83. СУРА АЛ-МУТАФФИФИН (ОЩЕТЯВАЩИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Горко на ощетяващите,

2.  които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3.  а щом им отмерват или им претеглят, причиняват щета!

4.  Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5.  за велик Ден  –

6.  Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

7.  Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8.  Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин?  –

(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите са в там, в затвора на Ада.)

9.  Книга, ясно записана.

10.  Горко в този Ден за опровергаващите,

11. които опровергават Съдния ден!

12.  Опровергава го само всеки престъпник, грешник.

13.  Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

14.  Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.

15.  Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.

(Между тях и Аллах ще има преграда. Повечето тълкуватели представят това знамение като доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния.)

16.  После ще горят в Ада.

17.  После ще се каже: “Това е, което сте опровергавали!”

18.  Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.

(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са в Иллийун  –  въздигнати места в Рая.)

19.  Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун?  –

20. Книга, ясно записана.

21.  Свидетелстват за нея приближените.

22.  Праведниците са в блаженство,

23.  от престоли гледат [към своя Господ].

24.  Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

25.  Ще им се поднася запечатано, пребистро питие.

26.  Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!

27.  Сместа му е от Тасним  –

28.  извор, от който пият приближените.

29.  Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.

30.  И когато минаваха край тях, си смигваха.

31.  И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.

32.  И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

33.  А те не бяха пратени за техни надзиратели.

34.  Но в този Ден вярващите се смеят на отричащите.

35.  От престоли гледат.

36.  Не се ли въздаде на отричащите за онова, което са вършили?

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir