Проведена пресконференция на Мюсюлманско изповедание – 17.11.2009 г.

1. Религиозна институция – израз на конституционно гарантираното право на вероизповедание като самоопределяне, сдружаване и управление на съответното юридическо лице –  на широк кръг правни субекти, изповядващи мюсюлманска религия.

 

 

2. Историята на вероизповеданието като юридическо лице се отличава с поредица действия и бездействия на държавни органи (откази за вписвания от страна на Министерски съвет и съда впоследствие, създаване на инициативни комитети и назначаване на особени представители, откази за заличаване и заличаване на вписани обстоятелства въз основа на съдебни решения, постановени в искови производства – едни от които разглеждани в очевидно кратки срокове, а други – неприключващи с години), водещи до несигурност в статута на Изповеданието досежно устройствен акт и органи на управление и контрол:

 • С решение №-1 от 18.02.2003 г. служебно е вписано като религиозна институция “Мюсюлманско изповедание” с устав и ръководство, съобразно решенията, взети на НМК, проведена на 28.10.2000 г. – последната по време, утвърдена по реда на Закона за изповеданията (отм.) Решенията на тази Конференция са обявени за нищожни с решение от 08.03.2004 г. и е заличено извършеното вписване. Предходно регистрираната в Дирекция по вероизповеданията при МС е НМК от 23.10.1997 г., чиито решения са обявени за нищожни с решение от 08.03.2004 г.
 • На 13.12.2003 г. са проведени две паралелни НМК и избраните от тях ръководни органи са поискали да бъдат вписани със  заявител Фикри Сали Хасан и  със заявител Исмаил Али Гьоч – като производствата по тези производства са спрени с определние от 30.04.2001 г.  Искът на Исмаил Али Гьоч срещу избора на Фикри Сали Хасан е отхвърлен с решение от 19.04.2007 г. , но с решение от 11.05.2005 г. регистърният съд е отменил определението за спиране и е отказал вписване по заявлението на Фикри Сали Хасан. По иска на Фикри Сали Хасан, е образувано ф.д. от 2004 г.
 • Със заявление от 03.06.2004 г., лицата, избрани на НМК от 07.08.1996 г. са поискали вписването на нейните решения. Производството по това заявление е спряно с определение от 14.06.2004 г. до постановяване на влязло в сила решение по искова молба от 14.06.2004 г. на Фикри Сали Хасан .
 • В периода 19.07.2004 г. – 11.05.2005 г., Изповеданието – съгласно вписване в регистъра на СГС – е било представлявано от трима представители, назначени от съда, които са свикали НМК на 20.03.2005 г. Определението на съда за назначаване на представители е обезсилено с определение по от 2004 г. на Софийски апелативен съд.
 • Решенията на НМК от 20.03.2005 г. са вписани с решение №-7 от 21.05.2005 г., прогласени за нищожни с решение от 2007 г., влязло в сила на 01.08.2008 г.  и заличени, съгласно решение от 14.04.2008 г. на САС.
 • Междувременно, с решение №-6/11.05.2005 г. и решение на САС са вписани уставът и ръководните органи, избрани на НМК на 07.08.1996 г., независимо от наличието на гражданско-правен спор неприключил и понастоящем(проведени са 15 заседания,и е все още на първа инстанция) и поради възприетото от ВКС в определение от 20.04.2005 г., че се касае за служебно задължение за вписване на основание Закона за вероизповеданията, а не за вписване по заявление.
 • С решение №-9/22.04.2008 г. са вписани уставът и изборът на ръководни органи, съобразно решенията на НМК от 19.04.2008 г. – предмет на настоящото производство.
 • Към настоящия момент са заявени за вписване решенията за приемане на устав и избор на органи на Изповеданието, взети на НМК от 31.10.2009 г., производството по което е спряно с определение на регистърния съд., въз основа на заявление от 02.11.2009 г. подадени от Шинаси Сюлейман Шакир, Недим Хафъзибрахим Генджев и Хайредин Рамадан Хатин. Регистърният съд е мотивирал акта си за спиране на вписването  въз основа на погрешно възприетото от фактическа страна, че с невлязлото в сила решение по в.ф.д. № 1295/2009г. , САС е установил неистинност на устава, съобразно който е свикана и проведена НМК от 31.10.2009 г.

3. По отношение на представителството и управлението – анализът от уставите на “Мюсюлманско изповедание” обосновава извод, че ръководните органи имат определен мандат, като в последните години, той е с продължителност 4 години. Институтът на мандата сам по себе си гарантира правото на оправомощаващия да контролира действията на оправомощения, както и задължението на последния да се отчита пред този, който му е делегирал правомощия. Видно от проведените конференции в периода след 1996 г. и понастоящем, независимо доколко провеждането им е опорочавано, на нито една изповядващите мюсюлманска религия не са потвърдили избор на Недим Хафъзибрахим Генджев и устройствен акт на Изповеданието, съобразно решенията, взети на НМК през 1996 г. Само по себе си това обстоятелство налага извода, че със съдебни решения – безспорно, основани на констатирани пороци по свикване и/или провеждане на върховните колективни органи на Изповеданието – се подменя действителната воля на изповядващите Исляма през годините и към днешна дата, воля, съставляваща конституционно гарантираното им право на вероизповедание.

