ТВОЕТО ОБЛЕКЛО Е ИБАДЕТ НА АЛЛАХ!

Хвала на Аллах – Единствения, селям и спасение за последния Пратеник на Аллах – Мухаммед (с.а.с.), за неговото семейство, за неговите деца и неговите сподвижници.
Една от всеобщите особености, която притежава човекът като негова най–висша дарба e разумът е стремежът му към щастие.
Всеки човек се стре…ми да постигне определена цел, размишлява повече за утрешния си ден отколкото за днес и се приготвя именно за него.
Човекът е творение на Аллах, получило се от обединението на тялото и духа. Заради това ислямската религия се съобразява с неговите материални и морални потребности и е въвела комплект от правила и принципи, които целят да му осигурят покой и щастие – както на отделния индивид , така и на обществото. Наред с това е определила с точност взаимните права и задължения. Тези правила и принципи са съвършени и съобразени с нуждите на хората, валидността на които ще останат вечни и непроменени.
Благодарение на вярата си човекът се сдобива с морален и душевен покой. Принципите на ислямската религия развиват в човека чувството за отговорност, което оказва положително влияние за неговото морално узряване.
Принципите на ислямската религия, които целят да ощастливят хората се обобщават в следните две изречения:

1.Почит и уважение към повелите на Всевишния Аллах.
2.Обич и снизхождение към всички останали създания.
Истинският мюсюлманин е този, който изпълнява тези принципи. Именно това е пътят, който осигурява покой през живота и вечно щастие в отвъдния свят.
Всевишният Аллах е сътворил човека с превъзходен облик и най-хубава форма. Всевишния Аллах казва:
”Ние сътворихме човека с превъзходна форма.” (сура Тин 4)

