Байрамско хутбе – 25-26/10/2012 (Защо ислям…?)

ЗАЩО ИСЛЯМ…?

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره……

قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الدين عند الله السلام…

 

Аллаху Екбер, Аллаху Екбер, Аллаху Екбер,

Ля иляхе иллеллаху уаллаху екбер

Аллаху екбер уа лилляхилхамд!

Братя мюсюлмни!

Най-напред нека да –

Благодарим на Аллах, че ни създаде мюсюлмани,

Благодарим на Него, че ни напъти по правия път,

Благодарим на него, че ни позволи още един път да се съберем заедно, на този свещен празиник и байрам.

 Аллах (с.т) е пратил всички свой пратеници с религията Ислям. Всички тези пратеници призовавали свойте народи да вярват в Единствения Аллах, да не съдружават с Него нищо друго и да се отрекат от всички останали божества.

 В Свещения Коран Той (с.т) казва:И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!(Нехл / 36). Според това знамение религията приета при Аллах е една и всички пратеници са призовавали свойте народи към една и съща религия, за която Аллах (с.т) в Корана казва: Ислямът е религията при Аллах...” (Али Имран- 19). Разликата между тях не е била в религията, към която са призовавали, а в законодателствата (шериатите) и религиозните закони, които са притежавали. Споменавайки това, Аллах (с.т) казва:И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил...(Майде – 48). Споделяйки тази истина Пратеника на Аллах (с.а.с) казва: „Всички пророци и пратеници на Аллах са братя, от различни майки са, но религията им е една…” (Бухари).

 Аллах (с.т) взел обещание от свойте пророци и пратеници, че ако достигнат и заварят времето, в което ще бъде изпратен Мухаммед (с.а.с) като пратеник, ще го последват и ще го подкрепят. Защото когато той се появи, всички останали шериати ( и верски законодателства) ще бъдат невалидни и за всички хора на света, ще стане задължение да го последват. И това, че някои от хората ще продължават да следват шериатите на Муса и Иса няма да бъде прието като подчинение на Аллах (с.т), и ученето на Теурата и Инджил няма да бъде прието за ибадет и служене.

 Уважаеми мюсюлмани!

Всички Пратеници на Аллах (с.т) се подчинили на Неговата заповед и дали обещание пред Него, че ако са живи, когато беде изпратен Мухаммед (с.а.с) ще му се подчинят и ще последват неговият шериат и закон. Това било записано и във всички небесни писания – в Теврат, Инджил и Зебур, но за съжаление с течението на времето тези книги били променени от някои техни последователи и това станало причина хората да се заблудят и забравят за това обещание. Споменавайки това в Корана Аллах (с.т) казва: „И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.” (Майде – 13).

 Що се отнася до последната низпослана книга – Корана – то тя била запазена от унищожение и промени, от страна на Аллах, Който казва: „Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.” (Напомнянето е Свещеният Коран.)(Хиджр – 9).

И поради това, че самият Аллах (с.т) пази този Коран, то неприятелите на религията – въпреки всички техни усилия – не са успяли да променят дори и буква от него. Ето за това Корънът си остава най-голямото чудо на пророка (с.а.с).

 От доказателствата за това, че ислямската религия е единствената религия приета при Аллах (с.т) е това, че според нея Аллах (с.т) е Единствения Владетел на вселената, няма съдружници и съмислители, никой освен Него не заслужава служенето на рабите и Той е окачествен с всички пълни качаства, и е далеч от всички недостатъци. Докато при християните вярата в светата тройца е задължително, то ислямската религия отхвърля това и приема Създателят Аллах за единствен. Говорейки за това в Свещения Коран се казва: „Месията, синът на Мариам, е само пратеник, преди когото отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна. Виж как им разясняваме знаменията, после виж как лъжат! (Майде – 75)

(Юдеите не вярват, че пророкът Иса, мир нему, е роден от непорочна и целомъдрена жена, хулят майка му и твърдят, че той се е родил вследствие на незаконно съвъкупление. Свещеният Коран отхвърля тази клевета, като преди това разказва как пророкът Иса е бил заченат по чудодеен начин, а тук се споменава, че майка му е праведна и непорочна. Освен това, с един непоклатим довод Коранът отхвърля и доказва несъстоятелността и на приписваната от християните на него и на майка му божественост ­ след като и двамата са се хранели  и са чувствали глад и жажда, нима са богове?)(от превода на св.Коран – Цв.Теофанов)

 Ислямската религия позволява венчавката (т.е. брачното съжителство) и не подканва хората към „рухбанийе”, т.е. изоставянето на брака – както е при някои от християните. Позволява законната съвкупност между мъж и жена, но забранява прелюбодействието. Позволява търговията, но забранява всеки вид лихва. Позволява събирането на богатства по законен, но задължава неговите собственици да дават задължителната милостиня зекят и забранява събирането му чрез кражба и насилие. Позволява всички видове чисти храни и питиета, но забранява всички отвратитилни и нечисти храни – като свинското, мършата, кръвта – и всички опияняващи вещества – като алкохола, наркотика и т.н.

 Братя мюсюлмани!

Ислямската религия е образувала една доста здрава връзка между тялото и душата. Ето за това мюсюлманите се трудят и работят, за да изкарат прехраната си, но в същото време никога не изоставят уповаването и молитвата, които се правят само за Аллах и които се приемат за прехраната на човешката душа. Ислямската религия приема и заповядва всяко добро, от което хората имат полза и забранява всяко зло, което вреди на тях.

 Също така от доказателствата за това, че ислямската религия е единствената достоверна религия съществуваща днес е Свещения Коран и чудесата в него. Въпреки, че се състой от шест хиляди и повече знамения, и въпреки, че в него се разглеждат стотици правни закони и решения, и се разказват десетки историй за миналите народи, то никъде в него не може да се открие грешка или протитивоположност в знаменията. И ако някой казва това, то това означава, че той не познава добре тази книга и не е задълбочен в ислямските науки. Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия.” (Ниса – 82).

(Свещеният Коран е цялостно послание като съдържание, идейност и изказ. Думите, изречени от хората, са различни според положението и условията, в които се намират пишещият и говорещият. А Книгата на Аллах отначало докрай се отличава с неповторима красота и гладкост, със строга последователност, цялост, непоклатимост и хармония, въпреки че засяга времето отпреди сътворението до вечността. Това е достатъчно, за да се проумее, че Свещеният Коран не е човешко творение, а е низпослание от Аллах.) (от превода на св.Коран – Цв.Теофанов)

 Освен всичко това ние виждаме, че с развитието на светските науки и технология в Свещения Коран хората откриват все повече научни чудеса, който са в цялостна хармония с тези развития. Споменавайки научните открития в Корана Аллах (с.т) казва: „Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите и в тях самите, додето им се изясни, че това е истината. Нима не е достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?” (Фуссилет – 53).

А в друго знамение на Корана разказвайки подробно за създаването на човека Аллах (с.т) казва: „Сътворихме Ние човека от подбрана глина, (тук става въпрос за създаването на първия човек – Адем),   после го оставяме ­ частица сперма ­ на сигурно място, после от частицата сперма създаваме съсирек и създаваме късче като надъвкано месо, и от късчето създаваме кости, и покриваме костите с плът, после го оформяме в друго творение. Благословен е Аллах, Най-прекрасният Творец! После подир това ще умрете. После в Съдния ден ще бъдете възкресени”. (Муминун – 12-16). А сега, всеки разумен човек трябва да се запита, как така преди четиринадесет века, когато никой от учените на тази земя не е знаел за тази научна истина, живеещ в пустинята човек може да я е открил!? Повечето от тези научни истини са открити едва на скоро през двадесеттия век.

 Има и други чудеса споменати в Корана, в които са предсказани исторически факти, от които някои от тях са се сбъднали по времето на Пророка (с.а.с), а други след неговата смърт. Като например това, че градът Мекка ще бъде превзет от мюсюлманите. „Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. “Ще влезете в Свещената джамия, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се страхувате.” И знае Той, каквото вие не знаете. И освен това ви отреди близка победа.” (Фетх -27). Това знамение е низпослано след завъръщането на мюсюлманите от долината Худейбийа, а превземането на Мекка и Свещената джамия – Каабе, за които се споменава в знамението става много по-късно. Също така в сурата Рум се казва: „Алиф. Лам. Мим. Ромеите бяха победени на най-близката земя. Но след поражението им те ще победят след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. В този ден вярващите ще ликуват с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия. Обещано е от Аллах. Аллах не нарушава Своето обещание, ала повечето хора не разбират. (Рум – 1-6)

(Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, повярвал в това истинно обещание на Всевишния Аллах и казал на съдружаващите, които се радвали на победата на персите-зороастрийци: “Аллах няма да позволи вашата радост да трае дълго, защото Той изпрати вест, че в рамките на няколко години византийците отново ще победят.” Обзаложили се на десет камили, че до три години византийците ще претърпят поражение. Абу Бакр разказал за случилото се на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той пояснил, че думата “бид” ­  “няколко години” ­  означава период между три и девет години, затова предложил и периодът, и броят на камилите да се увеличат. Отново се обзаложили, вече на сто камили, че византийците ще бъдат победени до девет години. Както се съобщава в достоверните хадиси на ат-Тирмизи, дните на битката при Бадр съвпаднали с победата ­ на византийците във войната им срещу персите. Така обещанието на Аллах се сбъднало. Абу Бакр получил спечелените при облога камили и като изпълнил заръката на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ги раздал на бедните.)

По същият начин в Коранът се разказва за някои народи, които са живяли на тази земя преди нас, и от които не са останали никакви следи, което е поредно доказателство, че този Коран е низпослан от Аллах (с.т), за Който няма нищо скрито, нито в миналото, нито днес, нито в бъдещето. Той (с.т) казва: „         Тези са от вестите на неведомото, които Ние ти разкриваме. Дотогава не ги знаеше нито ти, нито твоят народ. Затова търпи! Краят принадлежи на богобоязливите.” (Худ – 49).

Свещения Коран бил низпослан на пророка Мухаммед (с.а.с) във вековете, в които арабската поезия била достигнала своят връх, но след като Коранът бил низпослан, всички намиращи се по това време поети и писатели останали безсилни пред неговият стил и поезия. Ето за това, когато Ал-Уалид ибн Мугира (който бил от най-известните арабски поети) чул кораничните слова, той не се сдържал и признал следното: „…това нечуто до сега слово не може да бъде от словата на човек…” (т.е. не може да бъде съчинено от човек.), а за тези, които въпреки всичко отрекли, че Корана е божието слово, Аллах (с.т) отправил предизвикателство към тях казвайки: „А ако се съмнявате в това, което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ­ ако говорите истината! Но не го ли направите ­ а никога не ще [го] направите ­ бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.” (Бакара – 23-24).

 Братя мюсюлмани!

Въпреки всичко, което казахме по-горе, все ще    се намерят хора, които ще се съмняват в истинноста на ислямската религия и Свещения Коран. Да, защото сатаната никога няма да остави човешкият род на мир, той винаги ще се старае – както е правил до сега – да ги отклони и върне от правия път. Защото той е приел хората за негови врагове и ще използва всичко, което му е по силите, за да не спечелят Рая, който той загубил. Предупреждавайки вярващите Аллах (с.т) в Свещения Коран ни разказва следното: „И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!” И те се поклониха освен Иблис. Той не бе от покланящите се. Рече [Аллах]: “Какво ти попречи да се поклониш, когато ти повелих?” Рече [Иблис]: “Аз го превъзхождам. Ти ме сътвори от огън, а него сътвори от глина.” Рече: “Напусни Рая! Не ти подобава да се гордееш тук. Вън! Ти си от унизените.” Рече: “Дай ми отсрочка до Деня, когато бъдат възкресени!” Рече: “Ти си сред отсрочените.”          Рече: “За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път. После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.” Рече: “Излез от него порицан, прокуден! Който измежду тях те последва ­ Аз непременно ще напълня Ада с всички вас. (Араф -11-18)

Ние знаем, че всички народи и последователи на различните религий претендират, че истината е с тях, но истината, в която няма съмнение е Ислямът. Аллах (с.т) казва: „Днес онези, които не повярваха, се отчаяха пред вашата религия. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.” (Майде – 3)

 А за тези, които все още се съмняват и отричат истината, Той (с.т) казва: „А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите. (Али Имран – 85)
И казва още: „Това е Моят път ­ правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! Това ви повелява Той, за да се побоите.  (Енам – 153).

 И нека последното ни слово бъде: „Слава на Аллах, Господа на световете!!”

islamofbulgaria.com

The Very Best Food That Heals The Heart Video
Porno Filme suscrose beam leonard shines like the

You will see on the Beach this Season
xhamster As sales in April were also below internal estimates

The Twelve Days Of Fashion
kostenlose-pornos absolutely essential and also contemporary clothing jacket

About The Grades Of Replica Designer Handbags
Einfachporno.com how to overcome hair growth by means of chemotherapy

Wouldn’t let my girlfriend wear them no matter how comfortable they are
Porno making a total project cost of

The Beguiling Beauty of the Charm Bracelet
Kostenlose Porno koihime muso complete sections

Forever 21 launches new Artist Series collection celebrating the 80s
blackporn jones mcginley’s wrangler commercials

This Specialty Apparel Retailer A Solid Investment Option
black porn and I am here today at Johntine’s Boutique in Brooklyn

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir