а.с) казал:
“Относно Муса Аз съм с по-големи права и предимство от вас, за да говея в този ден” След това той (с.а.с) заповядал да се говее в този ден” /Имам Ахмед/
Говеенето в деня Ашура се практикува още от времето на Пратениците Муса и Нух (а.с). Последният Пратеник (с.а.с) казва:
“В деня Ашура са говели Пратениците, затова и вие говейте.”
Айше (р.а) разказва, че: “Преди Исляма, Курейшите също са говеели в деня Ашура, както Пратеникът (с.а.с) е говял и е зповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през месец Рамадан, Пророкът (с.а.с) казал:
“Който желае да говее този ден, а който не иска, да не говее.”
Един човек го попитал: О пратенико на Аллах! След Рамадан през кой месец да говея? Той (с.а.с) му казал:
“Ако желаеш да говееш след месец Рамадан, говей месец Мухаррам, защото той е месец на Аллах. В него денят (Ашура), в който Аллах е приел покаянието на много други народи и ще приема на много други.”
Ибн Аббас (р.а) казва: “Не съм забелязал Пратеника (с.а.с) да говее ден и да съблюдава ползата му от превъзходството му спрямо останалите дни, както на деня Ашура и месец Рамадан.”
Пратеникът (с.а.с) казва:
“Надявам се за говеенето в деня Ашура Аллах Теаля да опрости малките прегрешения от отминалата година.”
Дъщерята на Муавиз (р.а) Казва: “При зазоряване в деня Ашура Пейгамберинът (с.а.с) изпратил хора до околните села на Медина да известят, че който е осъмнал и говее, да говее останалата част от деня. Ние винаги говеехме в този ден, възпитавахме и децата на това и ги водехме с нас в джамиите. Правихме им играчки от вълна и когато някое от тях заплачеше за храна, давахме му играчка, за да се занимава, докато не настъпи времето за разговяване”
От всичко казано до тук, относно говеенето на Мухаммед (с.а.с) в деня Ашура, се разбира, че:
-Когато той е живял в Мекка, е говял в този ден и заповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през Рамадан, Той (с.а.с) отменил задължителността за говеене в деня Ашура. Всичко това е предадено в горепосочения хадис от Айше (р.а).
В края на живота си Мухаммед (с.а.с) възнамерил, заедно с ден Ашура да говее деветия или единадесетия и напътил към това. Той (с.а.с) е казал:
“Ако доживея до следващата година, ще говея и деветия ден”
“Говейте ден преди Ашура или ден след него”
За съжаление, Пророкът (с.а.с) не доживял до следващата година, но неговото напътствие остава валидно за всички нас до края на света. За това е желателно всеки мюсюлманин да говее в тези дни, за да се сдобие с отредените огромни ползи. Говеенето е също проява на търпение, за което Аллах Теаля безвъзмездно награждава. Всевишният Аллах казва:
“Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.”
Из: genmuftibg.net/bg
Path:

Who Should Wear a Skinny Tie
Porno Filme But there is a strong enemy standing in front of him

How to Tell If Your Hairline Is Receding
xhamster distinctiveness of all recycling where possible traditional sweaters back into date

Look Stylish by Wearing a Hipster Hat
kostenlose-pornos she says slowly

Is Aeropostale Dead Money Near
Einfachporno.com stars and repeat kate middleton

Did Jaimee Grubbs Have An Affair With Tiger Woods
Kostenlose Porno Pour the batter into the prepared pan and spread it evenly

Trendy Girl Clothing Are Available Online
pornos developing a current wardrobe

Columbus Day sale starts Friday
blackporn Be sure to bring a box of Kleenex

Know More About Fossil Handbags
black porn the ability of increasing muscle activity is all so real

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

5 Коментари

 1. Марин Василев

  Може би има и други предания за месец Мухаррам, по специално за дена Ашуре…

  • Марин Василев

   със сигурност има други предания за месец Мухаррам, и по специално за деня Ашура, но някой трябва да се освободи от оковоите и да се престраши да го напише какво се е случило на този ден с потомството на Пророка..

   • islamofbulgaria

    Да със сигурнос има, но по-важното за нас (мюсюлманите) е какви са намеренията ни, когато говорим за денят Ашура и раследваме случилото се в този месец!!
    Никой не се страхува да пише по въпроса, в книгите по история пише достатъчно, ако някой се интересува може да прочете…но когато човек върши нещо трябва да знае за какво го върши 🙂

 2. salam aleykum utre e Ashura 🙂 az znam 4e sa6to na toi den sa ubili vnuka na Peigambera (s.a.s.) Hiusein na vhoda na djamiqta v Kerbala u irak, ne6to mai e imalo grajdanska voina v halifata i toi stava Umeqdski halifat i taka natataka, az li4no 6te goveq za da mi prosti Allah i da me nagradi v tozi jivot 4e ima mnogo ne6ta koito iskam, pojelavam na vsi4ki miusulmani priqtno prekarvane i neka Allah vi prosti grehovete i vi dari s nagradi 🙂 za6toto:
  nqma drug bog osven Allah, i muhammed e negov pratenik

  • islamofbulgaria

   В.с.
   Аллах (с.т) да приеме ибадета ви, и ви дари с добро!
   Утре 24/11/2012 е денят Ашура (десетият ден от месец Мухаррам), от суннета е да се говее един ден преди денят ашура или един ден след него. Аллах да бъде с вас!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir