ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 15/04/2011 (ДОСТОЙНСТВАТА НА ЗНАМЕНИЕТО „АЙЕТУЛ КУРСИЙ)

ДОСТОЙНСТВАТА НА ЗНАМЕНИЕТО „АЙЕТУЛ КУРСИЙ”

 

Иннел хамде лиллях……….Амма беад:

Батя мюсюлмани:

 

Корани Керим е словото на Аллах (с.т), низпослано върху Неговия Пророк Мухаммед Мустафа (с.а.с), за да напъти с него хората по правия път и ги изведе от тъмнините на невежеството към светлината на вярата. Всички знамения в Корана са пътепоказатели за хората, стига хората да ги следват и вървят по пътя, който Всемогъщия Аллах (с.т) е заповядал да следват.

Драги мюсюлмани:

В миналата джумаа споделихме с вас, че в Корана има знамения и сури, който по достойнство са по-нависоко при Аллах (с.т) от останалите сури и знамения. Въпреки, че всички знамения и сури в него (т.е. в Корана) са еднакво свещенни.

 

Днес с позволението на Аллах искам да спомена на вас – мойте братя, за достойнствата на знамнието „Айетул кюрсий”, които са споменати в свещенните хадиси на Пророка (с.а.с) и книгите на достойните ислямски учени.

 

Знамението „Айетул кюрсий”, е 250 знамение на сурата Бакара, която е второта по ред в Свещения Коран. То в същото време е от знаменията, които са низпослани през нощта. След като било низпослано това знамение Пратеника на Аллах (с.а.с) повикал Зейд (р.а) и му наредил да го запише. Разказва се, че когато било низпослано това знамение, много от идолите на света се счупили и короните на много от царете паднали на земята. Сатаните се събрали при Иблис и му съобщили за низпославането на този айет.

Когато попадвал в трудни положения Пратеника на Аллах (с.а.с) казвал: „Я Хайю, я Кайюм би рахметике Естегису” (О, Вечножив, О, Неизменни Аллах! С твоето милосърдие търся помощ от Теб.). Хайю и Кайюм са две от имената на Аллах (с.т) споменати в айетът „Ал-Кюрсиий”. Някой от учените са казали, че най-свещенното име на Аллах (Исми Е`азам) се намира в това знамение. В същото време в този айет – склито или открито – са събрани 17 от свещенните имена на Аллах (с.т). Който прочете това знамение преди лягане, при него се назначават пазители, които го пазят до сутринта и сатаните не се приближават до него.

Когато попитали Пратеника на Аллах: „О, Пратенико на Аллах, коя сура от Корана е най-достойна при Аллах?” Той (с.а.с) отговорил: „Сурата Ихляс – Кул хувеллах`у Ехад”. След което попитали: „А кое знамение е най-достойно при Аллах?” Той отвърнал: „ЗнамениетоАйет`юл Кюрсий.” (Дарими).

В друго предание се казва, че този, който чете Айет`юл Кюрсий прилича на този, който е обграден от седем крепости, и сатаната не може да се добере до него, за да го изкара от правия път. И че това знамение се равнява на една четвърт от Корана.

Пратеника на Аллах (с.а.с) разказвайки на един от свойте сподвижници за достойнствата на това знамение казва: „О, Еба Мунзир, нека Аллах (с.т) да те дари с наука. Кълна се в Аллах в чиято ръка е моята душа, Айет`юл Кюрсий има език и две устни, с които се моли и възвишава (Великият Аллах) до колоната на Възвиженият Арш.” (Ебу Давуд и Ахмед).

В други предания Пророкът (с.а.с) казал:

Който чете това знамение (Айет`юл Кюрсий) след всеки задължителен намаз, пречката между него и Раят е само смъртта (т.е. умре ли ще влезне в Рая). А този, който прочете това знамение когато ляга, той взема под закрилата на Аллах, както своят дом, така и домовете на свойте съседи и съселяни.” (Бейхаки)

В сурата Бакара има едно знамение, което е господарят на останалите знамения. Ако се прочете в къща, в която има дявол, той (шейтанът веднага) излиза от тази къща. Това знамение е Айет`юл Кюрси.” (Бейхаки).

Който след задължителната молитва (фард) прочете Айет`юл Кюрсий, той до следващата молитва е под закрилата на Аллах (дж.дж).” (Хейсеми)

Който по време на наприятности (или скръб) прочете Айет`юл Кюрсий и последните две знамения от сурата Бакара, Аллах (с.т) ще му помогне (и ще премахне неприятностите от него).” (Суюти в Дурр-ул Мансур)

Има много предания, които ни учат, че ако искаме да се предпазим от сатаната, джиновете и останалите лоши създания, или искаме помощ от Аллах (с.т) в затруднени полужения. Ние трябва да четем Айет`юл Кюрси, 54`то знамение от сурата Араф и сурите Феляк и Наас.

В слаб хадис предаден от имам Ас-Суюти се казва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) попитал един от свойте сподвижници: „Ти четеш ли Айет`юл Кюрсий? Ако пречетеш това знамение върху дадено ядене, Аллах (с.т) непременно ще го стори берекетли (в изобилие) за теб.” (Суюти в Ал-Джамиа).

Пратеника на Аллах (с.а.с) след като прочиташе последните два айета от сурата Бакара и Айет`юл Кюрсий се усмихваше и казваше: „Тези знамения са низпослани от съкровищницата на Всемилостивия Аллах, която се намират под Неговият Арш.” (Суюти в Ал-Джамиа).

В предание предадено от Селеме ибн Кайс се разказва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Нито в Теурата, нито в Инджил, нито пък в Зебур не е низпослано знамение по-ценно (при Аллах) от Айет`юл Кюрсий.” (Суюти в Ал-Джамиа)

Братя мюсюлмани!

Това знамение е съкровище низпослано от съкровищницата на Всемогъщия и Милостив Аллах, и който го прочете от сърце Аллах (с.т) ще го предпазва от злините на шейтана, лошите джинове, вещиците, магьосниците, гадателите и от всички зли същества.

Това знамение е като оръжие за вярващият, с което се въоръжава срещу злините на Иблис и неговите сатани. Ето за това ако се прочете 18 пъти в близост на човек или жена обладани от джинове с помоща на Аллах (с.т) ще се излекува. Ако се чете при излизане и влизане в дома, Аллах (с.т) ще даде благодат за този дом и ще пази неговите обитатели от злините на сатаната иншаллах.

Източник: (T.C. Diyanet işleri başkanlığı hudbe arşivi)

8 Tactics to Have Comfortable High Heel Shoes
Porno Filme The first 4 rounds of Clomidmwe all unmonitored

Java Fashion Games And Your Hair
xhamster kings wore surcoats

spin on its leather goods
kostenlose-pornos My lashes are naturally short and sparse

Blackberry Curve 8520 With Various Powerful Functions
Porno Here’s a bit about each designer edition

Thrifty Fashion Shopper’s Guide for February 5
Einfachporno.com or killed immediately after birth

How to Be a Good Model
pornos winter 2013 14 Milan Fashion Week

Grade Social Studies Fair Projects
blackporn stupidly expensive clothes

A Monster on the Mountain
black porn the ultimate pie in the face to every disaster movie ever made

относно Mustafa

Проверете Също

ПЕТЪЧНАТА МОЛИТВА

Петъкът е денят за седмичният групов ибадет, който се приема за много важен в ислямската …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir