НАМАЗЪТ ВИТЪР

Думата ”витър” в арабския език означава противоположното на двойното, т.е. “единичност”. Пратеникът на Аллах е дал наставление и е поощрил последния намаз, който да кланяме през деня, да бъде еденичният намаз (витър). (Вж. Муслим, “Салят’ул-мусафирин”, 53) и относно времето за кланянето му е препоръчал да се кланя малко преди суннета на сутрешната молитва, тоест времето, което е близо до влизането на сутрешната молитва (Тирмизи, Витър, 12; Ебу Дауд-Витър, 8). Заедно с това той е пояснил, че онези, които се страхуват, че няма да могат да се събудят през нощта, могат да кланят този намаз преди лягане (Муслим, Салят’ул-Мусафирин, 21).


Докато Ебу Ханифе казва, че намазът витър е ваджиб, то Ебу Юсуф, Мухаммед и имамите на останалите три мезхеба, са казали, че той е от подтвърдените суннети (т.е. суннет’ул муеккеде). Времето за намаза витър започва след нощната молитва и продължава до появата на зората. Според Ебу Юсуф и Мухаммед той не може да бъде кланяй след появата на зората. Според Малик, Шафии и Ахмед пък докато човек не е кланял сутрешната молитва, то витърът може да бъде кланян и след появата на зората.


Според ханефиите намазът витър също както вечерния намаз се състои от три рекята и се кланя с един селям. Разликата от вечерната молитва е, че във всеки рекят на витьра се чете Фатиха и една су-ра след нея и в последния рекят преди руку’то, вземайки текбир, се чете дуата Кунут. Вземането на този текбир и четенето на дуата Кунут според Ебу Ханифе е ваджиб, и който и от тях да бъде изоставен, се налага извършването на севих седжде. Според Ебу Юсуф и Мухаммед четенето на дуата Кунут е суннет.


Имам Малик е сметнал кланянето на три рекята витър като мус-техаб. Като тези три рекята трябва да бъдат разделени със селям, т.е. след всеки един от тях, трябва да се дава селям. Според маликиите намазът витър може да се кланя и само от един рекят.
Витърът може да се кланя и върху превозно средство (или животно), като няма проблем ако превозното средство или животното по време на път се насочи в оделна от кябето посока, защото пратеника на Аллах (с.а.с.) е кланял този намаз по време на път върху животно. Тази практика се превръща и в мотив за това, че намазът вигьр не е фарз.Това се остановява по следния начин: При положение, че пратеника на Аллах не е кланял нито един фарз намаз върху гърба на животно (или превозно средство), то той е кланял намаза витър по този начин. Следователно намазът вигьр не е фарз.
Според Ханефиите дуата Кунут се чете само в намаза витър. А според Имам Шафии и Малик дуата Кунут може да бъде четена винаги във фарза на сутрешната молитва, след изправянето от второто руку в намаза. Дуата Кунут според маликиите е мустехаб, а според шафи-ите – суннет. Човек, който е последовател на ханефииският мезхаб, но се кланя зад имам от мезхебите на Малик или Шафии, които в сутрешната молитва четат дуата Кунут, може да изчака и мълчи по време когато те четат, или да чете Кунут заедно с тях наум.


Понеже намазът витър е самостоятелен намаз, ако остане за от-кланване (каза) заедно с нощната молитва, то той трябва да бъде откланян.
Дуата Кунут

  • Аллахумме! Инна нестейнуке уе нестегфируке уе нестехди-ке; уе ну’мину бике уе нетубу илейке уе нетеуеккелу алейке уе нусни алейке’л-хайра куллеху нешкуруке, уеля некфурук: уе нех-леу уе нетруку мен йефджурук.
  • Аллахумме! Иййаке на’буду уе леке нусалли уе несджуду, уе илейке нес’а уе нехфиду, нерджу рахметеке уе нахша азабек. Инна азабеке бил куффари мулхик.

Онзи, който не може да чете тази дуа, чете “Раббена атина” или казва три пъти “Аллахуммегфирли” или “Я, Рабби”.
Намазът витър се кланя сам. Кланянето му с джамаат е само през месец Рамазан. Въпреки че кланянето му в края на нощта, след като нощната молитва бъде отслужена, е по-достойно, то в Рамазана кланянето му с джамаат е по-приоритетно от това да бъде оставен за края на нощта.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir