Tag Archives: ЗЕКЯТ

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

ЗЛАТО И СРЕБРО (ЗЕКЯТ)

В Корана постоянно се порицава прекадената привързаност на хората към земното имущество и се повелява богатите да даряват на нуждаещите се. Понеже златото и среброто сякаш символизират земното богатство, те са били често споменавани в тази връзка. По времето на Пратеника и в следващите периоди, на Хулефа-и Рашидин и умаядите, …

Чети повече »

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас от земята!” (ел-Бакара, 2/267) означава да се дава зекят от продуктите, които се произвеждат от почвата. Освен това, на мюсюлманите е заповядано “в деня на събирането на реколтата да дадат правата на своите продукти” (ел-Ен’ам, …

Чети повече »

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. Заедно с това може да се тълкува, че заповедта “Вземи от техните имоти милостиня.”(ет-Теубе, 9/103) обхваща и животните, защото те, особено в скитническите общества, може би са най-важното средство за препитание и богатство. Това, че …

Чети повече »

АКЦИИ (ЗЕКЯТ)

Акциите са документ, които от правна гледна точка се считат за ценни книжа, които представляват една част от еднаквите дялове от капитала на една анонимна фирма или компания и е съставен съобразно законно-формалните изисквания. Те не са документ за дълг като облигациите, а документ за съдружие и собственост. Те носят …

Чети повече »

МЕТОД ЗА ДАВАНЕ НА ЗЕКЯТ

Зекятьт, освен че е един многостранен институт, един фарз, но той е и третият стълб, върху който се изгражда ислямът, след засвиде-телството и намаза. Поради тази причина мюсюлманите мукеллефи трябва да извършват този важен ибадет по най-добрия начин, спазвайки съответните правила. Тези правила за даване на зекят може да бъдат …

Чети повече »

УСЛОВИЯ ЗА ЗЕКЯТ

На първо място сред фъкъхскиге и спорове стои въпросът за кои категории хора и при какви условия зекятът е фарз и кога даденият зекят става валиден. Но преди да преминем към тази тема, ще е от полза да бъдат разяснени някои основни термини, свързани с нея.Причината за задължителността на зекята …

Чети повече »

Нисаб и фитре за 2012 г.

Главно мюфтийство определи нисаба за зекята и размера на фитрето (садакат-ул-фитр) за 2012 г. 1. Нисабът за зекята, който ще се дава през месец рамазан 2012 г. е 5400 (пет хиляди и четиристотин ) лева. 2.Фитре (садака-и фитр) за 2012 г. е най-малко 4 (четири) лева на човек. Изчисленията са …

Чети повече »