Mustafa

ПОГРЕБВАНЕТО

Когато дженазето бъде принесено до гроба и свалено от раменете, ако няма някаква пречка, джемаатът сяда. Както е мекрух сядането им преди дженазето да бъде свалено от раменете, така също е мекрух да се стои на крака след като дженазето бъде свалено на земята. Достатъчно е гробът да бъде дълбок …

Чети повече »

ЧЕТЕНЕ НА КОРАН И ТЕЛКИН (ПРИПОМНЯЩА РЕЧ КЪМ МЪРТВЕЦА)

След като мине известно време от погребването на мъртвеца, четенето на Коран до гроба в някои общества било добре прието. По принцип се четат сурите Мулк, Вакиа, Ихляс, Феляк и Насс, после Фа-тиха и първите 5 айета от сура Бакара. А севабът се подарява на душите на мъртвия и на …

Чети повече »

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, че се споделя тяхната мъка. За изричане на съболезнование в повечето случаи се използват думи и изрази като “Нека Аллах ви даде добро търпение и награда за това!”, “Моите съболезнования, нека Аллах даде живот на …

Чети повече »

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, който е починал без да изпълни ибадетите и дълговете си като намаз, оруч, курбан, адак (обет), ке-фарет (изкупление) и т.н. Във фъкъха повече се използват термините искат-ъ садят и искат-ъ саум, които означават отпадане на …

Чети повече »

СТАНОВИЩА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ШЕХИДИТЕ

Онзи, който е дал живота си по пътя на Аллах, се нарича шехид (мн. ч. шухада). Някои от вижданията относно това какво означава човек да се нарича шехид са следните: този човек е бил наречен шехид, защото е усвидетелствано, че този човек ще влезе в рая. Такъв човек е наречен …

Чети повече »

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ СЪС СЕДЖДЕТАТА

А) ПОПРАВИТЕЛНО “СЕВИХ” СЕДЖДЕ Думата “севих” означава “объркване, грешене, забравяне и унесеност”. Според това севих седжде се наричат седждетата, които се правят в края на намаза в положение на изоставянето или забавянето на някой от ваджибите на намаза поради объркване, грешене, забравяне и унесеност. Посредством недостатъкът, който е възникнал в …

Чети повече »

КАЗАТА НА НАМАЗИТЕ

Кланянето на един намаз във времето му се нарича “еда” (изпълнение или отдлъжняване), а кланянето на даден намаз след определеното за него време се нарича “каза” (компенсиране или наваксване).Намазът, който не е бил откланян на време, се нарича фаайт (мн. ч. феуайт), което означава “намаз, който човек е изпуснал и …

Чети повече »

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето му в нормални положения, така и не се допуска неговото изоставяне в повечето случаи на извънредни положения. Вместо това спрямо същността и тежестата на извънредното положение са били осигурени някои улеснения в начина на кланяне …

Чети повече »

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са ваджиб и фарз, с цел да се спечели повече севап. Освен това както ще се види и по-долу, кланя-нето на намазите суннет, които са в обхватността на нафиле, до кол-кото е възможно, е от добрите …

Чети повече »

БАЙРЯМСКАТА МОЛИТВА

Байрямската молитва е намаз, който се състой от два рекята и се кланя два пъти в годината – веднъж на Рамазан байрама и веднъж на Курбан байряма. Според ханефиите байрямската молитва е ваджиб за тези, които притежават условията за задължителността на петъч ната молитва. Според Шафиите и Маликиите тя е …

Чети повече »