Tag Archives: за

УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

За да бъде оручът валиден, условие е да се е възнамерило за държането на оруч и да се е странило от неща, които могат да развалят оруча. Всъщност въпреки че страненето от неща, които развалят оруча, е рукун (стълб) в технически смисъл, то понеже то е едно неизбежно условие, за …

Чети повече »

МОЛИТВАТА ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

Вечният е Аллах, а всяко живо същество ще вкуси смъртта. Също както раждането, така и смъртта е едно естествено събитие в непроменливия сюннет (закон) на Аллах. Но от гледна точка на ислямското убеждение смъртта не е един край, а тя е началото на един нов живот. Следователно това, което за …

Чети повече »

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе намаз, след като мъртвият бъде измит и увит в кефен.Това задължение е фарз-и кифайе. Мюсюлманите, които ще застанат да кланят този намаз, се обръщат към Къбле, а мъртвецът се поставя отпред. Мюсюлманите кланят този намаз, …

Чети повече »

СТАНОВИЩА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ШЕХИДИТЕ

Онзи, който е дал живота си по пътя на Аллах, се нарича шехид (мн. ч. шухада). Някои от вижданията относно това какво означава човек да се нарича шехид са следните: този човек е бил наречен шехид, защото е усвидетелствано, че този човек ще влезе в рая. Такъв човек е наречен …

Чети повече »

СЪСТОЯНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗA ЖЕНИТЕ

Специфичните положения, които идват от физиологичната структура на жените, като се започне от почистването, е наложило да бъдат приведени отделни разпоредби, които засягат различни фъкъхски сфери. Понеже познаването на тези фъкъхски разпоредби засяга отблизо или личните състояния на мукеллефите,те заемат място сред сведенията във вероученията. Когато във вероучението, се каже …

Чети повече »

ФИЗИЧЕСКА ЧИСТОТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО ОТ МРЪСНО СЪСТОЯНИЕ (ЗА КОЕТО РЕЛИГИЯТА Е ДАЛА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ Е ТАКОВА)

Без съмнение критерия за физическата чистота и начините за почистване са много тясно свързани с културата и традициите, с условията и възможностите на обществата. По тази причина и Ислямската религия, акцентирайки често върху необходимостта и важността й е отдала важност както главната идея на тази тема да бъде поддържана жива, …

Чети повече »

МЕТОД ЗА ДАВАНЕ НА ЗЕКЯТ

Зекятьт, освен че е един многостранен институт, един фарз, но той е и третият стълб, върху който се изгражда ислямът, след засвиде-телството и намаза. Поради тази причина мюсюлманите мукеллефи трябва да извършват този важен ибадет по най-добрия начин, спазвайки съответните правила. Тези правила за даване на зекят може да бъдат …

Чети повече »

УСЛОВИЯ ЗА ЗЕКЯТ

На първо място сред фъкъхскиге и спорове стои въпросът за кои категории хора и при какви условия зекятът е фарз и кога даденият зекят става валиден. Но преди да преминем към тази тема, ще е от полза да бъдат разяснени някои основни термини, свързани с нея.Причината за задължителността на зекята …

Чети повече »

Кефаретът за клетва – йемин

Това е този кефарет, който е необходим, когато някой не спази клетвата си или я развали. Относно кефарета за клетва в Корана се повелява:„Аллах не ви придиря за празнословието във вашите клетви, а ви придиря, когато се обвързвате с клетвите. За изкупление десет нуждаещи се да бъдат нахранени от препитанието …

Чети повече »