ЧЕСТВАНЕ НА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

viagra pills

www.islamofbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/12/Празнуването-на-нова-година-в-исляма-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />

Всеизвестен факт за мюсюлмани и за не мюсюлмани по цял свят е, че нито Коледа, нито Нова година присъстват в листата на мюсюлманските празници. Двата мюсюлмански празника през годината, Рамадан (Рамазан) байрам и Курбан байрам, също са известни на хората по цял свят.

Празниците в Исляма започват с намаз (празнична молитва) – общение с Всевишния и са радост за душите на вярващите, защото тези празници са повод за спечелване опрощението на Аллах и изобилие от Неговата милост. Те продължават с общуване между вярващите чрез честитки и искане на прошка един от друг, чрез посещения и празнични трапези. Рабите на Аллах празнуват и телом и духом.

Накратко ще опишем някои особености на Коледа и Нова година, за да дадем възможност на всеки сам да прецени и естествено да заяви своята религиозна позиция на основание на знанието и нагласата в сърцето си.

Всевишният Аллах е изпратил Исляма, като светлина за човечеството – да осветлява пътя на хората, да ги избавя от мрака на заблудата и да ги отвежда към светлината:

…При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание. Аллах насочва с него онези, които следват Неговото благоволение по пътищата на спасението, и ги извежда от тъмнините към светлината с Неговото позволение, и ги насочва по правия път.(5:15-16)

Тук не става въпрос за абстрактни понятия, а конкретно за повели, чрез които Аллах да предпази хората на здравия разум от всяко нещо, което е далече от истината, от нравствените и морални ценности. Естествено е това най-много подхожда на превъзходното и мислещо творение – човека. Тази позиция е напълно оправдана и от научна гледна точка.

По отношение на веруюто Исляма идва, за да потвърди вярата, с която са идвали всички пратеници на Всевишния и да отхвърли всяко допълнение и заблуда, които са възникнали вследствие на измислиците на хората, а именно – да призове човека към вяра в Бог, Който е съвършен, Всемогъщ, без Себеподобни и съдружници. Също така Исляма идва, за да постави параметрите на служенето, на полезното и вредното, както от материална, така и от духовна гледна точка. Последното низпослано знамение от Свещения Коран, което е и знак за края на пророческата мисия на Мухаммед(сас) гласи:

…Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия…(5:3)

Ислямът е доведен от Всевишния Аллах до съвършенство и никой няма право нито да допълва, нито да отнема от религиозната разпоредба.

Това не означава, че мюсюлманина няма право да мисли и да се развива, напротив, по отношение на земните дела той е насърчаван да бъде деен и да се възползва от благодатта на Аллах, но да не престъпва границите, които са маркирани от самия Него – Всезнаещия, Всемилостивия. Престъпи ли тези граници, последствията са за самия човек, което днес е толкова видно, че не е необходимо да бъдат давани примери. Ислямската нова година, която започва с началото месец мухаррам не е празник и не се празнува от мюсюлманите. Нова година в Европа и по-голямата част от света днес е получила популярност като не религиозен празник. Голяма част от хората са свикнали и я празнуват не защото е повеля от повелите на тяхната религия, а просто, за да има веселие и пиршества, които понякога продължават дни и нощи. Тези тържества са преизпълнени от алкохол, комар, танци, прелюбодейства и всевъзможни превратности, които отдалечават човека от неговата същност. В коя небесна книга и в коя религия подобно поведение се одобрява и насърчава? Нека това бъде за домашно на всеки мюсюлманин, който пита дали е харам или не. За тези, които ще кажат, че ще я празнуват, без да изпадат в забраните на Аллах ще трябва да допълним, че позволено в религията е това, което Аллах е позволил и забранено е това, което Той е забранил и те трябва да си отговорят каква религия следват!

Елхата и нейното украсяване е езически обичай.

Коледа е празник, на който се празнува Рождество Христово, рождението на един от пратениците на Аллах. Никой от Неговите пратеници не е наставлявал рабите на Аллах да празнуват рождението на когото и да било. Тези тържества са възникнали вследствие на измислиците на хората. Сред християните съществуват противоречия и дори не може да се посочи със сигурност, че 25 декември е рождената дата на Исус. Самото название “Дядо Коледа”, което през социалистическия режим бе променено на “Дядо Мраз”, при различните народи се променя на “Saint Nicolas”, Nicolas of Mariya”, “Santa Klaus”, “Pepe Noel”, “Baba Noel” се явява име на неизвестна личност. Според легендата в гр. Patara, провинция Mugla в Турция имало църква “Santa Klaus”. Свещеникът на тази църква научил, че трите дъщери на някакъв бедняк нямали пари за чаиз. Тогава той се промъкнал незабелязано и подхвърлил няколко кесии със злато. По този начин трите дъщери си разрешили проблема с чeиза. От тогава насам милиони хора са свързвали надеждите си с тази легенда.

Фатимитите – шиити в Египет заимстват от християнството този празник и започнали да отбелязват рождението на Мухаммед (сас). Най-добрите и праведни мюсюлмани в историята на Исляма, хората, които са поучавани и възпитавани от Пратеника на Аллах – сподвижниците, които най-много са обичали Аллах и Неговия пратеник, никога не са отбелязвали с тържество рождението на Мухаммед (сас). Всички ислямски учени, без изключение, порицават подобна практика, защото тя няма нищо общо с ислямската религия. В един хадис Мухаммед (сас) е казал:

Най-вярното слово е Словото на Аллах. Най-доброто напътствие е напътствието на Мухаммед. Най-лошото нещо са измислиците. Всяка измислица е нововъведение(в религията). Всяко нововъведение е заблуда. Всяка заблуда води в Огъня.

Всевишният Аллах в Свещения Коран е повелил:

Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия. И ако се подчиниш на повечето от тези, които са на земята, ще те отклонят от пътя на Аллах. Те следват единствено догадката и само предполагат. Твоят Господ най-добре знае кой се отклонява от Неговия път и най-добре знае напътените. (6:115-117)

Молим се на Всевишния Аллах да ни напътства по пътя на истината и праведността!
Из: http://islambulgaria.blogspot.com/2010/12/blog-post_1213.html

Още по темата:
Религиозно – правно решение за закупуване на коледно дърво (елха) но не за празнуване на Коледа


How to Become a Personal Shopper
Porno Filme just in case there’s an accidental spill

Uncle Sam Costumes to Celebrate Patriotism
xhamster The style can also help a person manage thick

Retro Fashion Gets Catty This Season
Einfachporno.com is short for a wellington boot

The 5 Most Ridiculous Outfits Ever Worn Into Battle
Porno social manners by diameter those be clothed in

Food Meal for Your Family Quickly and Easily
Einfachporno.com and a distinctive selection of restaurants and eateries

If you could bring one item back to fashion
Kostenlose Porno animal screen-print fashion trends 2013

girl Madeleine McCann possibly sighted with German family in Spain
blackporn The back cover is similar with its simplicity

Runway Fashion Show For Men With A Feminine Touch At Paris
black porn Franklin can be credited with the hundreds of

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.