И го отличи над много от създанията Си, почете го с много превъзходства и го отличи с многобройни и специални белези.
Всевишния Аллах казва:
“ И почетохме Ние синовете на Адем, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.”
(сура Исра 70)
От благата на Аллах към човека е, че му низпослал облекло, което да покрива срамните му части и да се разкрасява с него.
Всевишният Аллах казва:
“О, синове на Адем, спуснахме ви одежда, за да скрива срамотиите ви, и за украса. Ала одеждата на богобоязливостта е най-доброто. Това е от знаменията на Аллах, за да се поучите.”
(сура Е`араф 26 )
Одеждата е материално облекло за покриване на срамните части, за украса и красота, а другата одежда е невидима, която покрива срамовете на човешката душа – това е одеждата на вярата и богобоязливостта. Когато те се съберат в един човек , тогава той е постигнал целта за осъществяване на човешката цялостност. Наистина, срамуването от показването на срамните части и отвращаването от разголването и показването на срамотиите, не е обикновено за човека и не е прието от хората. А това е божествена природа вградена дълбоко в човешката душа, стига да не е омърсена с мръсотиите на невежеството. И затова когато се открили срамните части на Адем и Хавва за пръв път, заради извършването на грях, като се нахранили от дървото, което им възбранил Аллах, побързали – подтикнати от природата си, въпреки че нямало никакъв човек освен тях двамата – да ги покрият с листа от Дженнета, срамувайки се от Аллах.
Всевишният Аллах казва:
“ И щом вкусиха от дървото, им се показаха срамотиите и двамата започнаха да се покриват с листа от Рая.”
(сура Е`араф 22 )
От нещата, с които се отличава съвременният човек от историческия и див човек, който е живял в горите и долините е облеклото и красотата. Всевишният Аллах е отличил мъжа от жената със специални телесни белези, наклонности и душевни чувства. Тази мъдрост на Всевишния Аллах ни показва разликата между одеждите и украсата на мъжа и жената, според душевната и телесна разлика при тях. Затова Всевишният Аллах е повелил на мюсюлманката да покрива цялото си тяло пред чуждите мъже (освен пред мехрамите – хората, с които жената не може да сключи брак завинаги, заради роднинска връзка, млечна връзка или женитба).
Всевишният Аллах казва :
“И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си.”
(сура Нур 31)
Това знамение е доказателство за задължителното покриване на тялото на мюсюлманката и нейните красоти от върха на главата до петите на краката й. Всевишният Аллах е повелил да спускат покривалата си върху пазвите си, за да не се вижда нищо от украшенията им на гушата и гърдите. А накрая знамението завършва със задължителното покриване на краката и с възбраната мъжете да не поглеждат към скритите украшения под дрехите, които се познават от тропването на краката.
Всевишният Аллах казва:
“И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения.”
(сура Нур 31 )
След като не е позволено умишленото предизвикване на мъжете да чуят звъна на гривните, тогава как ще е позволено показването на краката с гривните на тях пред хората!?
От доказателствата за задължителното покриване на мюсюлманката е следното знамение на Всевишния Аллах :
“ О, Пророко, кажи на съпругите си, и на вярващите, да спускат върху себе си покривалото ( когато излизат ).”
(сура Ахзаб 59)
Покривалото е одежда, с която вярващата се увива от главата до краката. Виждаме в това знамение, че божествената заповед не пропуска най-чистите жени на света, при които е невъзможно изкривяване или извършване на блудство, а те са съпругите на Пратеника на Аллах (с.а.с.) и неговите дъщери. Повелята започва точно с тях, за да бъдат пример за другите жени с достойнство и чест, и за да не каже някой, че хиджаба е само за тези, които могат да се изкривят. А напротив, на тях Всевишният Аллах казва:
“ И стойте в домовете си, и не се показвайте, както се показваха жените по време на Невежеството.”
(сура Ахзаб 33)
Това последно знамение, въпреки че е обръщение към майките на вярващите – жените на Пратеника на Аллах (с.а.с.), се отнася за всички жени на вярващите, защото свързването на разголването с Епохата на невежието е за унижение. А разголването представлява, когато жената излезе откриваща нещо от красотата си. Когато Пратеника на Аллах (с.а.с.) повелил на жените да излязат за празничната молитва на Байрям, Умму Атийе казала:
“Някои от нас не могат да си намерят покривало?”
А той казал:
“Нека нейната сестра й даде от покривалата си.”
(предаден от Муслим )
Тогава той им е наредил да заемат покривало от другите жени, но не им позволил да излязат разголени. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) обещал на разголените жени Огъня на Съдния ден – Аллах да ни предпази – като казал:
“Две групи от обитателите на Огъня не съм ги видял: Хора, които имат камшици като опашките на крави, с тях ще удрят хората. И жени, които са прозрачно облечени, разголени, предизвикателни с походката си и говора си. Техните глави са като гърбиците на клатеща се камила, но те няма да влязат в Рая, няма да помиришат мириса му, а мириса му се носи от разстояние толкова и толкова.”
(предаден от Муслим)
Значението на “кясият арият” от хадиса е, че жените ще обличат облекло, което ще покрива част от телата им, а друга част ще бъде открита, или ще обличат прозрачно облекло и ще се вижда какво има отдолу. А това нещо го мрази Аллах и Неговия Пратеник. От това ни става прекалено ясно, че пълнолетната и вярваща жена е задължена да покрие красотата си, и да не я показва пред чуждите мъже. А това не се осъществява освен чрез покриване на цялото тяло с широко облекло, което не позволява да се виждат частите на тялото, нито красотата й. А и самото облекло не трябва да бъде искрящо красиво, за да не привлича погледа на другите.
От това се вижда, че хиджаба на жената не е религиозен белег, нито политически знак, а напротив той е божествена повеля и религиозно задължение, като на вярващата не остава нищо друго, освен да се придържа към тази повеля – където и да се намира. Това задължение е лично и няма никаква вреда на другите, и никой няма право да го забранява или премахва , каквато и причина да има. Вярващата мюсюлманка не е длъжна да се подчинява на измислените закони от човека, а да избягва местата, в които хиджаба се забранява – все едно дали са училища, университети, или работните места.
Всевишният Аллах казва:
“И когато Аллах и Неговия Пратеник отсъдят някакво дело, нито вярващ, нито вярваща имат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и Неговия Пратеник, той вече е в явна заблуда.”
(сура Ахзаб 36)
Подсещам всички, че Всевишният Аллах отреди нашата религия съвършена и изпълни Неговата благодат към нас и одобри Исляма за наша религия. И няма позволено освен това, което Той е позволил, и няма възбранено освен това, което Той е възбранил. Няма религия, освен която Той е постановил.
Всевишният Аллах казва:
“Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.”
Всичко което е в Свещения Коран и в Суннета като постановления е велико. И никой няма право, каквото знание да притежава, каквато и политическа или религиозна степен да е достигнал, да променя или поправя, или разрешава това, което Аллах е възбранил или да забранява това, което Аллах е позволил. На никой не е позволено послушание при тези случаи.
Всевишният Аллах казва:
“Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.”
(сура Ен`ам 121)
Тоест, ако им се подчините в позволяване на това, което Аллах е възбранил, или възбраняване на това, което Аллах е позволил. Нека всички вярващи да знаят, че Всевишният Аллах подлага Своите раби на различни изпитания, изпитва търпението им за да се отличи вярващия от лицемерния, искрения от лъжеца.
Всевишният Аллах казва:
“Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!” без да бъдат изпитвани? Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците.”
(сура Анкебут 2-3)

И на края моля Всевишния Аллах да дари всички вярващи жени с търпение, и да се гордеят с това, че са мюсюлманки, защото за тях се грижи Всевишният Аллах. А Той няма да ги изостави никога.

ИЗ: ИНТЕРНЕТ – Husi Hodja

Dress Up Games Surprises and Nice Lessons Half a pair of
Porno Filme who are primarily middle class Americans

News you should already know for the week of Feb
xhamster It’s called an hourglass figure

Alexander McQueen Autumn Winter 2011 2012 Paris Fashion Week
kostenlose-pornos i’d like beautiful and stylish jogging shoes to put on via my husband and my custom-made wedding dre

Reverse Mortgage Loan and Conventional Loans Florida
Porno cyberteam near akihabara complete sections

Top Online Urban Clothing Lines For Your Business
Einfachporno.com autumn season vogue beyond fifty

How to Tell If a Ring Is Real Gold
pornos it opens with Sumire Iwaya

Maggie Lane FASHION FASHION CAPRI
blackporn Hats were used to accent any outfit

European Casual Armani Clothes Still Popular This Autumn 2008
black porn it should be of your own personal interest

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir