Mustafa

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА МОЛИТВАТА НАМАЗ

Изпълнението на намаз, което съответства на фарзовете, ваджиби-те, суннетите и адаба в езика на вероучението, се нарича “сифату’с-салят”. Човекът, който ще кланя намаз застава с абдест и обърнат към Къбле. След това вдига ръцете си, и правейки възнамерение, казва Аллаху екбер, после връзвайки ръцете си казва: “Субаханеке’ллахумме уе бихамдике уе …

Чети повече »

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАМАЗА

Един мюсюлманин трябва да се стреми да изършва по най-добрия начин гореспоменатите фарзове, ваджиби, суннети и мусте-хаби на намаза, и да страни от всякакъв вид действия, които противоречат на смисъла и целта на този ибадет. Действията, които противоречат на намаза спрямо нивото на противоречивост, се разглеждат в две категорий; мекруховете …

Чети повече »

СУННЕТИТЕ И АДАБЪТ В НАМАЗА

Суннег е това, което пратеникът редовно е правил и което не е изоставял без някакво оправдание, или което е изоставял рядко без да има такова. Като пример може да покажем четенето в намаза на дуата субханеке и изричането на “еузу бесмеле”. Въпреки че за извършването на суннета има севап, то …

Чети повече »

ВАДЖИБИТЕ НА НАМАЗА

Изоставянето на някой отваджибите на намаза не разваля намаза. Ако някой от ваджибите бъде изоставен по погрешка, трябва да се направи севих (поправително) седжде,ако пък е изоставен нарочно, трябва намазът да бъде извършен отново.Понеже в останалите мезхеби не съществува понятието “ваджиб”, което съществува при Ханефиите, то една част от споменатите …

Чети повече »

ФАРЗОВЕТЕ НА НАМАЗА

Намазът има 12 фарза, които се разделят на две групи; външни вътрешни фарзове. Външните фарзове понеже са преди намаза и в състояние на негова подготовка, те се наричат “условията на намаза” (ıuypyr’yc-салят). А що се отнася до вътрешните фарзове на намаза поради това, че те образуват неговата същност, те са …

Чети повече »

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две групи, фарз и нафиле. А според Ханефиите намазите са три вида: а) фарз, б) уаджиб, в) нафиле. Въпреки това сред Ханефиите съществуват и различни групирания. Според едно от тях, намазите са следните три вида: а) …

Чети повече »

СЪЩНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА НАМАЗА

В Корана по различни поводи се известява, че намазът бил заповядан и на пратениците преди нашият пратеник (вж.ел-Бакара, 2/83; Юнус, 10/81; Худ, 11/87; Ибрахим, 14/37,40; Мерйем, 19/30-31,54-55; Таха, 20/14; ел-Енбия, 21/72-73; Локман, 31/17). Както се разбира от това, ибадетът намаз не е бил спицифичен единствено за общността на Мухаммед (с.а.с.), …

Чети повече »

ЧИСТОТА

ПРАВИЛА И ЦЕЛИ В много айети от Корана, в хадисите на пратеника и в неговия примерен живот се е силно акцентирало върху важността и необходимостта от чистотата. Приведени са една дозина правила и мерки, които са свързани с чистотата в общ смисъл на думата и чистотата с цел ибадет. Чистотата …

Чети повече »

СЪСТОЯНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗA ЖЕНИТЕ

Специфичните положения, които идват от физиологичната структура на жените, като се започне от почистването, е наложило да бъдат приведени отделни разпоредби, които засягат различни фъкъхски сфери. Понеже познаването на тези фъкъхски разпоредби засяга отблизо или личните състояния на мукеллефите,те заемат място сред сведенията във вероученията. Когато във вероучението, се каже …

Чети повече »

ТЕЙЕММУМ

Думата тейеммум, чието речниково значение е “насочване към работа, възнамеряване (замисляне) за нещо”, в религиозната литература означава, пречистване от мръсно състояние, в положенията когато няма възможност за подсигуряване на вода или за използване й, и се прави чрез забърсването на лицето и двете ръце до лактите, след натриването на дланите …

Чети повече »