ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!
Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият – няма Той съдружник, – и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.
Уважаеми братя!
Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по Хиджра – ислямското летеброене. Аллах Теаля казва:
§Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си …§/Сура Тевбе/9/:36./
Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((…السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان)) –رواه البخاري4662.
“…годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни-зул кааде, зул хидже и мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”/Бухари./
Относно думите на Аллах Аззе ве Джелле в гореспоменатия айет §…Не угнетявайте през тях себе си…§, Ибни Аббас (р.а) казва:”През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и  грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”/Тефсир ибни Кесир./
Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.
Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((أفضل الصيام بعد رمضان  شهر الله المحرم)) –رواه مسلم2737.
“Най-превъзходното говеене след месец Рамазана е месец Мухаррам.”/Муслим/
В този месец се намира денят Ашура )десетият ден(, в който са се случили велики събития.
Ебу Хурейра (р.а) казва, че: “Пейгамберинът (с.а.в) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура, и ги запитал: ((ما هذا الصوم؟))”Защо говеете? Евреите му отговорили:Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкражение. В този
(2)
ден  е заседнал и  корабът на Нух (а.с) върху планината Джудий. Поради това, той Муса са говели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля.Тогава Пейгамберинът (с.а.в)  казал:
(( أنا أحق بموسى و أحق بصوم هذا اليوم)) رواه أحمد
“Относно Муса аз съм с по-големи права предимство от вас, за да говея в този ден.” След това той (с.а.в) заповядал да се говее в този ден.”./Имам Ахмед/.
Във връзка с това, което се е случило с потомството на Исраил, Аллах Теаля казава:

§И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!” Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.§/Сура Юнус/10/:90,91./
А за Нух (а.с) Всевишният Аллах казва:

§…и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!” Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той помилва.” И ги разделиха вълните, и бе от удавените. И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” и “О, небе, престани!” И спадна водата. И се изпълни повелята. И [Корабът] заседна върху [планината] ал-Джуди…§-Сура Худ/11/:42-44/.
Говеенето в деня Ашура се практикува още от времето на Пейгамберите Муса и Нух (а.с). Пейгамберинът (с.а.в)  казва:
(( يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه انتم))- رواه بقي بن مخلدة.
“В денят Ашура са говели Пейгамберите, затова и вие говейте.”/Бекий бин Мехлед./
(3)
Айше (р.а) разказва, че:”Преди Исляма, Курайшите също са говеели в деня Ашура, както Пейгамберинът (с.а.в)е говял и е заповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през месец Рамадан, Пейгамберинът (с.а.в) казал:
(( من شاء صامه و من شاء تركه )) رواه مسلم 2632
“Който желае, да говее този ден, а който иска, да не говее .” Муслим №2657
Един човек попитал Пейгамберина (с.а.в):”О, Пратенико на Аллах! След Рамазана през кой месец да говея? Той (с.а.в) му казал:
((إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم و يتوب فيه على قوم آخرين)) رواه الترمذي741.
“Ако желаеш да говееш след Рамазана, говей месец Мухаррам, защото той е месец на Аллах. В него е денят (Ашура), в който Аллах е приел покаянието на много народи и ще приема на много други.”/Тирмизи./
Ибн Аббас (р.а) казва:“Не съм забелязал Пратеника (с.а.в)  да  говее ден и да съблюдава ползата от превъзходството му спрямо останалите дни, както на деня Ашура и месец Рамадан.”/Муслимч:2657/.
Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((… صيام يوم عاشوراء  أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها)) ـ رواه مسلم.
”…Надявам се за говеенето в деня Ашура Аллах Теаля опрости малките прегрешения от отминалата година.”/Муслим №2738./
Дъщерята на Муаввиз (р.а) казва:”При зазоряване  в деня Ашура Пейгамберинът (с.а.в) изпратил хора до околните села на Медина да известят, че който е осъмнал и говее, да продължи, а който е осъмнал и не говее, да говее останалата част от деня. Ние винаги говеехме в този ден, възпитавахме и децаета на това и ги водехме с нас към джамиите. Правехме им играчки от вълна и когато някое от тях заплачеше за храна, даваха му играчка,за да се занимава, докато настъпи времето за разговяване”/Муслим/.
От всичко казано дотук, относно говеенето на Пейгамберина (с.а.в) в деня Ашура, се разбира, че:
-Когато той е живял в Мекка, е говял в този ден. А и след преселването си в Медина Пейгамберинът (с.а.в) продължил да говее в този ден и заповядал да се говее. Но след като било заповядано да се говее през месец Рамадан, Той (с.а.в) отменил задължителността за говеене в деня Ашура. Всичко това е прдадено в горепосочения хадис от Айше (р.а).
-В края на живота си Пейгамберинът (с.а.в) възнамерил, заедно с ден Ашура да говее деветия или единадесетия и напътил към това. Той (с.а.в) е казал:
(( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )) رواه مسلم
“Ако доживея до следващата година, ще говея и деветия ден” /Муслим./
(( صوموا يوما قبله أو يوما بعده )) رواه أحمد
“ Говейте ден преди Ашура или ден след него.” /Ахмед./
(4)
Затова е желателно всеки мюсюлманин да говее в този ден, за да се сдобие с отредените огромни ползи. Говеенето е също проява на търпение, за което Аллах Теаля безвъзмездно награждава. Всевишният Аллах казва:

§…Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.§ Сура Зумер/39/:10.
Молим Аллах Теаля да ни приеме покаянието, да опрости греховете на нас, на нашите родители и на всички мюсюлмани. Амин! Из: http://forum.islamofbulgaria.net Hadidja

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

H to debut fall 2013 collection at Paris Fashion Week
Porno Filme Produced by Shiyuuta Biwajima and Chikara Niki BONDAGE MANSION

Help with Layering Transitioning into French Wardrobe as a college freshman
xhamster gucci exclusive edition 8

Need Help With A Nautical Themed Party Attire
kostenlose-pornos they create different looks for different locations

Expectations of the Future Fashion
Porno add a splashy scarf or piece of jewelry

a shout out to the Moms
Einfachporno.com nor does it have to be satin

to Make You Look Beautiful Stylish
Kostenlose Porno Rachel Roy is expanding into green designs

Stuck a feather in his hat and called it macaroni
blackporn artery plugging gravy

Your Personality Fashion Styles With Handbags and Shoes
black porn of witch hazel

относно Mustafa

Проверете Също

УАДЖИБ

В религиозната литература думичката “уаджиб” според мнозинството от факихите, освен Ханефиите дори и да изразява …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir