Ползата от четенето на корана!

Коран ръкописСвещеният Коран е слово на Всевишния Аллах, Онзи, Който сътвори земята и небесата и всичко между тях, и е Единственият Господар над всичко. Низпосла го на Мухаммед (с.а.с) за напомняне на всеки, който се страхува (от Аллах), и за поука на разумните хора. Всевишният Аллах казва:
„Този [Коран] е низпослан от Господаря на световете.”/Сура”Шуара”/26/:192/

„Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммед] благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора…”/Сура “Сад”/38:/29/
Корани Керим е низпослан за разяснение на всяко нещо, да премахне безверието, заблудата, невежеството, и да издигне човечеството до най-високото ниво на нравствена зрялост. Лечител е за всички морални болести, несгоди и недъзи и е подходящ за всяко едно време и място. Напътства към вяра и уповаване единствено на Всевишния Аллах, към подчинение и изпълнение на Неговите повели. Учи човека да се предпазва от забраните и го отправя към спокойствие, щастие и благоденствие. Затова ние, мюсюлманите по всяко едно време сме били свързани с тази Свещена Книга. Тя е била и остава да бъде корона за главите ни, и на нея отдаваме най-много значение в нашия живот. Възползваме се от нея като извор на знание и като пътеводител към истината, равенството, справедливостта и за разрешаване на всички възникнали въпроси и проблеми. Тя е единственият път за постигане на земното и отвъдното щастие. Това е и причината за привързаността ни към нея, която се изразява в изучаване правилата за четене на Корана, наизустяването му, тълкуване и задълбочен размисъл върху неговите повели, както и приложението им в ежедневието ни. В това е и тайната за нашите успехи.  Отдалечаването от тази светлина, която е основен източник на Исляма, води към мрак и унижение, към самоунищожение. Всевишният Аллах казва:
„Този Коран напътва към най-правото и благовестава вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, сме приготвили болезнено мъчение.”/Сура “Исра”/17:/9,10/
Корани Керим е светлина, изпратена от Всевишния Аллах, за да осветли ума и сърцето на човека, затова той не трябва да затваря очите си пред нея и да обрича живота си на мрак.
В земния живот тази Книга е напътствие и щастие за онзи, който я чете, и е голяма награда и закрилник за него в Отвъдния.
Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
”Когато (група) хора се съберат в дом от домовете на Аллах да четат или разучават помежду им Книгата на Аллах, върху тях се спуска спокойствие, милостта (на Аллах) ги обгръща, меляикетата ги заобикалят и Аллах ги споменава пред онези, които са при Него.”/Муслим/
Всевишният Аллах казва:
„…(О, Мухаммед!) Зарадвай Моите раби, които слушат Словото и следват най-доброто напътствие! (Най-доброто слово и най-доброто напътствие е Словото на Аллах и после словото на Неговия Пратеник). Тези са, които Аллах е напътил, и тези са разумните хора.”/Сура “Зумер”/39/:17,18/
В хадис, предаден от Ебу Умаме (р.а.), се казва, че Пратеникът (с.а.с.) е казал:
.
“Четете Корана, защото в Съдния ден той ще се яви застъпник за онзи, който го чете!”/Муслим/
Ибни Месуд (р.а.) разказва, че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
.
“Който прочете една буква от Книгата на Аллах, за него има награда и тази награда е умножена десет пъти. Не казвам, че: Елиф, Лям и Мим са   една буква, а “Елиф” е буква,” Лям” е буква и “Мим” е буква .”/Тирмизи/
Четенето на Корани Керим е ибадет и начин за приближаване към Всевишния Аллах. Дълг на всеки мюсюлманин е да се научи да чете Книгата на Аллах, да се стреми да вниква във всеки един от айетите, за да разбере какво се изисква в тях и да се възпитава съобразно повелите на Всевишния Аллах. Онзи, който чете, изучава, наизустява Корана и обучава другите на него, е сред най-издигнатите и достойни раби на Аллах, Субханеху ве Теаля. Пейгамберинът (с.а.с.) казва:
“Най-превъзходен от вас е онзи, който изучава Коран и обучава другите на него.”/Бухари/
Това превъзходство и наградата от изучаването на Корани Керим са накарали хората да се състезават в четенето и наизустяването му.
Абдуллах Ибни Месуд (р.а.) казва: “Онзи,  който обича Корана, Аллах Теаля и Пейгамберинът (с.а.с.) го обичат.” /Меджмеа Зеваид 7:165/
Осман   Ибни Аффан (р.а.) казва:
“Ако сърцата ви се пречистят, не ще се наситите на словата на вашия Господар.”
Привързаността на мюсюлманите към четене Книгата на Аллах Теаля води началото си от Пратеника (с.а.с.), сехабите, техните последователи и продължава до наши дни. Заедно с четенето на Корана те заучавали неговото значение и прилагали на практика повелите му. От Суннета на Пратеника (с.а.с.) е да се прави хатим, т.е. цялостен прочит на Корани Керим всеки месец, а при по-добра възможност всяка седмица, та дори и за три денонощия.
Този, който чете Корани Керим, трябва да отдаде необходимата почит и уважение към словото на Аллах, Аззе ве Джелле, защото той разговаря с Всевишния Аллах – Сътворителят на Вселената. Необходимо е да избере подходящо за тази цел място, да бъде чист (с абдест и чисти дрехи), по възможност да измие зъбите си и да бъде обърнат към Кибле. Да започне с “Еузу билляхи минешшейтанир-раджим, Бисмилляхир-Рахманир-Рахим” – “Търся закрила от Аллах срещу проклетия шейтан, (и започвам) с името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!” Да се стреми да украсява четенето на Корана с гласа си, спазвайки правилата – теджвида, да се съсредоточи и да мисли върху айетите, дори да пролива сълзи, да взема поука от него и да се стреми да не прави пропуск при практическото му приложение, за да спечели наградата на Всевишния Аллах.
Също така припомняме , че при четене на Корани Керим трябва да се проявява внимание и уважение към него, ако искат да спечелят милостта на Аллах. Всевишният Аллах повелява:
„Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!””/Сура “Еараф”/7:/204/

Когато човек не е искрен, а е лицемер, мързелив или вярата му е слаба, той се отегчава от четенето или слушането на Коран. Евс Ибни Абдуллах казва:
“За лицемера носенето на камъни е по-леко от четенето на Коран.”

От всичко споменато до тук става ясно, че нашето спасение и щастие се намира в изучаването на Корани Керим. Затова нека да се възползваме от всяка една възможност, било то вкъщи, в джамията, в училище, на семинари и други мероприятия, които се организират за осъществяване на тази цел! Да следваме принципите на Корана и да го превърнем в наш начин на живот! Това трябва да е основен дълг, слава и чест за всеки един мюсюлманин. А за да го постигнем е необходимо ежедневно да отделяме време за четене и изучаване на Корани Керим, това ще бъде нашето благоденствие в този и отвъдния свят. Всевишният Аллах казва:
„Онези, които четат Книгата на Аллах и кланят намаза, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще пропадне.”/Сура “Фатир”/35:/29/

Из: genmuftibg.net

How to Prevent Static in Nylon Clothing
Porno Filme we have one rule of thumb to consider

Louis Vuitton Fall 2013 Ready
xhamster The Stella is available in black leather or espresso

Review of In Extra Dimension
kostenlose-pornos So you have decided to be a model

Barbie Birthday Parties for 5
Einfachporno.com how to decorate fashionable designed for middle schooling in their desired

beautenizer Fiberwig Lx creates dramatically long lashes
Porno Featured below are some of the latest MIMOBOTS

Know Your Future Predictions through Free Astrology and Online Horoscopes
Einfachporno.com as well as clothing and gear

can you help me fix the toes on my boots
pornos If you were born to rock

Eighth Annual Fashion for the Cure
blackporn if your hair didn’t stop falling out after you bought this

относно Mustafa

Проверете Също

ФИЗИЧЕСКА ЧИСТОТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО ОТ МРЪСНО СЪСТОЯНИЕ (ЗА КОЕТО РЕЛИГИЯТА Е ДАЛА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ Е ТАКОВА)

Без съмнение критерия за физическата чистота и начините за почистване са много тясно свързани с …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.