Tag Archives: И

ЗЛАТО И СРЕБРО (ЗЕКЯТ)

В Корана постоянно се порицава прекадената привързаност на хората към земното имущество и се повелява богатите да даряват на нуждаещите се. Понеже златото и среброто сякаш символизират земното богатство, те са били често споменавани в тази връзка. По времето на Пратеника и в следващите периоди, на Хулефа-и Рашидин и умаядите, …

Чети повече »

МЕД И ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Факихиите са изхождали от условията и схващанията на обществото, в което са живели, вследствие на което са застанали на различни позиции относто това дали медът, добит от собствениците на кошери, е продукт, който подлежи на зекят или не. Така ханефитски-ят и ханбелитският мезхеб смятали, че за меда трябва да се …

Чети повече »

МИНЕРАЛИ, РУДИ И МОРСКИ ПРОДУКТИ

По горе споменаме, че с израза “… и раздавайте от това, което извадихме за вас от земята” (ел-Бакара, 2/267) е бил даден знак за задължителността на зекята от земеделските продукти по принцип и че заповедта в айета “раздавайте” е била изтълкувана от повечето от факихи като “давайте зекята им”. Аллах …

Чети повече »

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), се вижда, че те имат свойството нами (увеличаващи се, носещи приходи). Едно отусловията, необходимо при имуществата, които подлежат на зекят, е то да бъде извън основните и належащи нужди на човека. Това се нарича хавай-дж-и …

Чети повече »

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, които се яздят, са сред основните потребности на човека и те са били освободени от зекят. Наистина къщата или апартаментът, в който човекът се е приютил със своето семейство, личното превозно средство, са сред основните …

Чети повече »

ЗАПЛАТА, ВЪЗНАГРАЖЕНИЕ/ПЛАЩАНЕ И ПЕЧАЛБИТЕ ОТ СВОБОДНО ПРАКТИКУВАНИТЕ ПРОФЕСИИ

В тесен смисъл “заплата” означава месечното възнаграждение, което се дава на някого срещу определена работа. Плащане се нарича цената на определен труд и услуга. Печалби от свободно практикувани професии са сумите, които се плащат за всякакъв вид такива дейности. По отношение на зекята върху заплатите на служителите, възнагражденията на работниците …

Чети повече »

СТЪЛБОВЕТЕ (РУКУН) И УСЛОВИЯТА (ШАРТ) НА ОРУЧА

Думата “рукун” в ибадетите означава главните елементи, които задължително трябва да са налице, за да може този ибадет да се счита за изпълнен. Стълбът на оруча е “имсакът”, който означава стра-нене и въздържане от ядене, пиене и полов контакт. Възнамерение-то също, както ще се разясни по-долу според някои мезхеби, е …

Чети повече »

УСЛОВИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Когато се каже “условията за отговорността и задължителността за говеене”, се има предвид условията, които се търсят, за да може някой да се счита натоварен с ибадета оруч (т.е да е мукеллеф), и за да може някой оруч, който е фарз или ваджиб, да бъде установен като дълг за някого. …

Чети повече »

ПРЕНАСЯНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА МЪРТВЕЦА

Пренасянето на мъртвеца (теший), тоест отиването до гроба след него е сюннет. В това има голяма награда. Дори казано е, че пренасянето надженазето и изпращането му от роднини или съседи, които са познати с добротата си, ще е по-достойно от допълнителния намаз. Добре е подготвеното дженазе да бъде отнесено и …

Чети повече »

ЧЕТЕНЕ НА КОРАН И ТЕЛКИН (ПРИПОМНЯЩА РЕЧ КЪМ МЪРТВЕЦА)

След като мине известно време от погребването на мъртвеца, четенето на Коран до гроба в някои общества било добре прието. По принцип се четат сурите Мулк, Вакиа, Ихляс, Феляк и Насс, после Фа-тиха и първите 5 айета от сура Бакара. А севабът се подарява на душите на мъртвия и на …

Чети повече »