ТЕУХИД

ТЕУХИД

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

ЗЛАТО И СРЕБРО (ЗЕКЯТ)

В Корана постоянно се порицава прекадената привързаност на хората към земното имущество и се повелява богатите да даряват на нуждаещите се. Понеже златото и среброто сякаш символизират земното богатство, те са били често споменавани в тази връзка. По времето на Пратеника и в следващите периоди, на Хулефа-и Рашидин и умаядите, …

Чети повече »

ТЪРГОВСКИ, СТОКИ

В Корана се повелява: “О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен!” (ел-Бакара, …

Чети повече »

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас от земята!” (ел-Бакара, 2/267) означава да се дава зекят от продуктите, които се произвеждат от почвата. Освен това, на мюсюлманите е заповядано “в деня на събирането на реколтата да дадат правата на своите продукти” (ел-Ен’ам, …

Чети повече »

МЕД И ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Факихиите са изхождали от условията и схващанията на обществото, в което са живели, вследствие на което са застанали на различни позиции относто това дали медът, добит от собствениците на кошери, е продукт, който подлежи на зекят или не. Така ханефитски-ят и ханбелитският мезхеб смятали, че за меда трябва да се …

Чети повече »

МИНЕРАЛИ, РУДИ И МОРСКИ ПРОДУКТИ

По горе споменаме, че с израза “… и раздавайте от това, което извадихме за вас от земята” (ел-Бакара, 2/267) е бил даден знак за задължителността на зекята от земеделските продукти по принцип и че заповедта в айета “раздавайте” е била изтълкувана от повечето от факихи като “давайте зекята им”. Аллах …

Чети повече »

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), се вижда, че те имат свойството нами (увеличаващи се, носещи приходи). Едно отусловията, необходимо при имуществата, които подлежат на зекят, е то да бъде извън основните и належащи нужди на човека. Това се нарича хавай-дж-и …

Чети повече »

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още повече държането на оруч, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дал някои препоръки. На първо място сред тях стои правенето на сахур. “Сахур” означава храната, която се яде при времето сехер (зазоряване), което е малко преди …

Чети повече »

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, който Всемогъщият изпраща) и това, което ви е обещано“ (Аз-Зарият, 22), На му’мините е предписано да търсят препитание по халал начин, тъй като това се определя от кадара, няма да се увеличи с приемането на …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ВИТЪР

Думата ”витър” в арабския език означава противоположното на двойното, т.е. “единичност”. Пратеникът на Аллах е дал наставление и е поощрил последния намаз, който да кланяме през деня, да бъде еденичният намаз (витър). (Вж. Муслим, “Салят’ул-мусафирин”, 53) и относно времето за кланянето му е препоръчал да се кланя малко преди суннета …

Чети повече »