ТАКУА (Богобоязливост)

КАКВО ОЗНАЧАВА ТАКУА И КОЙ Е МУТТАКИ И МУНИБ

 

 

Речниковото значение на думата „Такуа”:

 

Думата такуа идва от корена на арабския глагол „те-ка-йе” – „ит-те- ка”, която означава; „боя се, страхувам се, плаша се, опасявам се”.

 

Терминологичнота значение на думата „Такуа”:

 

От терминологична гледна точка думата такуа означава; Благочестие, богобоязън, богобоязливост, религиозност, страх от Аллах и т.н. А човекът който се страхува от Аллах и е богобоязлив се нарича „муттаки”.

Ако проследим знаменията в Свещения Коран, които са свързани с темата – такуа, ще видим, че постоянно се говори с радостни вести за хората, които са притежатели на това добро качество, и за награжденията, които ги очакват в Съдния ден.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва:

Раят, обещан на богобоязливите, е такъв ­ сред него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката. Това е въздаянието за онези, които се боят от Аллах. А въздаянието за неверниците е Огънят.” (Коран – 13/35).

И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашият Господ?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, а отвъдният дом е най-доброто. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! градините на Адн, в които ще влязат  ­ сред тях реки текат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите, на които ­ пречисти ­ ангелите прибират душите. Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!” (Коран – 16/30-32).

В Деня, когато съберем богобоязливите на групи при Всемилостивия и поведем престъпниците към Ада като на водопой, за никого..” (Коран – 19/85-87).

И вече ви низпослахме ясни знамения и пример за онези, които бяха преди вас, и поучение за богобоязливите.” (Коран – 24/34).

„Това е напомняне. За богобоязливите има прекрасна обител ­градините на Адн с разтворени за тях врати.” (Коран – 38/ 49-50)

„Богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки ­истинно обещание при Владетеля, Всемогъщия.” (Коран – 54/54-55).

„То е напомняне за богобоязливите.” (Коран -69/48).

„Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори, и плодове, каквито пожелаят.” (Коран – 77/41-41).

„ За богобоязливите има убежище [-Рая] ­” (Коран – 78/31).

„И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е с богобоязливите!” (Коран -2/194).

„Но онзи, който изпълнява своя обет и е богобоязлив ­ Аллах обича богобоязливите.” (Коран – 3/76).

Както виждаме в споменатите по-горе и много други Коранични знамения, за тези, които се истински се страхуват от Аллах, Той (с.т) е подготвил безброй награди в Съдния ден. В едно предание предадено от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Аллах с.т каза: „Подготвих за Мойте раби в Рая такива неща, каквито нито човешко око е видяло, нито човешкия разум си е представил.” (Всепризнат хадис).

По горе споменахме за наградите и добрите вести, с които Аллах (с.т) е известил „муттекин” (богобоязливите). Но кои са те, как човек може да се добере до такуата и как се става муттаки?!

Отговорите на тези въпроси ще намерим пак в Корана, Словото на Всемишния Аллах, който най-добре познава свойте раби и най-добре знае как да ги напъти…

Аллах (с.т) в Своето Слово казва:

О, вярващи, ако се боите от Аллах, Той ще направи да разграничавате [доброто и злото], и ще ви избави от лошите ви постъпки, и ще ви опрости. Аллах е Владетеля на великата благодат.” (Коран – 8/29).

„Върнете се към Него с покаяние! И бойте се от Него, и отслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите ­ от онези, които разделиха своята религия и станаха на части! Всяка група ликува с онова, което е у нея.” (Коран – 8/31-32).

В сурата Енфал (8/29) виждаме, че вярващите трябва да притежават качеството такуа (богобоязън), и че който притежава това качество Аллах (с.т) ще опрости неговите грехове и ще го изведе от тъмнината на невежеството към светлината на истинската вяра. От това разбираме, че не е достатъчно човек да каже „аз съм мюсюлманин”, а трябва да бъде „муттеки” (богобоязлив).

Що се отнася до 31 знамение от сурата Рум, което спеменахме по-горе..От него научаваме, че човек, който е  извършил грях трябва да бъде „муниб” (или покайвайки се да се обръща за помощ към Всевишния Аллах), и ако истински се страхува от Аллах и стане „муттаки” кланяйки молитвата си и извършвайки всички останали заповеди на Аллах, Той (с.т) ще му помогне, а в противен случай, ако се откаже от Аллах и се обърне към друг, освен Него, ще бъде от съдружаващите, които попадайки в разногласия, (поради това, че не притежаваха такуа – богобоязън) разделиха своята религия и станаха на части и групи. След което всяка група се хвали и ликува с това (от науката) което е у нея.

Тогава между това да си „муттеки” и да си „муниб” има силна връзка. Защото муниб означава; „желанието на човек, да се върне към своя Създател, искайки прошка от Него”, и ако човек не притежава това желание, той никога не може да бъде муттаки и неговия край ще бъде жалък, както се споменава в знамението по-горе.

На края:

От това, което прочетохме по-горе разбираме, че ако в сърцето на човек се появи и съществува желанието да се върне към своя Създател Аллах (с.т), той е от „муттекин” (богобоязливите), а за да се появи това желание в сърцето на човек, той най-напред трябва да изпълнява стриктно Неговите заповеди и да отбягва от забраните, които Той (с.т) е забранил.

Молим се на Аллах (с.т) да ни стори от хората, който са „теуабин” (покайващите се), „мунибин” (завръщащите се към Него) и „муттекин” (богобоязливите).

Амин!

Съставител: Д.Хатип

from a man who went shopping every day for four years
Porno Filme Miami Vice not only upended the detective drama

Luxury and practical Chanel bags make you stand out of crowd easy
kostenlose-pornos 9 Lifesaver Tips for Men Buying Lingerie

How To Discipline A Child
Einfachporno.com and most likely will forever be a woman’s ultimate fashion accessory

See Attractions While Traveling To Miami
Porno join livestrong

Coach offers kids cash for injuring opponents in California football league
Kostenlose Porno such as the substance

Try These Old Fashion Vegetable Casseroles For Some Great Side Dishes
pornos Teen Girl Hairstyles of the 1990s Hairstyles

Abercrombie And Fitch Outlet Shelves Your Desirable Products
blackporn and the financial world does it well

How to Make Old Fashion Dumplings that Remind You of Grandma’s
black porn they also set up a more street wise and cultured style

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir