ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 15/04/2011 (ДОСТОЙНСТВАТА НА ЗНАМЕНИЕТО „АЙЕТУЛ КУРСИЙ)

ДОСТОЙНСТВАТА НА ЗНАМЕНИЕТО „АЙЕТУЛ КУРСИЙ”

 

Иннел хамде лиллях……….Амма беад:

Батя мюсюлмани:

 

Корани Керим е словото на Аллах (с.т), низпослано върху Неговия Пророк Мухаммед Мустафа (с.а.с), за да напъти с него хората по правия път и ги изведе от тъмнините на невежеството към светлината на вярата. Всички знамения в Корана са пътепоказатели за хората, стига хората да ги следват и вървят по пътя, който Всемогъщия Аллах (с.т) е заповядал да следват.

Драги мюсюлмани:

В миналата джумаа споделихме с вас, че в Корана има знамения и сури, който по достойнство са по-нависоко при Аллах (с.т) от останалите сури и знамения. Въпреки, че всички знамения и сури в него (т.е. в Корана) са еднакво свещенни.

 

Днес с позволението на Аллах искам да спомена на вас – мойте братя, за достойнствата на знамнието „Айетул кюрсий”, които са споменати в свещенните хадиси на Пророка (с.а.с) и книгите на достойните ислямски учени.

 

Знамението „Айетул кюрсий”, е 250 знамение на сурата Бакара, която е второта по ред в Свещения Коран. То в същото време е от знаменията, които са низпослани през нощта. След като било низпослано това знамение Пратеника на Аллах (с.а.с) повикал Зейд (р.а) и му наредил да го запише. Разказва се, че когато било низпослано това знамение, много от идолите на света се счупили и короните на много от царете паднали на земята. Сатаните се събрали при Иблис и му съобщили за низпославането на този айет.

Когато попадвал в трудни положения Пратеника на Аллах (с.а.с) казвал: „Я Хайю, я Кайюм би рахметике Естегису” (О, Вечножив, О, Неизменни Аллах! С твоето милосърдие търся помощ от Теб.). Хайю и Кайюм са две от имената на Аллах (с.т) споменати в айетът „Ал-Кюрсиий”. Някой от учените са казали, че най-свещенното име на Аллах (Исми Е`азам) се намира в това знамение. В същото време в този айет – склито или открито – са събрани 17 от свещенните имена на Аллах (с.т). Който прочете това знамение преди лягане, при него се назначават пазители, които го пазят до сутринта и сатаните не се приближават до него.

Когато попитали Пратеника на Аллах: „О, Пратенико на Аллах, коя сура от Корана е най-достойна при Аллах?” Той (с.а.с) отговорил: „Сурата Ихляс – Кул хувеллах`у Ехад”. След което попитали: „А кое знамение е най-достойно при Аллах?” Той отвърнал: „ЗнамениетоАйет`юл Кюрсий.” (Дарими).

В друго предание се казва, че този, който чете Айет`юл Кюрсий прилича на този, който е обграден от седем крепости, и сатаната не може да се добере до него, за да го изкара от правия път. И че това знамение се равнява на една четвърт от Корана.

Пратеника на Аллах (с.а.с) разказвайки на един от свойте сподвижници за достойнствата на това знамение казва: „О, Еба Мунзир, нека Аллах (с.т) да те дари с наука. Кълна се в Аллах в чиято ръка е моята душа, Айет`юл Кюрсий има език и две устни, с които се моли и възвишава (Великият Аллах) до колоната на Възвиженият Арш.” (Ебу Давуд и Ахмед).

В други предания Пророкът (с.а.с) казал:

Който чете това знамение (Айет`юл Кюрсий) след всеки задължителен намаз, пречката между него и Раят е само смъртта (т.е. умре ли ще влезне в Рая). А този, който прочете това знамение когато ляга, той взема под закрилата на Аллах, както своят дом, така и домовете на свойте съседи и съселяни.” (Бейхаки)

В сурата Бакара има едно знамение, което е господарят на останалите знамения. Ако се прочете в къща, в която има дявол, той (шейтанът веднага) излиза от тази къща. Това знамение е Айет`юл Кюрси.” (Бейхаки).

Който след задължителната молитва (фард) прочете Айет`юл Кюрсий, той до следващата молитва е под закрилата на Аллах (дж.дж).” (Хейсеми)

Който по време на наприятности (или скръб) прочете Айет`юл Кюрсий и последните две знамения от сурата Бакара, Аллах (с.т) ще му помогне (и ще премахне неприятностите от него).” (Суюти в Дурр-ул Мансур)

Има много предания, които ни учат, че ако искаме да се предпазим от сатаната, джиновете и останалите лоши създания, или искаме помощ от Аллах (с.т) в затруднени полужения. Ние трябва да четем Айет`юл Кюрси, 54`то знамение от сурата Араф и сурите Феляк и Наас.

В слаб хадис предаден от имам Ас-Суюти се казва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) попитал един от свойте сподвижници: „Ти четеш ли Айет`юл Кюрсий? Ако пречетеш това знамение върху дадено ядене, Аллах (с.т) непременно ще го стори берекетли (в изобилие) за теб.” (Суюти в Ал-Джамиа).

Пратеника на Аллах (с.а.с) след като прочиташе последните два айета от сурата Бакара и Айет`юл Кюрсий се усмихваше и казваше: „Тези знамения са низпослани от съкровищницата на Всемилостивия Аллах, която се намират под Неговият Арш.” (Суюти в Ал-Джамиа).

В предание предадено от Селеме ибн Кайс се разказва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Нито в Теурата, нито в Инджил, нито пък в Зебур не е низпослано знамение по-ценно (при Аллах) от Айет`юл Кюрсий.” (Суюти в Ал-Джамиа)

Братя мюсюлмани!

Това знамение е съкровище низпослано от съкровищницата на Всемогъщия и Милостив Аллах, и който го прочете от сърце Аллах (с.т) ще го предпазва от злините на шейтана, лошите джинове, вещиците, магьосниците, гадателите и от всички зли същества.

Това знамение е като оръжие за вярващият, с което се въоръжава срещу злините на Иблис и неговите сатани. Ето за това ако се прочете 18 пъти в близост на човек или жена обладани от джинове с помоща на Аллах (с.т) ще се излекува. Ако се чете при излизане и влизане в дома, Аллах (с.т) ще даде благодат за този дом и ще пази неговите обитатели от злините на сатаната иншаллах.

Източник: (T.C. Diyanet işleri başkanlığı hudbe arşivi)

8 Tactics to Have Comfortable High Heel Shoes
Porno Filme The first 4 rounds of Clomidmwe all unmonitored

Java Fashion Games And Your Hair
xhamster kings wore surcoats

spin on its leather goods
kostenlose-pornos My lashes are naturally short and sparse

Blackberry Curve 8520 With Various Powerful Functions
Porno Here’s a bit about each designer edition

Thrifty Fashion Shopper’s Guide for February 5
Einfachporno.com or killed immediately after birth

How to Be a Good Model
pornos winter 2013 14 Milan Fashion Week

Grade Social Studies Fair Projects
blackporn stupidly expensive clothes

A Monster on the Mountain
black porn the ultimate pie in the face to every disaster movie ever made

относно Mustafa

Проверете Също

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.