ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

بسم الله الرحمن الرحيم
В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият – няма Той съдружник, – и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.
Уважаеми братя!
Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по Хиджра – ислямското летеброене. Аллах Теаля казва:

§Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си …§/Сура Тевбе/9/:36./
Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((…السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان)) –رواه البخاري4662.
“…годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни-зул кааде, зул хидже и мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”/Бухари./
Относно думите на Аллах Аззе ве Джелле в гореспоменатия айет §…Не угнетявайте през тях себе си…§, Ибни Аббас (р.а) казва:”През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”/Тефсир ибни Кесир./
Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.
Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)) –رواه مسلم2737.
“Най-превъзходното говеене след месец Рамазана е месец Мухаррам.”/Муслим/
В този месец се намира денят Ашура )десетият ден(, в който са се случили велики събития.
Ебу Хурейра (р.а) казва, че: “Пейгамберинът (с.а.в) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура, и ги запитал: ((ما هذا الصوم؟))”Защо говеете? Евреите му отговорили:Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкражение. В този

ден е заседнал и корабът на Нух (а.с) върху планината Джудий. Поради това, той Муса са говели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля.Тогава Пейгамберинът (с.а.в) казал:
(( أنا أحق بموسى و أحق بصوم هذا اليوم)) رواه أحمد
“Относно Муса аз съм с по-големи права предимство от вас, за да говея в този ден.” След това той (с.а.в) заповядал да се говее в този ден.”./Имам Ахмед/.
Във връзка с това, което се е случило с потомството на Исраил, Аллах Теаля казава:

§И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!” Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.§/Сура Юнус/10/:90,91./
А за Нух (а.с) Всевишният Аллах казва:

§…и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!” Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма д

Casting call announced for the Minneapolis Diaspora Fashion Show F
Porno Filme And pretty soon

BlueAvocado introduces new XOeco Collection designed
xhamster followed by Victorious

Selling Costume Jewelry at Flea Markets
kostenlose-pornos They are priced at

Brazil Foundation Gala with Marko Jaric
Einfachporno.com he really did

Real Housewives of New Jersey
Einfachporno.com most of the men who like bare vajvajs have forests

Commonly Misdiagnosed Circular Rashes in Children
Kostenlose Porno Even if your retailer store is based within the United States

Del Toro’s Trollhunters at DW
pornos Fashion design is a highly coveted career

see fashion exhibits of 2012
black porn Not what I would choose

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.