Превод Ha Свещеният Коран

Превод Ha Свещеният Коран

1. СУРА АЛ-ФАТИХА (ОТКРИВАЩАТА)

Al Fatiha: (Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: “Невалидна е молитвата на онзи, който не изрече Ал-Фатиха.” Затова началната сура се произнася във всяка част на молитвата. Въпреки че е най-кратката, в нея се съдържа най-горещото и съкровено обръщение към Аллах. Тя …

Чети повече »

2. СУРА АЛ-БАКАРА (КРАВАТА)

Al Baqara:  Мединска. Съдържа 286 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1. Алиф. Лам. Мим. (Някои сури започват със съчетания от арабски букви, които също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих) и единствено Всевишния го знае.) 2.  Тази Книга – няма съмнение в нея – е …

Чети повече »

3. СУРА АЛ ИМРАН (РОДЪТ НА ИМРАН)

Al E-Imran:  Мединска. Съдържа 200 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Алиф. Лам. Мим. 2.  Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! 3.  Той ти низпосла Книгата с правдата в потвърждение на онова, което бе преди нея. И Той низпосла Тората и Инджила (В Свещения Коран …

Чети повече »

4. СУРА АН-НИСА (ЖЕНИТЕ)

Al Nisa:  Мединска. Съдържа 176 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един …

Чети повече »

5. СУРА АЛ-МАИДА (ТРАПЕЗАТА)

Al Maeda:  Мединска. Съдържа 120 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  О, вие, които вярвате, изпълнявайте обетите! Разрешено ви е всяко животно от добитъка с изключение на онова, за което ще ви бъде прочетено, освен че не ви е разрешен ловът при свещенодействие. Аллах отсъжда каквото поиска. (В …

Чети повече »

6. СУРА АЛ-АНАМ (ДОБИТЪКЪТ)

Al Anaam:  Меканска с изключение на знамения 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 и 153, които са медински. Съдържа 165 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори тъмнините и светлината! После онези, които отричат, към своя Господ …

Чети повече »

7. СУРА АЛ-ААРАФ (СТЕНАТА)

    Al AAraf:    Меканска с изключение на знамения от 163 до 170, които са медински. Съдържа 206 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Алиф. Лам. Мим. Сад. 2.  Книга ти бе низпослана – и нека в сърцето ти няма притеснение от това, – за да предупреждаваш …

Чети повече »

8. СУРА АЛ-АНФАЛ (ПРИДОБИТОТО ВЪВ ВОЙНА)

    Al Anfal:    Мединска с изключение на знамения от 30 до 36, които са мекански. Съдържа 75 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Питат те за придобитото във война. Кажи [о, Мухаммед]: “Придобитото във война е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и …

Чети повече »

9. СУРА АТ-ТАУБА (ПОКАЯНИЕТО)

    At Tawba:    Мединска с изключение на последните две знамения, които са мекански. Съдържа 129 знамения. 1.  Снемане от Аллах и от Неговия Пратеник на задълженията спрямо съдружаващите, с които се договорихте. 2.  Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах …

Чети повече »

10. СУРА ЮНУС (ЮНУС)

    Yuonus:    Меканска с изключение на знамения 40, 94, 95 и 96, които са медински. Съдържа 109 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на премъдрата Книга. 2.  Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: “Увещавай …

Чети повече »