ХУТБЕТА

ХУТБЕТА

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, че се споделя тяхната мъка. За изричане на съболезнование в повечето случаи се използват думи и изрази като “Нека Аллах ви даде добро търпение и награда за това!”, “Моите съболезнования, нека Аллах даде живот на …

Чети повече »

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, който е починал без да изпълни ибадетите и дълговете си като намаз, оруч, курбан, адак (обет), ке-фарет (изкупление) и т.н. Във фъкъха повече се използват термините искат-ъ садят и искат-ъ саум, които означават отпадане на …

Чети повече »

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, който Всемогъщият изпраща) и това, което ви е обещано“ (Аз-Зарият, 22), На му’мините е предписано да търсят препитание по халал начин, тъй като това се определя от кадара, няма да се увеличи с приемането на …

Чети повече »

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са ваджиб и фарз, с цел да се спечели повече севап. Освен това както ще се види и по-долу, кланя-нето на намазите суннет, които са в обхватността на нафиле, до кол-кото е възможно, е от добрите …

Чети повече »

БАЙРЯМСКАТА МОЛИТВА

Байрямската молитва е намаз, който се състой от два рекята и се кланя два пъти в годината – веднъж на Рамазан байрама и веднъж на Курбан байряма. Според ханефиите байрямската молитва е ваджиб за тези, които притежават условията за задължителността на петъч ната молитва. Според Шафиите и Маликиите тя е …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ВИТЪР

Думата ”витър” в арабския език означава противоположното на двойното, т.е. “единичност”. Пратеникът на Аллах е дал наставление и е поощрил последния намаз, който да кланяме през деня, да бъде еденичният намаз (витър). (Вж. Муслим, “Салят’ул-мусафирин”, 53) и относно времето за кланянето му е препоръчал да се кланя малко преди суннета …

Чети повече »

ПЕТЪЧНАТА МОЛИТВА

Петъкът е денят за седмичният групов ибадет, който се приема за много важен в ислямската религия. Това, което знаем от различни предания, петък първоначално е бил определен за ибадет на евреите и християните, но по-късно, евреите приели съботата, а християните – неделята, като ден за събрание и ибадет. А накрая …

Чети повече »

НАМАЗЪТ С ДЖАМААТ (ГРУПОВАТА МОЛИТВА)

А) НАМАЗЪТ С ДЖАМААТ а) Добродетелството на молитвата с джамаат Ислямската религия отдава голямо значение на единството и заедността. Поощряването за колективното кланяне на петкратната молитва, колективното кланяне на петъчната молитва един път в седмицата, и двата байрямски намаза през годината, са повод за вярващите да се видят един с …

Чети повече »

ЕЗАН И ИКАМЕТ

Езанът и каметът, които синволизират призива към молитвата, носят специално значение както в богослуженския живот на мюсюлманите, така и като се започне от музиката, архитектурата и литературата в ислямската култура и цивилизация. Тук ще се спрем единствено върху основните ислямско правни знания, свързани с езана и икамета.Речниковото значение на думата …

Чети повече »