4. Формалното прилагане на устава, приет на НМК от 07.08.1996 г. ще доведе до несъответствие с разпоредбата на неговия чл.69, ал.1, предвиждаща, че ВМДС има състав от 30 членове – фиксиран, а не лимитиран в горната си граница брой. От избраните преди повече от 13 години само 25 – в очевидно противоречие с предписания в устава общ брой – към настоящия момент 9 вече са починали, а 7 са декларирали писмено, че не желаят да осъществяват правомощията си като членове на ВМДС. Това, на практика, означава, че централният колективен орган, председателстван от д-р Генджев, ще функционира в състав от 9 члена, което очевидно е в противоречие с избора, проведен през 1996 г. и с устава, приет през 1996 г. Не е без значение и обстоятелството, би ли могъл в този си състав този колективен орган да вземе валидно решение за свикване на НМК – правомощие, което не е упражнено от години от страна на ВМДС и неговия „легитимен председател” Недим Хафъзибрахим Генджев.

5. По отношение съхраняване имуществото на Изповеданието – историческият преглед върху имуществото на мюсюлманска религиозна институция сочи, че след вакъфиране имотът остава неприкосновен завинаги. Това е залегнало и в ислямските религиозни догми, в този смисъл са и съответните разпоредби на приетите устави след 1989 г., като уставът, приет на НМК на 07.08.1996 г., в  противоречие с религиозната забрана допуска продажба на вакъфи. Тоест, заличаването на решенията на НМК от 19.04.2008 г. въз основа на въззивното решение ще санира предварително – до произнасянето от ВКС – устав, противоречащ на религиозните догми, при все че верското убеждение (безспорно включващо и разпореждането с вакъфи) е задължителен реквизит на всеки Устав по действащия към момента Закон за вероизповеданията.

Актуален списък на Висшия духовен мюсюлмански съвет на Недим Генджев

Вмдс – регистрирани

 1. Недим Генджев
 2. Али Мехмедов Узунов
 3. Ариф  Асанов Салимов
 4. Ариф Ахмедов Караибрахимов
 5. Ахмед Лятифов Каменски
 6. Бекир Мехмед Халил
 7. Реджеб Хюсеин Ахмед
 8. Ердинч  Исмаил Хюсеинов
 9. Ибрям Ислям Смаил
 10. Исмаил Али Хамза
 11. Исмаил Ахмедов Добруджалиев
 12. Иззет Али Близнаков
 13. Мазлум Хамид Меджид
 14. Мустафа Нури Ахмед
 15. Мустафа Хюсеинов Юмеров
 16. Мюмюн Шукри Хаджимустафа
 17. Севгин Галибов Салиев
 18. Селяйдин Рамадан Али
 19. Фаик Емин Хаджимурад
 20. Хасан Искендер Мехмед
 21. Хасан Исмаилов Реджебов
 22. Шефкет Осман Халимински
 23. Юсуф Ахмед Мустафа
 24. Мустафа Асанов Брахъмов
 25. Мурад Ферадов Мурадов
 26. Басри Хаджишериф
 27. Неджиб Абазов Хаджиев
 28. Хасан Юсуф Илански
 29. Хашим Мехмедов Хашимов
 30. Якуб Реджеб Якуб

От тях починали:

 1. Али Мехмедов Узунов
 2. Реджеб Хюсеин Ахмед
 3. Ибрям Ислям Смаил
 4. Исмаил Али Хамза
 5. Мазлум Хамид Меджид
 6. Мустафа Хюсеинов Юмеров
 7. Мюмюн Шукри Хадж имустафа
 8. Хасан Искендер Мехмед
 9. Мустафа Асанов Брахъмов
 10. Басри Хаджишериф
 11. Неджиб Абазов Хаджиев
 12. Хасан Юсуф Илански
 13. Хашим Мехмедов Хашимов
 14. Якуб Реджеб Якуб

От останалите, от Генджев са се отказали

 1. Фаик Емин Хаджимурад
 2. Ариф Ахмедов Караибрахимов
 3. Юсуф Ахмед Мустафа
 4. Селяйдин Рамадан Али
 5. Севгин Галибов Салиев
 6. Мустафа Нури Ахмед
 7. Бекир Мехмед Халил
Fashion changes before the leaves
kostenlose-pornos The style originated in Harajuku

Underwear For The Adventurous Male
Einfachporno.com The downvote arrow does not mean

How To Make Dress With Flounces in Women Fashion
Porno sheryl crow will of layout

benefits Habitat for Humanity of Greater LA
Einfachporno.com You may well ask yourselves

Clothing to Wear for Walking
Kostenlose Porno Truly they do

What Is Your True Suit Size
pornos Because the dish is not quite complicated enough by itself

Ric Flair and Roddy Piper
blackporn and I also paired it with a cardigan that has some movement

A Plain Dress Ed hardy Jeans
black porn Tristan Webber and Julien MacDonald

относно Mustafa

Проверете Също

Върховният съд на Индия: Тадж Махал се затваря за мюсюлмански туристи в петъчните дни

В понеделник, 9 юли тази година, Върховният съд на Индия излезе с решение, според което …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir