53. СУРА АН-НАДЖМ (ЗВЕЗДАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамение 32, което е мединско. Съдържа 62 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в звездата, когато залязва,

2.  не се е заблудил вашият спътник [Мухаммед] и не се е отклонил,

3.  и не говори той от себе си.

4.  Това е само откровение, което [му] се разкрива.

5.  Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

6.  който има мощ. Той се възправи,

7.  когато бе на най-високия хоризонт,

8.  после се приближи и се спусна,

9.  и бе на разстояние два лъка или по-близо.

10.  Тогава Той разкри на Своя раб, каквото разкри.

(Аллах Всевишния низпослава Своите откровения на Мухаммед чрез Джибрил.)

11.  Сърцето му не го излъга за онова, което видя.

12.  Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

13.  И отново го видя при друго спускане

14.  до лотосовото дърво на крайния предел,

(Мухаммед, мир нему, видял Джибрил в истинския му образ два пъти ­ в началото на откровението и при възнесението до седмото небе, където се намира дървото Лотос  (Сидра) отдясно на Божия Трон.)

15.  където е Градината на обителта.

16.  Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива…

17.  И не се отклони погледът [на Мухаммед], и не се откъсна.

18.  Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

19.  А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

20. и също – третото [божество] Манат?

21.  Нима за вас е мъжкото, а пък за Него ­– женското?

22.  Това тогава е несправедлив дележ.

23. Те са само имена, които назовахте вие и предците ви. Аллах не им е низпослал довод. [Отричащите] следват само догадката и онова, което душите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.

24.  Или човек притежава всичко, което пожелае?

25.  На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.

26.  И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.

(След като и ангелите не могат да се застъпят без позволението на Аллах, как тогава отричащите се надяват техните божества да се застъпят за тях.)

27.  Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите с женски имена,

28.  без да имат знание за това. Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината.

29.  И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само долния живот!

30.  Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой  се е насочил.

31.  На Аллах принадлежи всичко на небесата и всичко на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното ­–

32.  на онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението. Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте! Най-добре Той знае богобоязливите.

33.  Виждаш ли онзи, който се отвръща

34.  и дава малко, и му се свиди?

(Разказват, че ал-Уалид ибн ал-Мугира седял с Пратеника, мир нему, и чул неговата проповед. Той силно се впечатлил от нея и почти бил готов да приеме Исляма, но един съдружаващ го посрещнал с думите: “Ти изостави религията на предците ни и твърдиш, че ще горят в Огъня.” Ал-Уалид отговорил: “Аз се боя от мъчението на Аллах.” А мъжът отвърнал, че ако му даде част от имота си и се върне към езичеството, той ще поеме наказанието вместо него. Ал-Уалид му дал част от обещаното, но останалото му се досвидило.)

35.  Нима той има знание за неведомото и го вижда?

36.  Или не бе известéн за онова, което е в свитъците на Муса

37.  и Ибрахим, който изпълни [повелята] ­–

38.  че никой прегрешил не ще носи греха на друг

39.  и човек ще има само онова, за което се е постарал,

40.  и старанието му ще бъде видяно,

41.  после напълно ще му се въздаде,

42.  и че при твоя Господ е завършекът,

43.  и Той поражда смеха и плача,

44.  и Той отрежда и живота, и смъртта,

45.  и Той създава двойките ­ мъжко и женско, –

46.  от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],

47.  и от Него е повторното сътворяване,

48.  и Той дарява богатство и удовлетворение,

49.  и Той е Господа на Сириус,

(Ярката звезда Сириус била обожествявана от племето Хузаа.)

50.  и Той погуби древните адити,

51.  и самудяните, и не остави никого от тях,

52.  и също ­– народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,

53.  и Той опустоши сринатите [селища на Лут],

54.  и ги покри, каквото ги покри.

55.  Тогава в кои благодеяния на своя Господ се съмняваш [о, човече]?

56.  И този [Мухаммед] е предупредител, подобен на първите предупредители.

57.  Близкият Час наближава.

58.  Никой освен Аллах не ще го разкрие.

59.  Нима на тази вест се чудите

60.  и се смеете, а не плачете,

61.  и нехайно се забавлявате?

62.  Поклонете се доземи в суджуд пред Аллах и на Него служете!

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir