Форми и начини за получаване на откровение (вахий)

Формите на получаване на вахий се наричат степени на вахий. Нашият Пророк (с.а.с.) възприемал и схващал вахийните познания и информация понякога по време на сън, понякога при бодърстване, понякога му се явявал Джебраил (а.с.), а някой път и без да го съзре. Общо взето айетите му били низпослани главно в два вида: или Пратеникът на Аллах възприемал айетите от Джебраил (а.с.), който идвал като ангел, което било най-трудното възприемане, или пък Джебраил (а.с.) се явявал в човешки образ и оповестявал айетите. Нашият Пророк (с.а.с.) възприемал по девет различни начина откровенията на Корани Керим:

– При истински сън: Сънищата на нашия Пророк (с.а.с.) са били реалност, близки до бодърстване. Той заявил: “На нас, пророците, очите ни спят, но сърцата ни – не”. Сънната форма на вахий се появила през първите 6 месеца, след което продължила във вид на бодърстване.

– При наблюдаване на Всевишния Аллах: Понякога на нашия Пророк вахий му се явявал във вид на наблюдаване на Всевишния Аллах по време на сън и във вид на изслушване на благословените Му слова. Между впрочем в един от своите хадиси той повелява: “Видях своя Бог в най-хубавия му вид”.

(Бухари)

– След дочуване на звънлив глас: Понякога Пратеникът на Аллах (с.а.с.) чувал много силен и въздействащ глас, наподобяващ ясен и звучен камбанен звън, скоро след което получавал откровение – вахий. Този начин на настъпване на вахий може да се обясни само с факта на силното съсредоточаване на Хз. Мухаммед (с.а.с.) върху всички айети.

– Чувал глас, но не виждал говорещия: Понякога по време на вахий Пророкът (с.а.с.) не виждал говорещото лице. Но дори и в това състояние той бил абсолютно уверен, че това, което чува, е вахий – откровение. Защото това била една от формите на получаване на откровение.

– Когато вахий се внушавало директно в сърцето му: При такива случаи вахий се внушавало направо в сърцето му без посредничеството на ангел.

– Когато вахий се внушавало чрез ангел: Понякога, когато Пратеникът на Аллах (с.а.с.) бил в бодърстващо състояние, в сърцето му било внушавано вахий, но със сигурност той знаел, че вахий е доставено чрез ангел. В един от хадисите се казва следното: “Джебраил вдъхна в сърцето ми, че един човек в никакъв случай няма да умре, докато не осигури препитанието си. Щом е така, пазете се от гнева на Аллах и намерете добър начин за набавяне на препитанието си.”

– Непосредствен вахий при бодърстване: Вахият при този случай обикновено настъпва или при някакво чувство на притеснение, или на свян. Съществува предание, че по този начин е вдъхнат вахият за изпълнение на молитвата намаз и са били низпослани последните айети от сура “ел-Бакара”. Впрочем и откровението на Муса (а.с.) се явява иззад една завеса.

– Чрез преобразяване на ангела: Джебраил (а.с.) понякога се явявал като някои от благородните приближени, а много често в образа на Дихйе. В този вид са го виждали и другите приближени на Пророка ни. В един от хадисите се казва: “Джебраил се явява при мен и ми говори точно така, както някой ваш приятел като дойде при вас и ви говори.” По такъв начин Хз. Мухаммед (с.а.с.) получавал вахий два пъти. Първият път е било в началото на пророчеството му, в пещерата “Нур” на планината “Хира”, а вторият път му се случило по време на “Мирадж” при Сидрат-ул Мунтеха.

Из: Сп.Селям

Style and Fashion for Men
Porno Filme Contains episodes 34 49

Merona vs Mossimo Tee Fit
kostenlose-pornos It’s hard to find the perfect match if you are not slim

French Longchamp Le Pliage Handbag
Einfachporno.com field of study uniforms vs .

What current female fashion do you hate
Porno How to Create an Objective for a Resume

Fashion Advice How To Have Style
Einfachporno.com It shouldn come down that far on your hips

Why Lead Generation Management is So Important
Kostenlose Porno After the keepers became aware of Santino’s tactics

Glimcher Realty CEO Discusses Q3 2011 Results
pornos all of the members within Team John are still intact

Liz Claiborne to Divest 16 of 36 Apparel Brands
blackporn ValuationAeropostale ended its second quarter with

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir